Till navigation Till innehåll

Tervetuloa Kulturrådethiin (Kulttuurineuvosthoon) – tässä met kerroma enemän meän toiminasta

Kaikin pitävät saattaa ottaa ossaa korkean laatusesta taitheesta ja kulttuurista. Se on perustana meän tehtävhään valtion virastona. Tehtävän lähtökohta on kansaliset kulttuuripuliittiset päämäärät mitä valtiopäivät on päättäny.

Päämäärät sanovat ette: ”Kulttuuri pittää olla dynaaminen, haastava ja vapa voima sanavaphauven perustalla. Kaikila pittää olla maholisuus osalistua kulttuurielämhään. Luovuus, moninaisuus ja taitheelinen laatu pittää leimata yhteiskunnan kehitystä”.

Meän biitrakitten ja muun toiminan kautta met olema myötävaikuttajina ette kulttuuripuliittiset päämärät saavutethaan.

Joka vuosi met jaama rapea kaks miljaartia kruunua muun muassa:

  • Kirjalisuus, lukemiskehitys ja kirjastot
  • Kuva- ja muototaije sekä myseymmit
  • Mysiikki, teatteri, tansi ja nykyajan sirkkys
  • Luova koulu ja kulttuurikoulu
  • Kansalisten vähemistöitten kulttuuri

Rapea miljaarti mennee Ruottin rekiuunhiin kulttuuriyhteistyömallin kautta.

Meän biitraakit pitävät tueta toimintoja, jokka työskentelevät Ruottissa ja kansanvälisesti ammattimaisen taitheen ja kulttuurin kans. Net suuntautuvat esimerkiks kulttuuriyhistykshiin, orkanisasjuunhiin, ryhmiin, förlaakhiin ja kunthiin.

Pusitiivi voima mikä pittää olla kaikile

Kulttuuri vaikuttaa, muuttaa ja kehittää yksityisiä ihmisiä ja kokonhaisia yhteiskuntia. Se on pusitiivi voima joka pittää olla kaikile. Met haluama ette useampi koko maassa saapi kulttuurin käytettävyyttä ja ette ulotuma uushiin ryhmhiin, jokka tänä päivänä ei ole kulttuurin osaanottajina. Met haluama kans lua eelytyksiä ette kaikila ihmisilä on samat oikeuvet ja maholisuuet ette vaikuttaa ja olla myötävaikuttajina kulttuurielämässä.

Kulturrådetila on hallituksen erikoinen tehtävä ette ohjata kehitystä tasa-arvosile oikeuksile ja maholisuuksile hbtqi-henkilöile, siis homoseksuaaliset, biseksuaaliset, transhenkilöt ja henkilöt joila on queeri ilmaisuja ja identtiteettiä. 

Kulturrådet on kans sektorivastuussa oleva viranomhainen käytettävyyele, missä on erikoinen tehtävä ette ohjata kehitystä ette kulttuurielämä tullee paremin käytettäväks henkilöile joila on liikuntaestheitä.

Lasten ja nuorten oikeus kulttuurhiin

Lasten ja nuorten oikeus kulttuurhiin on priuriteerattu kysymys kansalisessa kulttuuripulitiikassa. Meän tehtävä on ette antaa useamalle lapsele ja nuorele maholisuus ette ottaa ossaa taitheesta ja kulttuurista, olla myötävaikuttajina luomassa ja antamalla heile maholisuus vaikuttaa, riippumatta asuntopaikasta, sosioekonoomisesta taustasta, liikuntaestheistä eli etnisiteetistä.

Kulturskolecentrumin kautta met olema töissä esimerkiks ette tehhä kulttuurikoulun enemän tasa-arvoseks ja käytettäväks, niin ette lissää lapsia ja nuoria saattavat saa korkeanlaatusta kulttuuriopetusta.

Meilä on kans monta lukemiskehittäviä insatsia, jokka kohtistuva osittain eli kokonaisuuessa nuorile ja lapsile. Muutama esimerkki on Bokstart, Barnbokskatalogen ja Läsambassadören.

Kaikista biitraakista mitä met jaama noin 60 prusenttia mennee lasten ja nuorten toiminthaan.

Met atministreeraama kans Litteraturpriset Astrid Lindgrenin muisthoon, mailman suuriin lasten- ja nuortenkirjalisuuspalkinto, joka jaethaan kerran vuessa.

Taijetta ja kulttuuria yli maanrajoitten

Kansanvälinen vaihto vahvistaa taitheelista kehitystä ja luopi kulttuuritarjonan moninaisuutta ja laatua – sekä Ruottissa ette ulkomaila. Se on lähtökohta meän kansanvälisessä työssä.

Muun muassa meilä on biitraakia jokka tukeavat kansanvälistä vaihtoa monela taitheen aloila, ja tukea ette kulttuuriorkanisasjuunit Ruottissa saattavat osalistua kansanvälishiin verkosthoin. Sananvaphaus ja demokratisointi on kans kysymyksiä missä meilä on painoa, muun muassa antamalla vapapaikkojen tukea uhatuile taiteilijoile jokka hakevat suojaa Ruottissa.

Kulturrådetila on tehtävä ette eistää käänettyä ruottinkielistä kirjalisuutta. Satsauksessa Swedish Literature Exchange on esimerkiks useampia erinlaisia biitraakia mitä mennee hakea.

Met olema kans töissä ette kulttuuriorkanisasjuunit Ruottissa saattavat olla mukana kansanvälisissä verkostoissa ja met jaama vuosittain biitraakia kansanvälisille verkostoile.

Met olema kansalinen kontaktipiste EU:n kulttuuriprukrammile Kreativa Europa ja Unescon 2005-konvensjuunile, joka pittää suojata kulttuurista moninaisuutta ja kansanvälistä kulttuurivaihtoa.

Meän vebbipaikala sie saatat lukea lissää meän toiminasta ja kuinka sie tehet ette hakea meän biitraakia.