Till navigation Till innehåll
Elever i Vaggeryd undersöker ljud tillsammans med ljudkonstnär Jan Carlklev. Foto: Kerstin Nordenstam.Elever i Vaggeryd undersöker ljud tillsammans med ljudkonstnär Jan Carlklev. Foto: Kerstin Nordenstam.Elever i Vaggeryd undersöker ljud tillsammans med ljudkonstnär Jan Carlklev. Foto: Kerstin Nordenstam.

Elever i Vaggeryd undersöker ljud tillsammans med ljudkonstnär Jan Carlklev. Foto: Kerstin Nordenstam.

Agenda 2030 och social hållbarhet

Vi arbetar genom en mängd olika insatser för att främja konstnärlig utveckling, breddat deltagande och tillgänglighet. Vi jobbar på så sätt direkt eller indirekt för att nå flera mål och delmål i resolutionen Agenda 2030.

Att skapa ökad tillgång till konst och kultur i hela landet och att nå nya grupper har sedan länge varit centralt för vår verksamhet och vårt uppdrag. Många tar idag del av konst och kultur, men trots det så ser vi fortfarande utmaningar för kulturpolitiken att nå och tilltala alla invånare i olika livssituationer..

Kulturvaneundersökningar visar att det är många som inte tar del av offentligt finansierad kultur av socioekonomiska, geografiska och andra anledningar. Genom åren har vi fått en rad strategiska uppdrag som särskilt syftar till att nå breda och nya målgrupper runt om i landet.

Kulturskolecentrum som inrättades under 2018 har ett nationellt uppdrag att stödja landets kommunala kulturskolor genom forskning, samverkan och kompetensförsörjning. Kulturskolecentrum arbetar på flera sätt för att stötta kulturskolor så att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet.

Andra strategiska uppdrag vi fått är flera läsfrämjande insatser, bland annat Bokstart som är en nationell satsning med syfte att tidigt stimulera språkutveckling och Stärkta bibliotek som riktas till folkbiblioteken. Syftet med Stärkta bibliotek är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Vi arbetar även med Skapande skola som sedan 2008 genom bidrag stärkt samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Skapande skola stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. 

Kulturrådet har ett uppdrag att verka för att fler städer i Sverige ska ingå i det internationella fristadsprogrammet ICORN och bli fristäder för hotade konstnärer. Uppdraget genomförs i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Vi arbetar också för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska bli en del av offentligheten. Det gör vi genom olika typer av informationsinsatser och genom att ge bidrag till projekt som ger fristadskonstnärer möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

Vad är Agenda 2030?

År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kulturrådet bidrar direkt eller indirekt till flera mål och delmål i Agenda 2030.

Läs mer

Kulturrådets återrapportering av arbete med Agenda 2030

Sverige och Agenda 2030 (regeringen.se)

Hitta inspiration