Till navigation Till innehåll
 Duon Sara och Samantha lyssnar igenom inspelningen av sin skiva Matriarkerna. Foto: Elin Björklund.  Duon Sara och Samantha lyssnar igenom inspelningen av sin skiva Matriarkerna. Foto: Elin Björklund.  Duon Sara och Samantha lyssnar igenom inspelningen av sin skiva Matriarkerna. Foto: Elin Björklund.

Jämställdhet

Duon Sara och Samantha lyssnar igenom inspelningen av sin skiva Matriarkerna. Foto: Elin Björklund.

Vårt uppdrag

Alla människor har rätt att delta i kulturlivet på lika villkor – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck. Vi arbetar aktivt för att män och kvinnor ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor – både som utövare och publik.

Vårt uppdrag inom jämställdhet finns utpekat i vår instruktion. Där står det att vi i vår verksamhet ska ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete”.

Kulturrådets instruktion

JiM-myndighet

Tillsammans med nästan 60 andra myndigheter var vi mellan åren 2015 och 2018 en så kallad JiM-myndighet. JiM står för Jämställdhetsintegrering i myndigheter och var regeringens utvecklingsprogram för att stärka vårt och andra myndigheters arbete med jämställdhet i det dagliga arbetet.

Som JiM-myndighet var vårt uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhet så att det genomsyrar hela vår verksamhet och uppnår de jämställdhetspolitiska målen som går ut på att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsintegrering som strategi har vuxit fram sedan 1994 för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan av andra politiska frågor och verksamheter. Samma strategi används i många länder och antogs av FN redan 1995.

Jämställdhetsmyndigheten

Vad vi gör

Ett urval av våra aktiviteter:

När vi blev JiM-myndighet 2015 tog vi fram en tre-årig handlingsplan. Där står bland annat att Kulturrådet ska verka för en jämn fördelning av makt, inflytande och resurser mellan män och kvinnor i vår bidragsgivning och att alla oavsett kön ska bli bemötta på ett likvärdigt sätt. 

Jämställdhet är ett integrerat perspektiv i all vår bidragsgivning. Det betyder att vår totala bidragsgivning ska kännetecknas av bland annat jämställdhet. Varje ansökan måste inte omfatta ett jämställdhetsperspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av jämställdhet.

All vår kommunikation ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Det betyder till exempel att vi strävar efter att lyfta fram kvinnor och män i lika stor utsträckning i allt vårt material - texter, bilder och filmer – på vår webbplats och i sociala medier. Det gäller även när vi bjuder in deltagare till våra konferenser och när vi bjuder in talare till paneldebatter och liknande som vi anordnar på mässor och liknande.

Vad vi ser

I vår handlingsplan för jämställdhet från 2016 kunde vi bland annat konstatera att vi fördelar en stor del av våra bidrag så att inget kön får mer än 60 procent av bidragsmedlen. Vi konstaterade samtidigt att musik och litteratur är de två av våra konstområden där fördelningen inte ser ut så. I flera av våra musikstöd finns män representerade med mer än 60 procent, och inom stöd på litteraturområdet finns kvinnor eller män representerade med mer än 60 procent.

I början av 2018 lämnade vi en delrapport om arbetet med jämställdhetsintegrering till regeringen. Där konstaterade vi bland annat att andelen ansökningar som gäller samarbeten med komponister som är kvinnor har varit låg men att utvecklingen gått mot en jämnare könsfördelning.

Hitta inspiration

+ + +