Till navigation Till innehåll

Buerie båateme Kulturrådet:se (Kultuvreraerie) – daesnie soptsestibie mijjen darjomen bïjre!

Gaajhkh edtjieh maehtedh biehkiem åadtjodh tjeahposte jïh kultuvreste jïlle kvaliteetine. Dïhte dïhte mij våarome mijjen stilleminie staaten åajvaladtjine. Stillemen jarnge dejstie nasjonaale kultuvrepolitihkeles ulmijste båata mej bïjre rïjhkebijjie lea nænnoestamme.

Ulmieh jiehtieh: ”Kultuvre edtja akte dynamihkeles mavvas jïh frijje faamoe årrodh man våarome lea soptsestimmiereakta. Gaajhkh edtjieh nuepiem utnedh kultuvrejielemem dååjrehtidh. Kreativiteete, gellievoete jïh tjeahpoen kvaliteete edtjieh siebriedahken evtiedimmesne vååjnedh”.

Mijjen dåarjoej jïh jeatjah darjomi tjïrrh mijjieh sïjhtebe barkedh ihke dejtie kultuvrepolitihkeles ulmide buektiehtidh.

Fïerhten jaepien medtie göökte miljaardh kråvnoeh juekebe mij mesnie dagkaridie:

  • Litteratuvre, gærjagåetie jïh ihke lohkemem evtiedidh
  • Guvvie- jïh hammoetjeahpoe jïh museeume
  • Musihke, teatere, daanhtsoe jïh daaletje cirkuse
  • Skuvle skaepiedæmman jïh kultuvreskuvlese
  • Nasjonelle unnebelåhkoej kultuvre

Kultuvreiktedimmiemaallen tjirrh medtie akte miljaardh kråvnoeh juekebe dejtie regijovnide Sveerjesne.

Mijjen dåarjoe vedtebe dejtie darjoemidie mah profesjonelle barkeminie tjeahpojne jïh kultuvrine Sveerjesne jïh gaskenasjonelle. Vuesiehtimmien kultuvresiebrieh, organisasjovnh, dåehkieh, bertemesïelth jïh tjïelth.

Positijve faamoe mij edtja gaajhkide jaksedh

Kultuvre dovne aajnealmetjem jïh siebriedahkh tsavtsa, jeatjahtahta jïh evtede. Dïhte akte positijve faamoe mij edtja gaajhkide gååvnesidh. Mijjieh sïjhtebe jienebh edtjieh nuepiem utnedh kultuvrem dååjrehtidh jïh aaj orre dåehkieh jaksedh mah eah biehkiem kultuvreste vaeltieh daan biejjien. Mijjieh sïjhtebe nuepieh skaepiedidh ihke gaajhkh almetjh edtjieh seamma reaktam utnedh jïh nuepiem kultuvrefaalenassem tsevtsedh jïh biehkie kultuvrejieliemistie årrodh.

Reerenasse lea sjïere stillemem bïejeme Kulturrådet:se ihke evtiedimmiem eevtjedh mij seamma reaktaj jïh nuepiej bïjre hbtqi-almetjidie, mij sæjhta jiehtedh homoseksuelle, biseksuelle, transealmetjh jïh almetji queere vuajnoeh jïh identiteeth. 

Kulturrådet åajvaladte sektovredïedtine gyhtjelasside jaksoes mierien bïjre gaajhkide, jïh sjïere stillemem åtna barkedh guktie kultuvrefaalenasse edtja jakseme mieresne årrodh dejtie almetjidie giej leah funksjovnegiehpiedimmie.

Maanaj jïh noeri reakta kultuvrese

Maanaj jïh noeri reakta kultuvrese akte gyhtjelasse mij lea jarngesne nasjonelle kultuvrepolitihkesne. Mijjen stilleme lea nuepieh jienebh maanide jïh noeride vedtedh ihke dah edtjieh maehtedh biehkiem vaeltedh tjeahpojste jïh kultuvreste, åadtjodh meatan årrodh skaepiedidh jïh nuepiem dejtie vedtedh tsevtsedh, saaht gusnie årroeh, magkerh etnisiteete, mij socioekonomeles dåehkesne jïh jis funksjovnegiehpiedimmie.

Kultuvreskuvlejarngine barkebe vuesiehtimmien ihke kultuvreskuvle edtja seammavyörtegs jïh jaksoes gaajhkide årrodh, juktie jienebh maanah edtjieh maehtedh kultuvreööhpehtimmiem åadtjodh jïlle kvaliteetine.

Mijjieh barkebe aaj ihke lohkemem evtiedidh, dovne maanide jïh noeride. Vuesiehtimmien Bokstart, Barnbokskatalogen jïh Läsambassadören.

Medtie 60% dejstie dåarjojste mejtie mijjieh juekebe libie darjoemidie maanide jïh noeride vedteme.

Mijjieh aaj Litteratureprijsem Astrid Lindgrenen mojhtesasse reerie, veartenen stööremes maana- jïh noerelitteratuvreprijse mij akten aejkien fïerhten jaepien juakasåvva.

Tjeahpoe jïh kultuvre raasti rastah.

Gaskenasjonelle iktedimmie nænnehkåbpoe evtiedimmiem tjeahpojste vadta jïh kultuvrefaalenassem vadta gusnie dovne gellievoete jïh buerebe kvaliteete – dovne Sveerjesne jïh ålkoerïjhkesne. Dïhte jarnge lea mijjen gaskenasjonelle barkosne.

Mijjieh mij mesnie dåarjoem utnebe mij gaskenasjonelle iktedimmiem dåarjede gellie tjeahpoedajvine, jïh dåarjoeh mah edtjieh viehkiehtidh ihke kultuvreorganisasjovnh Sveerjesne edtjieh maehtedh meatan årrodh gaskenasjonelle viermine. Soptestimmiereakta jïh demokratije aaj gyhtjelassh mah mijjen jarngesne, mij mesnie barkoem dåarjedibie årromesijjieh vedtedh tjiehpiedäjjide mij leah aajhteme jïh vaarjelimmiem Sveerjesne ohtsedieh.

Kulturrådet stillemem åtna svïenske litteratuvren jarkoestimmiem evtiedidh. Vuesiehtimmien maahta ovmessie dåarjoeh syökedh Swedish Literature Exchangesne.

Mijjieh barkebe aaj ihke kultuvreorganisasjovnh Sveerjesne edtjieh maehtedh gaskenasjonelle viermiej meatan årrodh jïh fïerhten jaepien dåarjoeh juekebe gaskenasjonelle viermide.

Mijjieh dïhte nasjonelle gaskesejarnge EU:n kultuvreprogrammese Kreativa Europa jïh Unescon 2005-konvensjovne mij edtja dam kulturelle gellievoetem vaarjelidh jïh gaskenasjonelle kultuvreiktedimmie.

Mijjen webbesijjesne maahtah vielie lohkedh mijjen darjomen bïjre jïh guktie darjoeh jis sïjhth mijjen dåarjoeh syökedh.