Vilken kompetens behövs på framtidens kulturskolor?

Kulturskolan har flera utmaningar framför sig och är i behov av ny kompetens. Men vilken kunskap är det som behövs och var finns den? Kulturskolecentrum har tagit fram en ny rapport som handlar om en Kulturskola i rörelse.

Kulturskolan utgör ett fundament i kultursverige, tack vare den får cirka 500 000 barn och unga varje år möjlighet att uppleva och uttrycka sig genom dans, bild, teater, musik eller någon av alla de andra konstformerna som ryms i kulturskolornas utbud. Samtidigt står kulturskolan inför flera utmaningar, bland annat att nå ut till nya målgrupper, bredda sitt utbud, förbättra tillgängligheten och att fortsätta vara relevant i en föränderlig värld.

Kartläggningens resultat visar att det finns en stor vilja hos kulturskolorna att utvecklas men att förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner: geografiska förutsättningar, ekonomiska resurser och självbild.

-Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens kulturskolor och det finns en stor efterfrågan på nya kompetenser. Att samverka är också en viktig nyckel för att kulturskolorna ska klara framtidens utmaningar, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig Kulturrådets Kulturskolecentrum.

Kulturskolecentrum följer utvecklingen

Ett annat intressant resultat är att kulturskolorna efterlyser stöd i sina förändringsprocesser, exempelvis genom engagemang från huvudmän och ledarskapsutveckling. Kartläggningen av kulturskolornas kompetensbehov har undersökts både ur ett kvantitativt perspektiv och genom djupintervjuer för att få både djup och bredd i analyserna. Enkäten har besvarats av 206 kommuner och de djupare intervjuerna har gjorts i 10 kommuner.

Under 2018 fick Kulturrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt Kulturskolecentrum som stöd för landets kulturskolor, en strategiskt viktig satsning och en signal om att även regeringen anser att kulturskolan är kulturpolitiskt viktig. Tillsammans med Universitets- och Högskolerådet (UHR) fick vi även i uppdrag att kartlägga kulturskolornas framtida kompetensbehov och befintliga utbildningsvägar. Sex lärosäten fick också särskilda medel att starta kulturskolepedagogutbildningar i det som kallas Kulturskoleklivet.

KONTAKT

Mårten Lempert
Handläggare

Telefon: 08 519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

 

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Header logo