Till navigation Till innehåll

Kultursamverkansmodellen

Uppföljning av ekonomi, personal och aktiviteter 2020.

Rapporten visar att de sammantagna offentliga (statliga, regionala och kommunala) bidragen till verksamheterna i kultursamverkansmodellen ökade med 22 procent mellan 2010 och 2020, räknat i 2020-års priser.

Rapporten visar också att det sedan införandet av kultursamverkansmodellen framför allt är regioner och kommuner som med sina kraftiga bidragsökningar stått för expansionen i modellen. Men sett till de senaste åren har dessa ökningar dämpats och statens ökning 2019–2020 låg i paritet med den genomsnittliga regionala ökningen och var högre än den genomsnittliga kommunala ökningen. För 2021 ökade statens årliga bidrag ytterligare och de väntas öka även 2022.

Som en följd av pandemin minskade de totala intäkterna i modellen med 3,2 procent 2019–2020, från 6,17 miljarder till 5,97 miljarder kronor (-200 miljoner kronor). Samtidigt minskade kostnaderna ännu mer vilket gav ett överskott på 170 miljoner kronor. Andelen offentliga medel i modellen gick från 82 till 87 procent 2019–2020.

5 601 årsarbetskrafter utfördes av tillsvidare- och visstidsanställda inom modellen 2020, en minskning med 4,7 procent från 2019, huvudsakligen baserat på en minskning av antalet visstidsanställda.

Trots pandemiåret har viss fysisk verksamhet kunnat ske. 9 300 föreställningar och konserter med en publik på 708 000 redovisades, vilket motsvarade en minskning med 44 respektive 70 procent från 2019. Verksamhetsbesök till museer uppgick till 1,5 miljoner 2020, en minskning med cirka 50 procent från 2019.

Uppdaterad rapport 22-02-21. Personaltabellerna 23, 31, 36, 40, 45, 50 och 54 har reviderats avseende antal årsarbetskrafter efter justerad konst- och kulturområdesindelning.

Läs och ladda ner rapporten

Kultursamverkansmodellen

PDF-version