Till navigation Till innehåll
Musik

Projekt inom musikområdet

Bidrag till konstnärlig produktion, kulturarrangemang i Sverige och internationellt utbyte som är ett tidsbegränsat projekt.

Bidraget ska främja ett professionellt musikaliskt utbud av hög kvalitet i hela Sverige och bidra till mångfald och förnyelse. Det ska även främja internationellt och interkulturellt utbyte.

Tre bidrag inom musik blir ett

Nu introducerar vi ett nytt projektbidrag inom musikområdet som ersätter de tidigare tre, "Musikutgivning", "Samverkan med komponister" och "Konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet". Alla verksamheter och ändamål som täckts in av tidigare projektbidrag kommer även att omfattas av det nya stödet, men ansökan görs vid samma tillfälle och på samma blankett.

Hand på keyboard.

På vår samlingssida om musikområdet hittar du nyheter relaterade till vår verksamhet, inspelade konferenser och webbinarier samt informationsfilmer från branschorganisationer kring frågor som upphovsrätt och avtal.

Musik i fokus

Webbinarium om bidraget

I det här webbinariet berättar handläggare om vad du behöver tänka på inför din ansökan. 

 • Bidraget kan sökas av fria aktörer inom musikområdet som är verksamma i Sverige och bedriver professionell verksamhet. Den som söker ska vara juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel.

  Utöver fria aktörer kan även lokala och regionala teater-, dans- och musikinstitutioner söka bidraget för att samverka med komponister genom att beställa nya musikaliska verk.

  Professionellt verksamma aktörer i alla de nordiska länderna kan söka bidraget för att ge ut samisk musik.

  Den som söker bidraget ska ha ansvar för att projektet genomförs enligt ansökan, projektets ekonomi och att det redovisas korrekt. Vid samarbeten ska den sökande ansvara gentemot Kulturrådet även för samarbetspartens verksamhet.

  Verksamheter som inte kan söka projektbidrag

  Definitioner av begrepp

  Här definierar vi begrepp som är viktiga för din ansökan.

  Definitioner av begrepp

 • Bidraget kan sökas för tidsbegränsade projekt som innefattar konstnärlig produktion och/eller att genomföra kulturarrangemang.

  En eller flera aktiviteter ska bedrivas inom projektet som leder till ett möte med en publik och/eller till utgivning.

  Exempel på aktiviteter är att:

  • producera och genomföra konserter/turnéer
  • producera, ge ut och marknadsföra en musikutgivning
  • arrangera konserter, festival med mera i Sverige
  • beställa nya musikaliska verk/samverka med komponister för uppförande

  Det går också att söka bidrag för aktiviteter som stärker musiklivets infrastruktur och internationella utbyten. Dessa aktiviteter ska inte enbart avse den egna organisationen utan förbättra förutsättningarna för svenskt musikliv nationellt och internationellt. Projekten behöver inte innefatta möte med publik.

  Bidrag kan sökas för projekt som påbörjas samma år som bidragsbeslutet fattas och avslutas senast inom ett och ett halvt år från sista ansökningsdag. Projekt kan avslutas senare om det gäller beställningsverk. Bidraget kan endast sökas för kostnader som uppkommit efter sista ansökningsdag.

  Bidrag för utgivning kan även sökas för kostnader som uppkommit före sista ansökningsdag och för utgivning som givits ut tidigast tre månader före ansökningsomgångens sista dag.

  Det går bara att söka bidrag för verksamhet som även har annan finansiering. Det kan exempelvis vara egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn som bokförs som en intäkt hos sökande organisation. Ideellt arbete räknas som regel inte som annan finansiering.

 • Ansökningsperioden framgår av datumen högst upp på sidan.

  När kommer beslutet?

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 11 veckor efter sista ansökningsdag.

  När beslutet är fattat skickar vi det via e-post till den som står som kontaktperson i ansökan. Beslutet läggs också automatiskt in i ditt ärende i onlinetjänsten. Genom beslutet får du veta om din ansökan blivit beviljad eller fått avslag. Beslutet kan inte överklagas.

 • Du ansöker om bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under processtegen nedan för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Vad ska ansökan innehålla?

  I ansökan ska du beskriva ditt projekt och argumentera för varför det ska få bidrag från Kulturrådet.

  De obligatoriska frågor som finns i ansökningsblanketten måste besvaras. 

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  De obligatoriska uppgifter som efterfrågas för ditt konto i onlinetjänsten måste vara korrekta. Uppgifterna anges när du skapar ett konto och kan sedan uppdateras av dig. Kontrollera att uppgifterna är korrekta innan du skickar in din ansökan.

  Budget

  Kostnader för att genomföra projektet ska beskrivas noga. Budgeten ska beskriva hela projektet och inte bara de delar som går att söka bidrag för.

  Budgeten ska innefatta den sökande organisationens kostnader och intäkter för projektet.

  Söker du bidrag för konserter ska budgeten innehålla ersättning till alla som medverkar yrkesmässigt. I ansökningar som omfattar publika evenemang ska budget innehålla uppskattade biljettintäkter.

  Projektet ska även ha annan finansiering, se steg 2. Kulturrådet kan finansiera bidrag för samverkan med komponister med hela komponistens arvode.

  Ljudprov

  Ljudprov ska skickas in om ansökan gäller:

  • Utgivning
  • Nya beställningsverk
  • Att producera och genomföra konserter eller turnéer

  Det ska vara MP3-filer med en sammanlagd längd på 15-30 minuter.

  Musikarrangörer som söker bidrag för konserter och aktörer som söker bidrag enbart för insatser som stärker musiklivets infrastruktur behöver inte skicka in ljudprov.

  Ljudproven ska vara aktuella och representativa för projektet när det gäller kvalitet och repertoar. De personer som nämns i ansökan ska även medverka på ljudproven, som ska hålla god teknisk kvalitet och ange när inspelningen är gjord.

  Ljudprov för projekt som avser musikutgivning ska bestå av material som ingår i den aktuella utgivningen.

  Ljudprov för projekt som innebär samverkan med kompositörer ska innehålla verk som kompositören skapat tidigare.

  Den som ansöker ska ha upphovsrätt till ljudproven eller ha tillstånd från rättighetsinnehavaren att använda dem i det här sammanhanget.

  Tänk på att

  Om ansökan inte är komplett kommer vi att begära kompletterande uppgifter. Om kompletteringarna inte kommer in inom den tid som vi beslutat kommer ansökan att avvisas.

  Om din organisation sökt stöd från Kulturrådet tidigare och inte uppfyllt villkoren för bidraget måste bristerna åtgärdas inom utsatt tid. Om det inte sker kommer ansökan om detta bidrag att avvisas.

 • När sista ansökningsdatum har passerat går referensgrupper och sakkunniga igenom alla giltiga ansökningar. De prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet.

  De ger sedan ett förslag på beslut som bereds vidare av Kulturrådets handläggare. Utlåtanden kan även inhämtas från ledamöter i andra av Kulturrådets referensgrupper. Ansvarig enhetschef fattar beslut om hur pengarna ska fördelas.

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Bedömning och prioritering

  När vi bedömer din ansökan lägger vi störs vikt vid den konstnärliga kvaliteten. Vi bedömer också hur relevant varje ansökan är i förhållande till de andra ansökningarna utifrån följande:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och geografisk spridning i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma i kulturlivet
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men utifrån Kulturrådets sammanlagda fördelning av bidrag under året ska samtliga perspektiv beaktas.

  Ekonomisk hållbarhet

  Vi prioriterar projekt som bedöms ha ett ekonomiskt behov samt vara ekonomiskt hållbara, trovärdiga och genomförbara. Vi prioriterar även ansökningar där arvoden och uppskattade spel- och/eller biljettintäkter ingår.

  Annat statligt stöd

  Om ett projekt har fått annat statligt stöd, eller om den part som söker bidraget har verksamhetsbidrag från Kulturrådet, väger vi in det i bedömningen så att stöden inte överlappar varandra. I vissa fall kan en organisation med verksamhetsbidrag även få projektbidrag. För det krävs att projektet innehåller avgränsade tillfälliga delar som ligger utanför den verksamhet som verksamhetsbidraget beviljats för. Detta för att undvika dubbelfinansiering med statliga medel.

  Konstnärers förutsättningar och villkor

  Vi prioriterar ansökningar som följer branschavtal, kollektivavtal, rekommenderade minimitariffer från fackförbund eller tillämpar motsvarande villkor.

  Vad händer om bidraget beviljas?

  Om din ansökan beviljas betalar vi ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den enskilda näringsidkaren eller till den juridiska personens organisationsnummer som angivits i ansökan.

 • För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som framgår av en bilaga till bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor, då finns de också med i bilagan.

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.

  Vi kommunicerar beslutet och de villkor som gäller till alla som sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Riktlinjer för statsbidrag till projekt inom musikområdet

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker bidrag för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • När du får bidrag från Kulturrådet ska du lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet.

  Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

  Den sökande organisationens kostnader ska kunna vidimeras med underlag (fakturor) under redovisningsperioden.

  Här kommer vi att länka till en kopia av redovisningsblanketten så snart vi har färdigställt den.

Vanliga frågor och svar inom musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Barbara Matamoros Bengtsson

Annette Taranto Fuller

Isabel Thomson

Laddar...

+ + +