Charlotta Öfverholm från Jus de la Vie i Age on Stage´s produktion TOO MUCH. Foto: Anders J. Larsson. Charlotta Öfverholm från Jus de la Vie i Age on Stage´s produktion TOO MUCH. Foto: Anders J. Larsson. Charlotta Öfverholm från Jus de la Vie i Age on Stage´s produktion TOO MUCH. Foto: Anders J. Larsson. + + +

Kultur och regional tillväxt

Charlotta Öfverholm från Jus de la Vie i Age on Stage´s produktion TOO MUCH. Foto: Anders J. Larsson.

Vårt uppdrag

Målet för den regionala tillväxt- och utvecklingspolitiken är att utveckla alla delar av landet och stärka den lokala och regionala konkurrenskraften. Sveriges regioner och 13 statliga myndigheter, däribland Kulturrådet, har fått ett gemensamt ansvar för det regionala tillväxtarbetet

Kulturrådet bidrar till regional tillväxt genom att vi skapar förutsättningar för kulturens utveckling och tillgänglighet i hela landet. Det gör vi genom vårt kulturpolitiska uppdrag. Vi finansierar bland annat professionellt konst- och kulturliv, fria grupper, organisationer, kulturinstitutioner och civilsamhälle. Av de cirka 2,5 miljarder kronor som vi fördelar varje år går idag 1,3 miljarder direkt till regionernas arbete med regional kulturverksamhet inom den så kallade kultursamverkansmodellen. Vi har även årliga dialoger med alla regioner om deras lokala och regionala satsningar på kultur och om det finansiella stöd de får från staten.

Nationell analysgrupp

Kulturrådet har också flera nationella uppgifter. Vi ingår i en nationell analysgrupp som ska bidra till att den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft genomförs, och vi är nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa tillsammans med Svenska Filminstitutet. Vi har även ett årligt regeringsuppdrag att rapportera resultat av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur- och investeringsfonder samt deltar i Övervakningskommitten för Socialfonden.