Till navigation Till innehåll
""""""

Unescos 2005-konvention ska skydda den kulturella mångfalden och internationellt kulturutbyte.

Unescos 2005-konvention: Skyddar den kulturella mångfalden

Vi är nationell kontaktpunkt för Unescos 2005-konvention som ska skydda den kulturella mångfalden och internationellt kulturutbyte.

2005-konventionen – eller konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar – är det första juridiskt bindande avtalet mellan ett flertal länder på kulturpolitikens område.

Konventionen slår fast att Unescos medlemsstater har både rättigheter och skyldigheter att föra en kulturpolitik som stödjer kulturell mångfald och internationellt kulturutbyte. Med kulturell mångfald menar vi i det här sammanhanget en mångfald av kulturella, konstnärliga och kreativa uttryck.

Syftet med konventionen är att konstnärer, kulturarbetare och medborgare i hela världen ska ha möjlighet att skapa, producera, sprida och ta del av ett brett utbud av kulturella varor, tjänster och aktiviteter.

Konventionen ska:

  • utgöra en tydlig plattform för det internationella samfundet – det vill säga människor och länder runtom i världen - i arbetet med att skydda och främja den kulturella mångfalden
  • bekräfta att kulturella varor och tjänster inte bara har ett ekonomiskt värde
  • erkänna nationell kulturpolitik som syftar till att främja kulturell mångfald – till exempel genom insatser som utvecklar kreativitet och konstnärskap och ger utövare och upphovspersoner tillgång till arenor och marknader där deras konstnärliga verk blir erkända och kompenserade
  • lyfta fram vikten av internationellt samarbete för att underlätta rörligheten för konstnärer och flödet av kulturella varor och tjänster, särskilt för utvecklingsländerna.

Vad vi gör

Som nationell kontaktpunkt för 2005-konventionen har vi ett särskilt uppdrag att sprida kunskap om konventionen och stärka dess roll. Det gör vi bland annat genom att:

  • Kommunicera om konventionen och vad den innebär i olika sammanhang, bland annat på vår webb och i sociala medier
  • Anordna konferenser som handlar om olika frågor som rör konventionen. Till exempel har vi i flera år arrangerat konferenser på internationella mångfaldsdagen den 21 maj varje år. 2021 arrangerades webbinariet ResiliArt: Internationellt samarbete för en stärkt kultursektor efter pandemin
  • Delta på internationella möten där frågor som rör kulturell mångfald står i centrum. Bland annat deltar vi i den årliga Unesco-konferensen i Paris.

Fonden för kulturell mångfald

The International Fund for Cultural Diversity (IFCD) är en internationell fond som är knuten till konventionen. Här kan kulturorganisationer, främst från utvecklingsländer, söka stöd till projekt som på olika sätt främjar en dynamisk kultursektor.

Läs mer om IFCD

FAKTA/ Konventionens bakgrund

Unescos 2005-konvention antogs under ett möte i Paris 2005 och Sverige var ett av de första länderna som anslöt sig till den. Sverige var också drivande i arbete med att ta fram konventionen och deltog i arbetet med rapporten Vår skapande mångfald (1995), och Unescokonferensen The Power of Culture i Stockholm (1998).

Läs konventionen här

Laddar...