Till navigation Till innehåll
Regional utveckling

Verksamhetsbidrag till regioner

Verksamheter som ryms inom kultursamverkansmodellen kan få statligt verksamhetsbidrag via sin region, baserat på den regionala kulturplanen. De regioner som ingår i modellen får alltså medel från staten för vidareförmedling till regionala verksamheter. Alla regioner utom Stockholm ingår i modellen. Regionalt verksamhetsbidrag söks av de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen.

Tre kvinnor botaniserar i en stor sophög och hittar slangar och trattar.Från Estrad Norrs musikteaterföreställning De som kom över havet (2021). Foto: Sandra Lee Pettersson.

 • Utifrån regionernas kulturplaner och samråd med övriga berörda myndigheter fattar Kulturrådet beslut om nivån på bidragen till respektive region.

  Inom kultursamverkansmodellen får regionerna dela ut statliga medel inom följande sju verksamhetsområden:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  • regional museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
  • regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet,
  • regional enskild arkivverksamhet,
  • filmkulturell verksamhet och
  • hemslöjdsfrämjande verksamhet.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Kulturplaner

  Se kulturplanerna på regionernas webbplatser

  Utställningsersättning 

  MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete.

  Läs mer om MU-avtalet

  Ansökningsdatum 2023

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2023 för samtliga bidrag.

  Ansökningsdatum 2023 

  Kulturrådets fördelningsgrund och strategiska utvecklingsområden

  För att fatta beslut om bidrag till regionerna utgår vi från en fördelningsgrund och ett antal strategiska utvecklingsområden. Dessa har tagits fram tillsammans med Samverkansrådet och fastställts av styrelsen. Den statliga finansieringen ska vara tillitsfullt baserad i förhållande till regionernas prioriteringar.

  Fördelningsgrunden anger att:

  • Statens finansiering sammantaget ska bidra till att upprätthålla och utveckla en kulturell infrastruktur i regionerna.
  • Fördelning av årliga statliga bidrag ska bidra till stabilitet och förutsägbarhet för kulturverksamheten i regionerna.
  • Fördelningen ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

  De strategiska utvecklingsområdena utgör ett stöd i arbetet med långsiktiga utmaningar och utvecklingsbehov för att uppnå de kulturpolitiska målen. De utgör även en prioriteringsgrund vid utökade uppdrag, satsningar eller höjningar av bidraget till enskilda regioner.

  Aktuella strategiska utvecklingsområden som gäller från och med beslut inför 2023:

  • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och interregionala samarbeten, 
  • ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur, 
  • insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet. 

  En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman, så kallade ”fria aktörer.”

 • Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Riktlinjerna är ett styrdokument som preciserar hur Kulturrådet uttolkar regelverken för att fördela och följa upp årliga statliga bidrag till regionerna inom kultursamverkansmodellen. Riktlinjerna fungerar även som ett kunskapsunderlag om Kulturrådets grundprinciper för fördelning av årliga statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen.

  Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

  Kulturrådets riktlinjer för årliga statliga bidrag till regionerna inom kultursamverkansmodellen

 • Regionerna redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen, liksom den verksamhet som bedrivits under föregående år.

  Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen och består av siffror och kvalitativa uppgifter, till exempel en beskrivning av verksamheten.

  Läs mer om redovisning och uppföljning

Vanliga frågor och svar inom regional kulturverksamhet

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Jerk Sörenson

Handläggare

Ove Bengtsson

Handläggare

Anna Eineborg

Handläggare

Henriette Zorn

Regionala bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Caroline von Hove

Handläggare

Jakob Eknor

Handläggare för musik

Annette Taranto Fuller

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +