Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

Bibliotek

Bidrag för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet

Syftet med det här bidraget är att stärka folkbibliotekens kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning.

Kulturrådet genomför 2021–2023 en satsning på ett läsfrämjandelyft för all personal på folkbiblioteken. Bidraget syftar till att stärka folkbibliotekens medarbetare och chefer i deras arbete med det läsfrämjande uppdraget.  

Läs mer om Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Film om bidraget

I den här filmen berättar vi mer om bidraget. Filmen togs fram till bidragsomgång 2022, ansökningsdatum i filmen stämmer av den anledningen inte för bidragsomgång 2023.   

 • Det här bidraget kan sökas av kommuner och regioner.

  Kommuner

  Folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, kan söka det här bidraget. Vi tar endast emot en ansökan per kommun. Enligt lag måste varje kommun ha en politiskt antagen biblioteksplan. För att kunna söka måste kommunen därför ha, eller ha beslutat om att ta fram, en biblioteksplan.

  Regioner

  Den regionala biblioteksverksamhetens huvudman, det vill säga regionen, kan söka det här bidraget. Vi tar endast emot en ansökan per region. Enligt lag måste varje region ha en politiskt antagen biblioteksplan. För att kunna söka måste regionen därför ha, eller ha beslutat om att ta fram, en biblioteksplan.   

 • Kommuner 

  Kommuner kan använda medlen för kompetenshöjande insatser riktade till personalen, inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Det kan exempelvis vara att: 

  • Kartlägga organisationens kompetenser och kompetensbehov och utveckla kollegialt lärande.  
  • Arrangera eller delta i kompetensutvecklande insatser som t ex kurser, föreläsningar, studiebesök, studieresor. 
  • Sprida kunskap och kompetens till flera kommuner, exempelvis genom att producera material till Digiteket, eller organisera föreläsningar, studiebesök eller workshops. 
  • Vikariemedel för att frigöra tid till kompetensutveckling.   
  • Genomföra kompetenshöjande insatser i partnerskap med andra kommuner eller regioner. 

  Bidraget kan inte användas till att genomföra verksamhet riktad till allmänheten. Bidraget kan inte användas till kompetenshöjande insatser som ligger utanför läsfrämjandelyftets inriktning på läsfrämjande och litteraturförmedling med särskilt fokus på barns och ungas läsning.   

  Regioner 

  Regioner kan använda medlen för arbete med kommunernas deltagande i läsfrämjandelyftet. Det kan exempelvis vara att: 

  • Stötta folkbiblioteken i att kartlägga organisationens kompetenser och kompetensbehov och utveckla kollegialt lärande.  
  • Genomföra kompetenshöjande insatser som kurser, föreläsningar, studiebesök, studieresor eller liknande, i samråd med kommuner, eller i samarbete med andra regioner.  
  • Stötta kommunernas arbete med att sprida kunskap och kompetens till andra, exempelvis genom att producera material till Digiteket, organisera föreläsningar, studiebesök eller workshops. 

  Bidraget kan inte användas till att genomföra verksamhet riktad till allmänheten. Bidraget kan inte användas till kompetenshöjande insatser som ligger utanför läsfrämjandelyftets inriktning på läsfrämjande och litteraturförmedling med särskilt fokus på barns och ungas läsning.

 • Du kan ansöka under perioden 3 oktober till 31 oktober.

 • Du ansöker via vår onlinetjänst.


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten

 • Kommuner

  Fördelning av medel till kommuner baseras på antalet årsarbetskrafter i kommunernas folkbibliotek. För att säkerställa möjligheten att genomföra kompetensutveckling i mindre kommuner ger fördelningen mer till det första antalet årsarbetskrafter och ersättningen minskar därefter något ju fler årsarbetskrafter som finns. Uppgifterna om årsarbetskrafter har hämtats från KB:s biblioteksstatistik.

  Regioner

  Fördelningen av medel till de regionala biblioteksverksamheterna är beräknad utifrån ett grundbelopp och antalet kommuner i respektive region.

  Så mycket kan du söka

  Här kan du se hur mycket du kan söka för bidragsomgång 2023

  Samtliga kommuner och regioner som uppfyller villkoren beviljas medel. 

 • Generella villkor 

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.  

   
  Kulturrådets generella villkor 
   
   

  Det här gäller för användning av bidraget 

  Bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Om outnyttjade medel finns kvar efter den period som bidraget avser kan vi komma att återkräva den del av bidraget som inte har utnyttjats.  
   
   

  Så styrs bidragen  

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. 
   

  Kulturrådets regleringsbrev för 2023  

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål


  Utbetalning

  Bidragsomgång 2022

  För bidragsomgången 2022 betalade Kulturrådet ut medlen under december månad. Medlen kan användas till och med 31 december 2023.

  Bidragsomgång 2023

  För bidragsomgången 2023 betalar Kulturrådet ut medlen senast under december månad. Medlen kan användas till och med 31 december 2024.

 • För bidragsomgång 2022

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Redovisningen ska omfatta det ekonomiska utfallet och beskrivning av genomförda kompetensutvecklingsinsatser. Sista redovisningsdatum är 2 april 2024.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten


  För bidragsomgång 2023

  Mer information om redovisning kommer framöver.

Vanliga frågor och svar

Kontakt

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Läsfrämjandelyftet

+ + +