Till navigation Till innehåll
116 dagar kvar
 • Öppen för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Perform Europe

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd syftar till att ge en organisation eller en sammanslutning möjligheten att under tre år ansvara och leda plattformen Perform Europe. Bidraget ska främja internationella gästspel och digital distribuering av scenkonst på ett hållbart, inkluderande, innovativt och rättvist sätt.

Dansare bakom böljande tyger i blå nyanser.
Perform Europe utforskar hållbara och inkluderande sätt att fysiskt och digitalt distribuera och ta del av scenkonst. Slutmålet är att utforma ett ramverk för ett framtida stödsystem för gränsöverskridande turnéer och digital distribution av scenkonst i Europa. 

Minst 35 konstnärliga projekt ska sammanlagt ges 2,1 miljoner euro. Stöd ska ges till scenkonst som teater, dans, performance, cirkus, utomhus-föreställningar och dockteater.  

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet, Perform Europe

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Perform Europe kan sökas av en enskild organisation eller av ett konsortium av organisationer som uppföljer följande kriterier:

  • den/de sökande behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra.
  • samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerad som juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag.
  • organisationernas hemländer måste delta i Kreativa Europa-programmet. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra icke EU-länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på programmets webbsida.
  • innan ansökan skickas in behöver de sökande organisationerna registrera sig och godkännas av Europeiska kommissionens Central Validation Service (REA Validation), dokument som styrker juridisk status och hemvist kommer att efterfrågas.
  • sökande kan också arbeta med flera organisationer, dessa samarbeten behöver i detalj beskrivas och redogöras i ansökan.
 • Sökande ska verka för internationella turnéer och digital distribuering av scenkonst på ett hållbart, inkluderande, innovativt och rättvist sätt.

  Sökande måste adressera följande:  

  • inkludering, mångfald och jämlikhet
  • miljö och kampen mot klimatförändringarna

  Aktiviteterna som anges i ansökan behöver inkludera/förhålla sig till följande:

  • bidra till att scenkonst-sektorn utvecklas socialt, mänskligt, konstnärligt och klimatmässigt utifrån ett långt perspektiv. 
  • inkludera aktiviteter som proaktivt når ut till människor med olika bakgrund (geografisk som socioekonomiskt), det gäller både scenkonst-professionella som publik. 
  • inkludera ett specifikt stöd till ukrainska konstnärer, kulturprofessionella samt organisationer inom scenkonst.
  • ha en jämställd representation med olika deltagare och positioner från scenkonstsektorn.

  Aktiviteterna kan vara flera, dock behöver minst fem bestå av:

  • hantering och implementeringen av öppna utlysningar med syftet att välja ut minst 35 projekt som verkar för internationella turnéer och digital distribuering av scenkonst. Bidragen, som sammanlagt ska vara minst 70 procent av den totala budgeten, hanteras som ekonomiskt stöd för tredje part. Projekten ska komma från och implementeras i Kreativa Europa-länder.
  • utveckling av ett program för stöd och assistans till bidragsmottagare inklusive utbildning, mentorskap och kapacitetsuppbyggnad.
  • underhåll och utveckling av Perform Europes digitala plattform 17 (platform17). Det innebär bland annat: a. insamling av data, utforskning, karta och analys av hur scenkonst presenteras internationellt, b. bidra till nätverksbygge, synlighet för utövare och distribution av scenkonst. Platform17 har utvecklats av nuvarande konsortium och kommer att överlämnas till den/de sökande vars ansökan beviljas.
  • utveckling och implementering av strategier för kommunikation, varumärke och spridning.
  • övergripande projektledning och koordinering av hela projektet.

  Maximalt beviljat belopp är 60 000 euro.

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  I utlysningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative). 

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 

  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats.

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering i samband med sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.

  Hur bedöms din ansökan?

  Bedömningskriterier för denna utlysning

  Relevans (30 p)

  Kvalitet på innehåll och aktiviteter (30 p)

  Projektledning (30 p)

  Spridning (20 p)

  Resultatet för utlysningen är beräknad till januari 2023.

 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i utlysningsdokumentet. 

  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Läs mer om nästa steg vid beviljat bidrag på EACEA:s webbplats.

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...

+ + +