Till navigation Till innehåll
Del av en musikensemble: en man och en kvinna som spelar blåsinstrument.Del av en musikensemble: en man och en kvinna som spelar blåsinstrument.Del av en musikensemble: en man och en kvinna som spelar blåsinstrument.

Circus I love you spelar på fransk festival. Foto: Le Mans fait son Cirque.

Så fattar vi beslut

Vi delar ut drygt femtio bidrag inom olika konstområden och verksamheter. Beslut om vilka som ska få stöd och summornas storlek fattas på olika sätt inom olika bidrag.

När vi bedömer ansökningar utgår vi från de kulturpolitiska målen och de lagar och förordningar som styr bidragen.

Vi förbereder våra beslut genom:

Arbets- och referensgrupper

Kulturrådet har arbets- och referensgrupper med experter inom olika konstområden som gör kvalitetsbedömningar av ansökningarna. Grupperna tillsätts av vår styrelse.

Vårt mål är att grupperna ska spegla samhällets mångfald exempelvis vad gäller kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet samt representera hela landet geografiskt. Ledamöterna i grupperna ska tillsammans ha en bred och djup kunskap om det sakområde som de bedömer. Det är också viktigt att grupperna är kunniga inom områden som jämställdhet, hbtq, barn och unga, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning liksom internationella och interkulturella frågor.

Arbetsgrupperna fattar beslut om vilka som ska få bidrag. Vi har fyra arbetsgrupper, alla inom litteratur.

Här kan du se vilka som ingår i våra arbetsgrupper

Referensgrupperna är rådgivande, de föreslår vilka som ska få bidrag och hur pengarna ska fördelas. Beslutet fattas av Kulturrådet. Vi har tolv referensgrupper inom olika konstområden.

Här kan du se vilka som ingår i våra referensgrupper

När grupperna möts deltar våra handläggare. De är högt kvalificerade inom såväl konstområdet som kulturpolitiska frågor och ansvarar för att ansökningarna bedöms utifrån de kriterier som gäller.

En ledamot kan ingå i en grupp under max fyra år. Varje år kan du som har sakkunskaper inom ett konstområde föreslå dig själv som ledamot, och vara med i urvalet när en plats blir ledig.

Kultursamverkansmodellen

Den enskilt största delen av våra bidrag går till regional kulturverksamhet och fördelas genom kultursamverkansmodellen. Det innebär att de regioner som ingår i modellen får pengar direkt av oss. De fördelar sedan bidraget vidare till regionala kulturinstitutioner och verksamheter. Alla regioner i Sverige, utom Stockholm, ingår sedan 2013 i modellen.

Varje region tar fram en kulturplan som beskriver dess ambition och utvecklingsområden inom den regionala kulturen. Vi utgår från kulturplanerna när vi bedömer hur verksamhetsbidragen ska fördelas till regionerna. Vi samråder även med det samverkansråd där vi ingår tillsammans med Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens konstråd och Svenska filminstitutet. Utifrån underlaget fattar vår styrelse beslut om hur bidragen ska fördelas.

Läs mer om kultursamverkansmodellen

Handläggare

För ett tjugotal av våra bidrag är det Kulturrådets handläggare, med specialkunskaper inom de olika konstområdena liksom inom kulturpolitiska frågor, som bedömer ansökningar och tar fram ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar sedan beslutet utifrån underlaget. Exempel på sådana bidrag är Skapande skola, Bokstart och våra bidrag till biblioteken.

Hitta inspiration

Laddar...