Till navigation Till innehåll

Publikationer

Här hittar du Kulturrådets publikationer utgivna från 2016 och framåt. Vill du beställa äldre publikationer kontakta oss på info@kulturradet.se.

Sökresultat

Visar resultat 1-90

15 oktober 2021

Katalogen är full av de allra bästa boktipsen från årets utgivning för barn, ungdomar och unga vuxna. Inklusive böcker för dig med annat modersmål än svenska, e-böcker och ljudböcker.

4 oktober 2021

Uppföljning av avtalet om medverkans- och utställningsersättning

1 oktober 2021

Redovisning av satsningen Stärkta bibliotek 2018–2020.

14 september 2021

Uppföljning av satsningen Stärkta bibliotek 2018–2020

2 september 2021

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022–2025

1 juli 2021

Förra året fick 415 projekt cirka 314 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Rapporten är ett regeringsuppdrag.

30 juni 2021

Den stora ökningen av statens kulturbudget 2020 med anledning av covid-19 märks i årets rapport om hur de statliga kulturutgifterna fördelats regionalt. Det totala utfallet såväl som den del som härletts till enskilda regioner har ökat med över en tredjedel. Det visar Kulturrådets rapport Statliga kulturutgifter i regionerna 2019–2020.

30 juni 2021

Kulturrådet har ett årligt regeringsuppdrag att följa upp och redovisa utfallet av svenska ansökningar till Kreativa Europa, EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna.

15 juni 2021

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med det regionala krisstöd som myndigheten fördelade till regionerna 2020 samt hur regionerna i sin tur fördelade stöden till sina verksamheter och hur de använt stöden.

3 juni 2021

Statens kulturråd har i uppdrag att i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet, senast den 31 maj 2021 lämna en slutredovisning för den föregående programperioden 2014–2020 avseende det svenska utfallet och Statens kulturråds och Stiftelsen Svenska Filminstitutets insatser gällande EU-programmet Kreativa Europa.