Till navigation Till innehåll
Barn tillsammans med vuxen i rum där en projektor visar video eller bilder på en vägg.Barn tillsammans med vuxen i rum där en projektor visar video eller bilder på en vägg.Barn tillsammans med vuxen i rum där en projektor visar video eller bilder på en vägg.

Elever i Vaggeryd undersöker ljud tillsammans med ljudkonstnär Jan Carlklev. Foto: Kerstin Nordenstam.

Agenda 2030 och social hållbarhet

Kulturrådet bidrar direkt och indirekt till flera mål och delmål i Agenda 2030. Vi är med och främjar konstnärlig utveckling, breddar deltagandet och jobbar för bättre tillgänglighet. Att öka tillgång till konst och kultur i hela landet och att nå nya grupper har sedan länge varit centralt för vår verksamhet och vårt uppdrag.

Många tar idag del av konst och kultur, men trots det så ser vi fortfarande utmaningar för att kulturen ska kunna nå alla. Kulturvaneundersökningar visar att många inte tar del av offentligt finansierad kultur av socioekonomiska, geografiska eller andra orsaker. Genom åren har vi fått en rad strategiska uppdrag som särskilt syftar till att nå breda och nya målgrupper.

Kulturskolecentrum som inrättades under 2018 har ett nationellt uppdrag att stödja landets kommunala kulturskolor genom forskning, samverkan och kompetensförsörjning. Kulturskolecentrum arbetar för att stötta kulturskolor så fler barn och unga får kulturundervisning av hög kvalitet. Sedan 2008 arbetar vi också med Skapande skola, ett bidrag som stärker samverkan mellan grundskolan och det professionella kulturlivet.

Andra strategiska uppdrag vi fått de senaste åren är ett antal läsfrämjande insatser, bland annat Bokstart som är en nationell satsning med syfte att tidigt stimulera språkutveckling samt Stärkta bibliotek som riktas till folkbiblioteken. Syftet med Stärkta bibliotek är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. År 2022 inrättades vi Läsrådet, ett rådgivande organ för det läsfrämjande arbetet. Läsrådet bidrar till samverkan mellan aktörer i olika sektorer.

Kulturrådet arbetar för att i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Detta görs exempelvis inom ramen för arbetet med Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Men också genom ett program som främjar konstnärlig yttrandefrihet globalt. Programmet pågår 2020–2023 och finansieras av Sida. I Kulturrådets uppdrag ingår också att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige.

Det här är Agenda 2030

År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kulturrådet bidrar direkt och indirekt till flera mål och delmål i Agenda 2030. I Kulturrådets årsredovisning för 2023 redovisar vi exempel på resultat med koppling till hållbarhetsmålen. 

Läs mer

Kulturrådets årsredovisning 2023

Om Sverige och Agenda 2030 på regeringens webbplats

Hitta inspiration

Laddar...