Till navigation Till innehåll

Här kan du se vilka bidrag som fortfarande är öppna 2022 och kommande ansökningsperioder för våren 2023. Ansökningsperioderna för hösten 2023 publiceras i början av året.

Bibliotek

Bidrag för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet

Syftet med det här bidraget är att stärka folkbibliotekens kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning.

Kulturrådet genomför 2021–2023 en satsning på ett läsfrämjandelyft för all personal på folkbiblioteken. Nu finns ett nytt tillfälligt bidrag att söka för kommuner och regioner. Bidraget syftar till att stärka folkbibliotekens medarbetare och chefer i deras arbete med det läsfrämjande uppdraget.  

Film om bidraget

I den här filmen berättar läsfrämjandelyftets två projektledare Annika Hermele och Ann Catrine Eriksson om bidraget och vad du kan söka för.   

 • Det här bidraget kan sökas av kommuner och regioner.

  Kommuner

  Folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, kan söka det här bidraget. Vi tar endast emot en ansökan per kommun. Enligt lag måste varje kommun ha en politiskt antagen biblioteksplan. För att kunna söka måste kommunen därför ha, eller ha beslutat om att ta fram, en biblioteksplan.

  Regioner

  Den regionala biblioteksverksamhetens huvudman, det vill säga regionen, kan söka det här bidraget. Vi tar endast emot en ansökan per region. Enligt lag måste varje region ha en politiskt antagen biblioteksplan. För att kunna söka måste regionen därför ha, eller ha beslutat om att ta fram, en biblioteksplan.   

 • Kommuner 

  Kommuner kan använda medlen för kompetenshöjande insatser riktade till personalen, inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Det kan exempelvis vara att: 

  • Kartlägga organisationens kompetenser och kompetensbehov och utveckla kollegialt lärande.  
  • Arrangera eller delta i kompetensutvecklande insatser som t ex kurser, föreläsningar, studiebesök, studieresor. 
  • Sprida kunskap och kompetens till flera kommuner, exempelvis genom att producera material till Digiteket, eller organisera föreläsningar, studiebesök eller workshops. 
  • Vikariemedel för att frigöra tid till kompetensutveckling.   
  • Genomföra kompetenshöjande insatser i partnerskap med andra kommuner eller regioner. 

  Bidraget kan inte användas till att genomföra verksamhet riktad till allmänheten. Bidraget kan inte användas till kompetenshöjande insatser som ligger utanför läsfrämjandelyftets inriktning på läsfrämjande och litteraturförmedling med särskilt fokus på barns och ungas läsning.   

  Regioner 

  Regioner kan använda medlen för arbete med kommunernas deltagande i läsfrämjandelyftet. Det kan exempelvis vara att: 

  • Stötta folkbiblioteken i att kartlägga organisationens kompetenser och kompetensbehov och utveckla kollegialt lärande.  
  • Genomföra kompetenshöjande insatser som kurser, föreläsningar, studiebesök, studieresor eller liknande, i samråd med kommuner, eller i samarbete med andra regioner.  
  • Stötta kommunernas arbete med att sprida kunskap och kompetens till andra, exempelvis genom att producera material till Digiteket, organisera föreläsningar, studiebesök eller workshops. 

  Bidraget kan inte användas till att genomföra verksamhet riktad till allmänheten. Bidraget kan inte användas till kompetenshöjande insatser som ligger utanför läsfrämjandelyftets inriktning på läsfrämjande och litteraturförmedling med särskilt fokus på barns och ungas läsning.

 • Ansökningstiden är 1-15 november. Medlen kan användas under 2022 och 2023. 

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den. 

   
  Handläggningstiden är cirka 3 veckor efter sista ansökningsdag. 

 • Du ansöker via vår onlinetjänst.


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten

 • Kommuner

  Fördelning av medel till kommuner baseras på antalet årsarbetskrafter i kommunernas folkbibliotek. För att säkerställa möjligheten att genomföra kompetensutveckling i mindre kommuner ger fördelningen mer till det första antalet årsarbetskrafter och ersättningen minskar därefter något ju fler årsarbetskrafter som finns. Uppgifterna om årsarbetskrafter har hämtats från KB:s biblioteksstatistik.

  Regioner

  Fördelningen av medel till de regionala biblioteksverksamheterna är beräknad utifrån ett grundbelopp och antalet kommuner i respektive region.

  Så mycket kan du söka

  Här kan du se hur mycket du kan söka

  Samtliga kommuner och regioner som uppfyller villkoren beviljas medel. 

 • Generella villkor 

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.  

   
  Kulturrådets generella villkor 
   
   

  Det här gäller för användning av bidraget 

  Bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Om outnyttjade medel finns kvar efter den period som bidraget avser kan vi komma att återkräva den del av bidraget som inte har utnyttjats.  
   
   

  Så styrs bidragen  

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. 
   

  Kulturrådets regleringsbrev för 2022  

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål


  Utbetalning

  Kulturrådet betalar ut medlen under december månad 2022 och de kan användas till och med 31 december 2023.

 • Redovisningen kommer att göras via en blankett i Kulturrådets onlinetjänst i början av 2024. Redovisningen kommer att omfatta det ekonomiska utfallet och beskrivning av genomförda kompetensutvecklingsinsatser. Kopia av blanketten kommer att finnas tillgänglig på denna bidragssida.  

Vanliga frågor och svar

Kontakt

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Läsfrämjandelyftet

Annika Hermele

 • Projektledare

Ann Catrine Eriksson

 • Projektledare
+ + +