Till navigation Till innehåll
Regional utveckling

Verksamhetsbidrag till regioner

Verksamheter som ryms inom kultursamverkansmodellen kan få statligt verksamhetsbidrag via sin region, baserat på den regionala kulturplanen. De regioner som ingår i modellen får alltså medel från staten för vidareförmedling till regionala verksamheter. Alla regioner utom Stockholm ingår i modellen. Regionalt verksamhetsbidrag söks av de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen.

Från Estrad Norrs musikteaterföreställning De som kom över havet (2021). Foto: Sandra Lee Pettersson.

 • Utifrån regionernas kulturplaner och samråd med övriga berörda myndigheter fattar Kulturrådet beslut om nivån på bidragen till respektive region.

   

  Det innebär alltså att regeringen inte längre pekar ut vilka institutioner och verksamheter som ska få stöd utan lämnar över besluten om fördelning av statliga medel till regionerna.


  Inom kultursamverkansmodellen får regionerna dela ut statliga medel inom följande sju verksamhetsområden:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  • regional museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
  • regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet,
  • regional enskild arkivverksamhet,
  • filmkulturell verksamhet och
  • hemslöjdsfrämjande verksamhet.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Kulturplaner


  Se kulturplanerna på regionernas webbplatser


  Utställningsersättning
   

  MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete.


  Läs mer om MU-avtalet

   

  Ansökningsdatum 2022

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2022 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2022

   

  Kulturrådets prioriteringsgrunder

  Kulturrådets styrelse har i januari 2020 fattat beslut om reviderade prioriteringsgrunder, som gäller inför beslut om regionala verksamhetsbidrag från och med 2021. Dessa lyder enligt följande:

   

  Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:

   

  • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och interregionala samarbeten
  • ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur
  • insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet

   

  En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman, så kallade ”fria aktörer.”

 • Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

 • Regionerna redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen, liksom den verksamhet som bedrivits under föregående år.

   

  Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen och består av siffror och kvalitativa uppgifter, till exempel en beskrivning av verksamheten.

   

  Läs mer om redovisning och uppföljning

Vanliga frågor och svar inom regional kulturverksamhet

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Margareta Brilioth

 • Regional koordinator

Andreas Åberg

 • Handläggare

Ove Bengtsson

 • Handläggare

Camilla Nyman

 • Handläggare

Anna Livén West

 • Bild- och formkonst

Henriette Zorn

 • Regionala bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Caroline von Hove

 • Handläggare

Jakob Eknor

 • Handläggare för musik

Annette Taranto Fuller

 • Handläggare för dans och cirkus

Hitta inspiration

+ + +