Till navigation Till innehåll
Fyra personer på en scen.Fyra personer på en scen.Fyra personer på en scen.

Ett scenkonstäventyr med GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts. Foto: Tilo Stengel.

Tillgängligt kulturliv

Alla ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett funktionsförmåga. Kulturrådet har i uppdrag att driva på utvecklingen så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur på jämlika villkor med andra. Vårt arbete utgår från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har undertecknats av Sverige.

Vi informerar, ger tips och stöd i frågor som rör tillgänglighet till dig som arbetar med kultur. När vi har möjlighet deltar vi som talare på konferenser och seminarier. Vi har även årliga formella samråd med nationella funktionshinderorganisationer, för att ta in synpunkter, kompetens och bli bättre i vårt strategiska tillgänglighetsarbete. Vi svarar också på remisser som rör funktionshinderpolitikens utveckling i Sverige och EU.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar menar vi att alla - oavsett funktionsförmåga - ska ha lika stor rätt att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet.

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Det är i stället miljön som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet till exempelvis offentliga lokaler och information, eller om olika hinder inom en organisation.

Funktionsnedsättning betyder att en person har en nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell enligt Socialstyrelsens termbank. Exempel på funktionsnedsättningar är nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn-, hörsel-, eller kognitiv förmåga, dövhet och dövblindhet, besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet.

Bidrag med kriterier för tillgänglighet

Det finns ett antal minimikrav på tillgänglighet kopplade till vissa bidrag som fördelas av Kulturrådet, och för det statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen. Det är ett led i vårt uppdrag att arbeta för ett mer tillgängligt och jämlikt kulturliv.

Läs mer

Våra bidrag och tillgänglighet

Termbank på Socialstyrelsens webbplats

Nyheter om tillgängligt kulturliv

Kontakt

Information om vårt strategiska uppdrag.

Karin Forss

Processledare rättighetsperspektiv

Laddar...

+ + +