Till navigation Till innehåll

Villkor för bidrag från Kulturrådet

1  Bidragsmottagarens åtagande

Alla som får bidrag från Kulturrådet måste följa våra villkor. Om innehållet i projektet eller verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis väsentliga förändringar av budget. I övrigt gäller följande:

1.1  Att tillhandahålla information

Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på frågor som Kulturrådet ställer i samband med uppföljning. Det gäller både under och efter avslutat bidragsperiod.

1.2  Att ta emot besök från Kulturrådet

Kulturrådet har rätt att besöka verksamhet eller projekt som finansierats med medel från Kulturrådet.

1.3  Att följa gällande rätt

Bidragsmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

1.4  Redovisning

Redovisning av projektet eller verksamhet ska göras på Kulturrådets redovisningsblankett och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten.

En behörig företrädare för bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen. Om det behövs kan Kulturrådet begära in dokument som styrker behörigheten för den eller de företrädare som undertecknat redovisningen. För detta bidrag ska redovisning ha inkommit senast den xx månad år. Alt.: I beslutsbilaga x framgår när redovisning ska inkomma.

1.5  Förlängning av perioden för medlens användning

Om bidragsmottagaren inte hinner använda medlen inom utsatt tid kan bidragsmottagaren ansöka om förlängning av den tid som bidraget får användas. Ansökan om att förlänga perioden ska skickas in till Kulturrådet så snart bidragsmottagaren inser att perioden behöver förlängas och som senast när den ursprungliga bidragsperioden går ut. Kulturrådet beslutar om eventuell förlängning.

1.6  Återbetalning av outnyttjade medel

Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet. Den ansvarige bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förväg om att återbetalning kommer att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid återbetalning.

1.7  Återkrav

Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts för det ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades,
  4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen i avsnitt 1.4 Redovisning ovan,
  5. i övrigt inte följt villkoren för bidraget.

Nedan finns exempel på kompletterande villkor.

2  Krav på reviderad plan eller budget

Om bidragsmottagaren ska skicka in en reviderad plan eller budget (nytt underlag) gäller följande:

  • Nytt underlag ska ha kommit in till Kulturrådet senast det datum som angetts.
  • Kulturrådet måste godkänna det reviderade underlaget.
  • Kulturrådet betalar inte ut något bidrag om det nya underlaget kommer in försent eller om Kulturrådet inte godkänner det nya underlaget.

3  Kontrolluppgifter

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som angivits.

4  Informera om att Kulturrådet bidragit med medel

Det ska framgå av projektets informationsmaterial att Kulturrådet har beviljat bidrag till verksamheten, exempelvis på webbplats, tidskrifter, i programblad eller på affischer. Kulturrådet ska däremot aldrig anges som medarrangör.

Ladda ner Kulturrådets logotyp

5  Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

5.1  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar som används. 

5.2  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller via kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder  i sina publika lokaler.

Läs mer om tillgänglighetskraven

Laddar...

+ + +