Till navigation Till innehåll
Sölningstekniken står i centrum för projektet Söla historia som utvecklar det immateriella kulturarvet. Foto: Peter Westrup.Sölningstekniken står i centrum för projektet Söla historia som utvecklar det immateriella kulturarvet. Foto: Peter Westrup.Sölningstekniken står i centrum för projektet Söla historia som utvecklar det immateriella kulturarvet. Foto: Peter Westrup.

Sölningstekniken en del av det immateriella kulturarvet. Foto: Peter Westrup.

Vill du bli ledamot i en arbets- eller referensgrupp?

En gång om året söker vi ledamöter till våra arbets- och referensgrupper. Sista dag att anmäla intresse 2019 var den 15 augusti.

Länk till anmälningsformuläret hittar du längst ned på sidan när det är anmälningsperiod.

Vem kan bli ledamot?

Vi söker dig som har kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla.

Arbets- och referensgrupperna består av personer med hög kompetens inom konstområdet och sammansättningen ska i så hög grad som möjligt spegla samhället som det ser ut.

Vad ingår i uppdraget?

Gruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Uppdraget ställer höga krav på ledamöternas sakkunskap, saklighet och integritet.

Vi på Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bild- och form samt litteraturområdet.

Uppdraget som ledamot ser olika ut beroende på konstområde. I uppgiften ingår att läsa ansökningar samt att titta på föreställningar inom scenkonstområdet och att lyssna på ljudprov inom musikutgivning. Inom bild- och formkonst ingår att se utställningar. Arbetet inom grupperna för litteratur och kulturtidskrifter innebär omfattande läsning och personerna i gruppen behöver avsätta tid för detta.

Grupperna diskuterar årligen tendenser och behov inom sina områden vilket ger Kulturrådet underlag för att utveckla bidragsgivningen och främja konstområden.

Hur mycket tid rör det sig om?

Uppdraget kombineras med ditt ordinarie arbete, men innebär omfattande och kvalificerat arbete och är periodvis arbetsintensivt. Grupperna som bedömer ansökningar inom scenkonst, musik, bild och form och nationella minoriteter beräknas ha två till fyra möten per år, i princip alltid heldagar. Ledamöterna bedömer mellan 50–400 ansökningar per år.

Grupperna för litteratur och kulturtidskrifter bedömer ca 400–700 titlar per år. Titlarna delas mellan gruppernas ledamöter. Grupperna har heldagsmöten cirka fyra till sju gånger per år.

Vad är arvodet?

Formen för arvodena varierar mellan grupperna. Grundprincipen är att ledamöterna inom scenkonst, musik, bild och form och nationella minoriteter får ett årsarvode på mellan 6 000 kronor och 20 000 kronor. Ersättningsnivåerna varierar beroende på arbetets omfattning. Ledamöterna får också ett arvode per möte på 2 000 kronor för en heldag. Arbetsgrupperna som bedömer efterhandsstödet till litteratur får ett arvode på 500 kronor per läst titel.

Hur många platser finns?

Antalet ledamöter i de olika grupperna varierar mellan fem och nio personer. Antalet vakanser varierar från år till år, vanligtvis är det en eller ett par platser i varje grupp som ska fyllas. 

Hur utses ledamöterna?

Vi på Kulturrådet gör ett urval av de som anmält sitt intresse för uppdraget och kan även tillfråga andra personer. Eftersom grupperna ska ha både bredd och spets i sin kompetens är det ofta olika och varierande erfarenhet som efterfrågas. Vi tittar särskilt på gruppernas samlade sakkunskap inom konstområden och genrer. För att kunna bevaka kulturverksamheter i hela landet söker vi ledamöter med olika geografisk hemvist.

Ledamöternas geografiska placering, kön, ålder och etniska och kulturella bakgrund är också viktiga aspekter för gruppernas sammansättning.

Vi får in många intresseanmälningar. Kulturrådets styrelse väljer varje år ut ett antal ledamöter med utgångspunkt i det kompetensbehov som finns i arbets- och referensgrupperna. Behovet skiljer sig mellan åren beroende på vilka som har slutat i arbets- och referensgrupperna.

Ledamöterna väljs formellt av Kulturrådets styrelse för en period på två år. En ledamot kan väljas om för en period och totalt ha sitt uppdrag under fyra år. 

Nedan kan du se vilka som ingår i våra arbets- och refensgrupper just nu och läsa mer om hur vi arbetar mot mutor och jäv.

Här kan du anmäla intresse

När det är anmälningsperiod hittar du länk till anmälningsformuläret här.