Till navigation Till innehåll
Musik

Musikutgivning (fonogram)

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

För information om våra olika uppdrag inom musikområdet, sökbara bidrag samt tidigare beviljade bidrag inom musikområdet, gå till sidan Musik i fokus. Där hittar du även musikrelaterade nyheter kopplat till vår verksamhet, inspelade konferenser och webbinarium som vi själva arrangerat och informationsfilmer från branschorganisationer kring frågor om bland annat upphovsrätt och avtal.

Ansökningsblanketten steg för steg

 • Grundläggande krav

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Testa om du kan söka bidraget genom att göra vårt webbtest

  Du kan söka det här bidraget om du representerar

  • en organisation, professionellt verksam i Sverige, som är juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Vid tiden för ansökan ska den sökande organisationen ha ett plus- eller bankgironummer som är direkt kopplat till organisationsnumret.
  • en organisation professionellt verksam i ett annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

  Professionellt verksam i Sverige betyder att organisationen är registrerad i Sverige. 

  Den sökande organisationen ska ha det övergripande ansvaret för hela musikutgivningen. Med detta menas ansvar över produktion, distribution, marknadsföring, administration samt för registrering hos berörda rättighetsorganisationer (såsom registrering av ISRC-koder). 

  I ansökan ska det praktiska utförandet och de ekonomiska förutsättningarna för samtliga delar i den aktuella utgivningen beskrivas på ett tydligt sätt. Är någon del utlämnad på entreprenad ska överenskommelsen tydligt beskrivas.

  Vid musikutgivning som ges ut på licens ska ansökan göras av den organisation som har det övergripande ansvaret för utgivningen. Kriterierna ovan gäller även för dessa organisationer.   

  Plus- eller bankgiro ska ej vara kopplade via en tredje part såsom bokföringsföretag.

  Professionellt verksam i Sverige betyder att organisationen ska ha ett organisationsnummer samt vara registrerad och verksam i Sverige.

  Vem kan inte söka?

  Om du inte representerar en enskild näringsidkare med F-skattsedel eller juridisk person kan du inte söka detta bidrag.

  Aktör med en offentlig huvudman, såsom stat, kommun eller region, kan inte söka detta bidrag. Med offentlig huvudman avses även organisationer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller region. 

  Artister och musikgrupper kan inte söka bidrag för en musikutgivning där de själva inte har det övergripande ansvaret för utgivningen. 

 •  

  Bidrag kan sökas för delfinansiering av professionellt framställd utgivning som är minst 15 minuter lång, bestående av inspelad musik eller ljudkonst. Utgivningen skall vara av professionell art och det ska finnas en tydlig plan för att den ska nå ut till en publik. Bidraget kan sökas för kostnader inom följande delar av utgivningsprojektet: produktion, marknadsföring och distribution. Med produktion menar vi inspelning, mixning, mastring och färdigställande av utgivningen.

  Personer i konstnärligt ledande roll samt medverkande artister och musiker ska få skälig ersättning för sin arbetsinsats. Information och rekommendationer kring tariffer och avtal finns exempelvis på Musikerförbundets webbplats, samt på IFPIs, SAMIs och STIMs webbplatser.

  Musikerförbundet

  IFPI

  SAMI

  STIM

  Utgivningen kan vara enbart digital men det går också bra att söka för fysisk utgivning (exempelvis på LP eller CD).

  Ansökan kan gälla redan utgiven musik eller planerad musikutgivning.

  • Redan utgiven musik ska ha blivit utgiven tidigast tre månader innan sista ansökningsdag.
  • Planerad musikutgivning ska ske senast tolv månader efter sista ansökningsdag.

  För musikutgivningar med internationell prägel prioriteras projekt där minst en av personerna i konstnärligt ledande roll i produktionen är verksam i Sverige.

  Vad kan du inte få bidrag för?

  Bidrag kan inte sökas för verksamhetskostnader som inte är direkt kopplade till den aktuella utgivningen, såsom verksamhetens lokalhyra, löpande administrativa kostnader eller andra overheadkostnader.

  Bidrag kan heller inte sökas för: 

  • inköp av utrustning, 
  • ideellt arbete 
  • merchandise/kringprodukter som i första hand ska säljas vid konsert  
  • turné- eller konsertkostnader såsom resa, boende eller gage

  Observera att bidraget inte kan sökas för att finansiera eget kompositionsarbete/låtskrivande. Vi hänvisar till Konstnärsnämnden för bidrag till den typen av behov.

  Konstnärsnämnden

  Medfinansiering

  För att kunna få stöd för musikutgivning måste du som söker också ha medfinansiering för projektet. Det kan till exempel vara egna medel, sponsring eller liknande. Vad denna finansiering utgörs av ska specificeras i ansökan. 

  Det går att få stöd för upp till 50 procent av utgivningens kostnad. Bidragssummor över 100 000 kronor beviljas sällan.

  Hänsyn tas till om musikutgivningsprojektet redan har beviljats annat statligt stöd. Detta hindrar inte sökande från att söka andra statliga bidrag, utan det betyder att specifika kostnader för utgivningsprojekt inte ska finansieras dubbelt med olika statliga bidrag. 

  I ansökningsblanketten framgår vilken typ av kostnader man kan söka stöd för.

 • Du kan söka det här stödet två gånger per år via vår onlinetjänst. En gång på våren och en gång på hösten.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi kommunicerar kan vi inte behandla den.

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka tolv veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Varje ansökan kan endast avse en (1) musikutgivning. En organisation kan söka bidrag för flera olika musikutgivningar per utlysningstillfälle, men ska då fylla i en ansökningsblankett per utgivning.

  Ansökan ska innehålla:

  • En ifylld ansökningsblankett och
  • Ett ljudprov på minst 15 minuter som skickas in separat efter att din ansökningsblankett har registrerats, se mer nedan.

  Ansökningsblankett

  Läs anvisningarna noga i ansökningsblanketten. Du ska fylla i de uppgifter som efterfrågas. Obligatoriska fält har markerats med asterisk (*). Din ansökan anses inte komplett om inte alla obligatoriska fält är ifyllda. Se till att du har förstått vilka formella krav som gäller för bidraget innan du fyller i blanketten.

  Om du är osäker på vad som efterfrågas i någon del av blanketten kan du vända dig till vår Frågor- och svarfunktion.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten som du kan använda för att förbereda din ansökan innan ansökningen öppnar. Observera att blanketten kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Distribution och marknadsföring av utgivningen

  I din ansökan ska du beskriva hur du planerar att marknadsföra och distribuera utgivningen och göra den tillgänglig för allmänheten. Du som söker ska tydligt redogöra för hur musikutgivningen ska nå en publik, även om marknadsföring och/eller distribution kommer att utföras av en annan part.
   

  Budget

  Budgeten ska spegla alla delar av utgivningsprojektet. Specificera vad kostnaden eller intäkten (finansiering) gäller när du fyller i kostnader och intäkter i budgetdelen i blanketten. Observera att dessa fält är obligatoriska.  

  Ange status för andra sökta stöd. Om du exempelvis inväntar beslut från annan bidragsgivare för ditt projekt ska du välja status "sökt" i rullgardinsmenyn i ansökningsblanketten.

  Budgeten ska endast innehålla faktiska kostnader. Du kan inte uppge uppskattat värde av eget arbete, varken som kostnad eller finansiering. 

  Sökande part och artist ska vara överens

  För att kunna söka stöd ska den organisation du representerar och artisten ge ut inspelningen i samarbete. Artisten ska veta om att du söker stöd för utgivningen.

  Om du ska ge ut din inspelning på licens via ett svenskt eller utländskt bolag bör du beskriva detta i ansökan.

  Giltiga avtal bör upprättas mellan samtliga medverkande parter. Information och rekommendationer kring tariffer och avtal finns på Musikerförbundets webbplats, samt på IFPIs, SAMIs och STIMs webbplatser.

  Musikerförbundet

  IFPI

  SAMI

  STIM

  Ekonomisk uppgörelse mellan medverkande parter och information om masterägarskap ska beskrivas i ansökan.

  Ljudprov är obligatoriskt

  Efter att ansökningsblanketten skickats in samt efter att du fått en bekräftelse på att ansökan registrerats ska din ansökan kompletteras med ett ljudprov. Ljudprovet ska laddas upp via Kulturrådets onlinetjänst. Logga in i onlinetjänsten och gå in på fliken ”Mina ärenden” och därefter ”Registrerade öppna ärenden”. Klicka på ärendet för att komma till sidan ”Uppladdning av ljud”.

  Ljudprovet ska vara minst 15 och maximalt 30 minuter långt med musik som ingår i den utgivning som du söker stöd för. Du ska inte skicka in ljudprov från tidigare utgivningar. I blanketten ska du ange om ljudprovet består av demos, råmixar eller färdiga mastrar. Ljudprovet ska vara av god kvalitet och vara tillräckligt genomarbetat för att kunna användas som underlag för Kulturrådets bedömning.  

  Tekniska specifikationer för ljudprovet

  Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

  Det går inte att ladda upp mer än 100 Mb sammanlagt.

  Om du stöter på problem vid uppladdning, skriv till ljudprov@kulturradet.se och uppge vad du får för felmeddelande. Var vänlig ange ditt ärendenummer i mejlet. Svar på många vanliga frågor finner du i lathunden nedan och i vårt forum.

  Frågor och svar om ljudprov

  Så här laddar du upp ljud

  Observera att din ansökan inte anses som komplett om Kulturrådet inte mottagit ditt ljudprov.

 • Vid bedömning av ansökningarna har Kulturrådet till sin hjälp en referensgrupp.  Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god branschkännedom, verksamma inom olika genrer och fält i det svenska musiklivet. 
   
  Referensgruppen för bidrag till musikutgivning

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen och handläggaren för bidrag till musikutgivning igenom alla giltiga ansökningar. Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Minst tre av referensgruppens ledamöter lyssnar på varje ljudprov innan ansökningarna bedöms. Vid behov använder vi oss av utlåtande från externa sakkunniga. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet.
   
  Om en handläggare eller ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om en handläggare eller referensgruppsledamot inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.
   
  Det är många som söker detta bidrag och den sammanlagda söksumman överstiger oftast den summan som Kulturrådet har att fördela. För att avgöra vilka ansökningar som ska beviljas ett bidrag ska då Kulturrådet ställa ansökningarna mot varandra i en samlad bedömning.
   
  Följande aspekter är viktiga:
  • ansökan avser en professionellt framställd utgivning,
  • utgivningsprojektet är genomförbart och det finns goda förutsättningar och planer på att nå ut med utgivningen,
  • utgivningen innefattar ett musikaliskt innehåll av hög konstnärlig kvalitet och/eller att projektet särskilt bidrar till att främja konstnärlig förnyelse inom musikområdet,
  • de ekonomiska förutsättningarna och budgeten för utgivningen är realistiska samt att medfinansiering finns.
  Det samlade beslutet för en bidragsomgång ska i så hög grad som möjligt främja:
  • En utveckling av mångfald, kvalitet och förnyelse inom musikområdet.
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom musiklivet. 
  • Ett ökat utbud av utgivningar av hög kvalitet för olika publikgrupper. Med detta menas ett utbud för både vuxna och barn eller annan målgrupp som bidrar till ett tillgängligt kulturliv för så många som möjligt.
  • Spridning av verksamhetsplatser för musikutgivning i hela landet.
  • En utveckling av kulturlivet i Sverige genom fonogramproducenters deltagande i internationell eller interkulturell kulturverksamhet.
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv. 
  • En kulturpolitisk värdefull utveckling inom verksamheter som rör samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur.

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men Kulturrådets sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. 

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Beslut och utbetalning av bidrag

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka tolv veckor efter sista ansökningsdatum. Beslutet är ett samlingsbeslut vilket innebär att vi beslutar om avslag och bifall i samtliga ärenden vid samma beslutstillfälle. När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande via e-post. En lista över beviljade bidrag publiceras även på vår webbplats.
   
  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person eller enskilda näringsidkaren som står angiven i ansökan. Kulturrådet kan inte göra betalningar till andra typer av konton.
 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor.  När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga.

  Kulturrådets generella villkor

  Ett villkor är att det ska framgå på exempelvis skivkonvolutet eller i marknadsföringsinformationen att utgivningen har fått stöd från Kulturrådet.

  Här hittar du vår logotyp

  I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på reviderad budget. Om du får bidrag som är lägre än 75 procent av det beloppet du sökt ska du skicka in en reviderad budget för hela produktionen till Kulturrådet. Reviderad budget lämnas genom att du fyller i en blankett för detta i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av revideringsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av blankett för reviderad budget

  Utgivningen ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor Kulturrådet beslutar. Kulturrådets beslut kan inte överklagas.

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

  Läs gärna igenom riktlinjerna innan du fyller i din ansökan.

  Riktlinjer för statsbidrag till musikutgivning

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag. Din ansökan är en offentlig handling och omfattas av offentlighetsprincipen. 

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • 28 dagar innan ditt slutredovisningsdatum blir redovisningsblanketten tillgänglig i onlinetjänsten. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickade ut till alla sökande via e-post. samt i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

  Du hittar mer information om hur du redovisar på Kulturrådets forum.

  Hur hittar jag redovisningsblanketten?

  Du ska inte skicka in fysiska exemplar eller digitala filer när du redovisar. På sidan 4 i blanketten, i rutan "Ange var och hur produktionen finns tillgänglig", ska du ange produktionens ISRC-nummer (International Standard Recording Code) och även ange länk till digital plattform där den utgivna produktionen finns tillgänglig för allmänheten. Där kan du även vid behov lägga till övrig relevant information.

  När vi granskar redovisningarna jämför vi med hur du har beskrivit projektet i din ansökan (och reviderade projektplan eller budget). Vi tittar också på projektets budget i förhållande till det belopp du fått i bidrag. Kulturrådets bidrag får täcka högst 50% av utgivningens totala kostnad. Du ska redovisa samtliga kostnader för utgivningen och inte bara den del som Kulturrådets medel har gått till. Redovisningarna ligger även till grund för Kulturrådets kunskapsuppbyggnad och utveckling av vår bidragsgivning. 

  Glöm inte att du enligt lag ska lämna in pliktexemplar av din utgivning, även digital utgivning, till Kungliga biblioteket. All information och svar på eventuella frågor om detta finns på Kungliga bibliotekets webbplats.

Vanliga frågor och svar inom musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Isabel Thomson

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +