Till navigation Till innehåll
En dansare som sitter på en stol och gör en rörelse bakåt. Långa textiler som släpar på scengolvet. En dansare som sitter på en stol och gör en rörelse bakåt. Långa textiler som släpar på scengolvet. En dansare som sitter på en stol och gör en rörelse bakåt. Långa textiler som släpar på scengolvet.

Billy Bloom – ensam som Gud, tonårskille möter motstånd. Foto: Pavel Rybaltowski.

Vår myndighet

Här kan du läsa mer om hur Kulturrådet är organiserat och se vilka som ingår i vår styrelse.

Styrelsen

Kulturrådet leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen består av högst nio ledamöter och har fullt ansvar för verksamheten.

Kulturrådets styrelse
Protokoll från styrelsens möten

Generaldirektören

Generaldirektören är chef för myndigheten och har ansvar inför styrelsen för den löpande verksamheten. Kajsa Ravin är generaldirektör för Kulturrådet från och med den 9 mars 2020.

Kulturrådets enheter

Vi är omkring 115 medarbetare på Kulturrådet. Verksamheten är indelad i sju enheter.

Organisationsskiss

Bidrag till fri konst och litteratur

Enhetschef: Ingrid Skare

Vi arbetar med bidrag till och utveckling inom områdena litteratur, kulturtidskrifter, musik, scenkonst, dans, bildkonst, form och design. Inom enheten hanterar vi också bidrag till centrumbildningar, allianser och amatörkulturorganisationer samt stärkt kultur i skolan. Just nu är vi 19 medarbetare.

Bidrag till kommuner och regioner

Enhetschef: Veronica Lamppa Lönnbro

Vi arbetar med frågor som rör kultursamverkansmodellen där 1,2 miljarder kronor fördelas till regionerna per år och andra ärenden som syftar till att främja regional utveckling och tillväxt. Enheten representerar staten i dialogen med regionerna.

Inom enheten hanterar vi också bidrag till skolhuvudmän och kommuner samt stöd till kulturskola, bibliotek och kulturverksamhet i skolan. Bidrag till fristäder för konstnärer i svenska kommuner och regioner ingår också i våra uppgifter. Just nu är vi 13 medarbetare.

Främjande och delaktighet

Enhetschef: Pernilla Conde Hellman

Vi har till uppgift att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Vi ger stöd till landets kulturskolor och verkar för de nationella minoriteternas språk och kultur. Till våra uppgifter hör också att ansvara för Kulturrådets strategiska och sektorsövergripande frågor om barn och unga, hbtqi, funktionshinder och jämställdhetsintegrering. Just nu är vi 11 medarbetare.

Internationellt samarbete

Enhetschef: Bongi MacDermott

Vi samordnar flera av myndighetens internationella uppdrag. Här finns vår verksamhet för Kreativa Europa som informerar om stöd till kultur inom EU samt den nationella kontaktpunkten för Unescos 2005-konvention.

På enheten finns Swedish Literature Exchange som främjar svensk litteratur i utlandet genom bland annat stöd till översättning, flera olika internationella bidrag och ett Sida-samarbete för att främja den konstnärliga friheten globalt.

Vi administrerar Astrid Lindgren Memorial Award som delas ut årligen till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare.
Just nu är vi 11 medarbetare.

Staben

Enhetschef: Klara Tomson

Staben utgör ett strategiskt, juridiskt och administrativt stöd till generaldirektören. Vi samordnar myndighetsövergripande frågor och följer upp verksamhetens resultat av de bidrag Kulturrådet fördelar och resultat i den övriga verksamheten. Just nu är vi 13 medarbetare.

Kommunikation

Enhetschef: Camilla Batal

Vi arbetar med myndighetens externa och interna kommunikation och har hand om press, sociala medier, konferenser, webbplatser och intranät m.m. Just nu är vi 13 medarbetare.

Verksamhetsstöd

Enhetschef: Magnus Boström.

HR-chef och biträdande enhetschef: Angela Berthelsen

Till våra uppgifter hör att utveckla och förvalta myndighetens administration och ekonomi, förvaltningsjuridik, HR- frågor, IT-verksamhet, kontorsservice, registratur och arkiv. Här finns också handläggare som arbetar med återrapportering av kris- och återstartsstöd. Just nu är vi 25 medarbetare.

Arbets- och referensgrupper

Våra arbetsgrupper består av experter inom olika konstområden. Deras uppgift är att göra kvalitetsbedömningar av ansökningarna och fatta beslut om vilka som ska få bidrag. Vi har fyra arbetsgrupper, alla inom litteratur.

Våra arbetsgrupper

Våra referensgrupper

Bli ledamot i en arbets- eller referensgrupp

Laddar...