Till navigation Till innehåll
Foto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne KronholmFoto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne KronholmFoto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne Kronholm

Läsfrämjandelyftet har ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Foto: Susanne Kronholm

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Kulturrådet genomför 2021–2023 en satsning på ett läsfrämjandelyft för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning samt bibliotekslagens prioriterade målgrupper.

Det är regeringen som har gett Kulturrådet uppdraget, som bygger på Läsdelegationens bedömning att det behövs en samlad insats kring kompetensutveckling inom läsfrämjande. Uppdraget finns formulerat i Kulturrådets regleringsbrev 2021

Projektmål 

Läsfrämjandelyftets långsiktiga mål är att bidra till att skapa en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling, med fokus på läsfrämjande och litteraturförmedling, för att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Satsningen syftar till att: 
1. Stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och i rollen som läsfrämjare. 
2. Stärka bibliotekens chefer och medarbetare i att arbeta strategiskt med det läsfrämjande uppdraget.

Arbetssätt 

Satsningen genomförs genom flerpartsamverkan, det vill säga i samarbete med statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer. Uppdraget utformas i dialog med den regionala biblioteksverksamheten. 

Läsfrämjandelyftet hämtar in kunskap från olika regionala projekt och statliga satsningar som till exempel Digitalt först – med användaren i fokus (Kungliga biblioteket) och Läslyftet (Skolverket). 

Läsfrämjandelyftet är en del av Kulturrådets verksamhet och tar sin utgångspunkt i de nationella målen för läs- och litteraturfrämjande. Samverkan med Kulturrådets olika främjande och bidragsgivande verksamheter inom läsfrämjande och biblioteksutveckling är viktiga i läsfrämjandelyftet, till exempel Stärkta bibliotek och Bokstart.

Del av Digiteket 

Kungliga bibliotekets lärandeplattform Digiteket kommer utvidgas och framöver även inkludera utbildningar och material kring läsfrämjande. Kulturrådet och Kungliga biblioteket har ingått en överenskommelse kring samverkan, där man till en början kommer se över informationsstrukturen och de tekniska lösningarna för att inkludera material från läsfrämjandelyftet.

Läs mer om Digiteket om Läsfrämjandelyftet

Tidplan för projektet: 

2021: Projektstart, dialoger och analysarbete påbörjas, projektplan fastställs
2022: Mobilisering och genomförande, delredovisning till Kulturdepartementet i december
2023: Genomförande och projektavrundning 
2024: Slutredovisning till Kulturdepartementet i mars

Projektledare:  
Ann Catrine Eriksson 
Annika Hermele

Kontakt

Läsfrämjandelyftet