Utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråken

Regeringen gav i november 2017 Kulturrådet uppdraget att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn- och ungdomslitteratur är prioriterat. I uppdraget ingår också att tillsammans med romska minoriteter genomföra läsfrämjande insatser. Ett långsiktigt mål med uppdraget är att det finns en välfungerande infrastruktur som möjliggör och underlättar utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk i Sverige.

Under 2018 diskuterade vi behov och åtgärder med nationella minoriteter och urfolket samer. Under 2019 kommer vi också att samråda med Sametinget. Utifrån diskussionerna har ett antal behov framkommit, och här är några av insatserna som pågår just nu:

 • Vi har genom upphandling givit i uppdrag till folkhögskolan Biskops-Arnö att genomföra skrivarkurser på de nationella minoritetsspråken. Mer information kommer.

 • Vi undersöker möjligheterna till stöd för olika delar i utgivningskedjan -skriva, översätta, redigera, producera, marknadsföra och distribuera.

 • Vi informerar aktivt för att få fler ansökningar till Kulturrådets befintliga bidrag.

 • Vi har tagit fram översättningar av Bokstartmaterial och faktablad på de fem minoritetsspråken. För några av språken även på dess varieteter. Bokstart är Kulturrådets nationella satsning för att stimulera barns språkutveckling.
   
 • Vi informerar bibliotek och skolbibliotek för att höja medvetenheten om vikten av att tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråk.
            
 • Vi genomför rundabordssamtal för att undersöka hinder och förslag till lösningar för att främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk.

När det gäller uppdraget att tillsammans med romska minoriteter genomföra läsfrämjande insatser återkommer vi med mer information.

Läs mer

Om uppdraget på regeringens webbplats

Bokstartmaterial och faktablad

Kontakt

Cecilia Brisander

 • Handläggare nationella minoriteters litteratur