Redovisning och uppföljning

Regioner och landsting redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen, liksom den verksamhet som bedrivits under föregående år.

Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen och består av kvantitativa uppgifter (siffror) och kvalitativa uppgifter (till exempel textbeskrivning av verksamhet).

Kvantitativ och kvalitativ uppföljning

Regioner och landsting är ansvariga för redovisningen till Kulturrådet och för att samla in uppgifter från de kulturverksamheter som tilldelats statliga medel.
Den kvantitativa redovisningen sker i Kulturdatabasen som ägs gemensamt av regioner och landsting. Som vägledning för den kvantitativa uppföljningen har Kulturrådet tagit fram en handbok (se högerspalten).

Den kvalitativa uppföljningen varierar enligt en treårscykel. Uppföljningen av 2017 års verksamhet består av en kortfattad redovisning samt en separat uppgiftsinsamling.

Den kortfattade redovisningen sker enligt Kulturrådets mall i högerspalten.
Den separata uppgiftsinsamlingen sker enligt särskilda instruktioner från Kulturrådet.

Kulturrådet följer upp

I samråd med regionerna och Samverkansrådet arbetar Kulturrådet kontinuerligt för att utveckla och anpassa riktlinjerna för uppföljningen.
Utifrån regionernas redovisningar och separata uppgiftsinsamlingar sammanställer Kulturrådet nationella uppföljningsrapporter om kultursamverkansmodellen.

Myndigheten för Kulturanalys utvärderar

Myndigheten för Kulturanalys har ansvar för att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen och dess långsiktiga effekter.

Header logo