Till navigation Till innehåll

Redovisning och uppföljning av kultursamverkansmodellen

Regionerna som ingår i kultursamverkansmodellen redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen.

Redovisningen består dels av kvantitativa uppgifter, dels av verksamhetsberättelser eller motsvarande. Regionerna är ansvariga för redovisningen till Kulturrådet och för att samla in och kvalitetssäkra uppgifter från de kulturverksamheter som fått statliga medel.

Utifrån redovisningarna sammanställer Kulturrådet uppföljningsrapporter om kultursamverkansmodellen.

Tematiska undersökningar

Som ett komplement till de årliga uppföljningarna genomförs tematiska undersökningar. Sådana kan exempelvis belysa specifika kulturområden, eller aspekter av de kulturpolitiska målen.

Här kan du läsa mer om uppföljningen:

Kulturrådets riktlinjer för årliga statliga bidrag till regionerna inom kultursamverkansmodellen

Rapporter

Kultursamverkansmodellen. Uppföljning av ekonomi, personal och aktiviteter 2022

Jästen i modellen. En tematisk undersökning av kultursamverkansmodellens utvecklingsbidrag 2017–2021

Kultursamverkansmodellen. Uppföljning av ekonomi och personal 2021

En uppföljning av tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse 2017–2021

Kultursamverkansmodellen och nationella minoriteters och urfolkets samernas kultur

Ett mischmasch av myggor och elefanter – Arkiv och film i kultursamverkansmodell

Regionalt krisstöd. Uppföljning av Kulturrådets krisstöd till regional
kulturverksamhet 2021

Kultursamverkansmodellen. Uppföljning av ekonomi, personal och aktiviteter 2020

Göra allt möjligt – Hur regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i kulturlivet

Kulturrådets enkät om breddat deltagande i kulturlivet – regionernas svar

Styra alltjämt – Kartläggning av hur Sveriges regioner arbetar med jämställdhet i styrning av verksamhet som ingår i kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen –  Uppföljning av ekonomi och personal 2019

Kultursamverkansmodellen – Uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010–2018

Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2016-2017

Uppföljning Kultursamverkansmodellen 2014

Uppföljning av regionala utvecklingsbidrag

Myndigheten för kulturanalys utvärderar

Myndigheten för Kulturanalys har ansvar för att utvärdera kultursamverkansmodellen och dess långsiktiga effekter.

Myndigheten för Kulturanalys

Läs mer

Om kultursamverkansmodellen

Bidragen inom kultursamverkansmodellen

Regionernas kulturplaner

Laddar...

+ + +