Till navigation Till innehåll
Föreställningsbild Rivers of Färila. Folkteatern Gävleborg.  Foto: Tomas van der Kaaij.Föreställningsbild Rivers of Färila. Folkteatern Gävleborg.  Foto: Tomas van der Kaaij.Föreställningsbild Rivers of Färila. Folkteatern Gävleborg.  Foto: Tomas van der Kaaij.

Kultursamverkansmodellen

Föreställningsbild Rivers of Färila. Folkteatern Gävleborg. Foto: Tomas van der Kaaij.

Vårt uppdrag

Kultursamverkansmodellen bygger på dialog och samverkan mellan stat och region samt mellan region, kommun, civilsamhälle och det fria kulturlivet i respektive län.


Se en syntolkad version av filmen

Genom modellen fördelas statliga medel via Kulturrådet till regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till regionala kulturverksamheter i sina län. Medlen fördelas med utgångspunkt i regionala kulturplaner och i samråd med andra kulturmyndigheter och organisationer.

Statens medverkan och finansiering av regionernas kulturverksamhet utgår från de nationella kulturpolitiska målen: att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Modellen började införas 2011 och har av regeringen beskrivits som en av de största kulturpolitiska reformerna. Syftet var att öka möjligheten för regionen att göra egna prioriteringar och att beslut skulle fattas närmare invånarna.

Läs mer om kultursamverkansmodellen

Läs mer om bidragen inom kultursamverkansmodellen

Läs mer om regionala verksamheter som får statliga medel genom modellen

Kontakt

Margareta Brilioth

  • Processledare

Ove Bengtsson

  • Handläggare

Andreas Åberg

  • Handläggare
+ + +