Till navigation Till innehåll

Utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråken

Regeringen gav i november 2017 Kulturrådet uppdraget att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn- och ungdomslitteratur är prioriterat. I uppdraget ingår också att genomföra läsfrämjande insatser tillsammans med romska minoriteter.

Ett långsiktigt mål med uppdraget är att det finns en välfungerande infrastruktur som möjliggör och underlättar utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk i Sverige.

Insatser och aktiviteter

Under 2018 diskuterade vi behov och åtgärder med nationella minoriteter. Utifrån diskussionerna har ett antal behov framkommit, och här är några av insatserna som genomförs.

  • Genom upphandling fick folkhögskolan Biskops-Arnö uppdraget att arrangera skrivarkurser på alla de nationella minoritetsspråken. Genomfördes april - oktober 2019.

  • Vi undersöker möjligheterna till stöd för olika delar i utgivningskedjan -skriva, översätta, redigera, producera, marknadsföra och distribuera.

  • Vi informerar för att få fler ansökningar till Kulturrådets befintliga bidrag.

  • Vi har tagit fram översättningar av Bokstartmaterial och faktablad på de fem minoritetsspråken. För några av språken även på dess varieteter. Bokstart är Kulturrådets nationella satsning för att stimulera barns språkutveckling.

  • Vi informerar bibliotek och skolbibliotek för att höja medvetenheten om vikten av att tillgängliggöra och synliggöra litteratur på minoritetsspråk. En katalog för litteratur på minoritetsspråk håller på att tas fram och beräknas vara klar i mars 2020.

  • Vi genomför rundabordssamtal för att undersöka hinder och förslag till lösningar för att främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk. Förutom två rundabordssamtal om alla nationella minoriteter/minoritetsspråk har ett rundabordssamtal om samisk litteratur genomförts i september, 2019.

Vi har även uppdraget att genomföra läsfrämjande insatser tillsammans med romska minoriteter. Just nu pågår arbetet med att inrätta en läsambassadör med fokus på minoriteten romer.

Kontakt

Cecilia Brisander

  • Handläggare nationella minoriteters litteratur, Stärkta bibliotek och Läsambassadören
+ + +