Till navigation Till innehåll
Musik

Samverkan med komponister

Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik. Genom att stimulera beställningar av nya musikverk får fler komponister/musikskapare möjlighet att skapa musik till olika sammanhang.

För information om våra olika uppdrag inom musikområdet, sökbara bidrag samt tidigare beviljade bidrag inom musikområdet, gå till sidan Musik i fokus. Där hittar du även musikrelaterade nyheter kopplat till vår verksamhet, inspelade konferenser och webbinarium som vi själva arrangerat och informationsfilmer från branschorganisationer kring frågor om bland annat upphovsrätt och avtal.

Tvärflöjtskvartett samlad kring vit soffa. Flöjtkvartetten. Foto: Marco Feklistoff. 

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Du kan söka det här bidraget om du representerar:

  • en fri aktör verksam i Sverige inom teater, dans, musik eller annan scenkonstrelaterad verksamhet
  • en regional eller lokal dans-, musik-, musikdramatisk- eller teaterinstitution
  Organisationen du representerar ska vara juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel.
   
  Bidrag om samverkan med komponister får endast lämnas till verksamhet av professionell art.
   
  Du som söker bidraget ska vara producent eller arrangör i samband med framförandet av det nya musikaliska verket. Komponisten eller en aktör som representerar komponisten kan inte söka bidraget. Om en regional eller lokal dans-, teater- eller musikinstitution är huvudarrangör eller producerar en scenkonstföreställning eller konsert ska institutionen vara den sökande parten. 
   
  Vi ger också bidrag för samverkan med komponister till följande aktörer av kulturpolitiskt intresse som finns med i Kulturrådets regleringsbrev, under förutsättning att de är producenter eller är huvudarrangörer i samband med framförande av beställningsverket:
  • Dansnät Sverige
  • Eric Ericsons Kammarkör
  • Eric Sahlström-institutet 
  • Ulriksdals slottsteater (Confidencen)
  • Internationella Vadstena akademin
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Orionteatern
  • Strindbergs Intima Teater
 • Du kan få bidrag för att samverka med en komponist genom att beställa ett nytt musikaliskt verk för planerade framföranden, det vill säga som ännu ej haft uruppförande eller premiär. Uruppförandet av det nya musikaliska verket som ansökan avser får tidigast äga rum två månader efter sista ansökningsdatum. Uruppförande av det nya musikaliska verket kan ske under nästkommande år, men om en ansökan beviljas betalas pengarna ut under innestående år.

  Du kan också få bidrag för tidsbestämda anställningar av svenska och utländska komponister inom utvecklingsprojekt.

  Komponist i det här sammanhanget betyder svensk eller utländsk tonsättare, kompositör, musikskapare, låtskrivare, ljudkonstnär och dylik.

  Samverkan i det här sammanhanget betyder att aktören som ansöker om bidrag samverkar med en komponist genom att beställa ett musikaliskt verk av denna och ansvarar för att verket uruppförs och framförs enligt ansökan.

  Nytt musikaliskt verk i det här sammanhanget betyder ett musikaliskt verk, ett musikstycke, en låt, ett ljudkonstverk och dylikt som ännu inte uruppförts (framförts offentligt för första gången).

  Uruppförandet och övriga uppföranden av det nya musikaliska verket får ske genom digitala sändningar (tillfälligt förtydligande). 

  Bidraget är till för hela eller delar av arvodet till komponisten inklusive kostnader som är förenade med komponistens arbete. Fria aktörer kan ansöka om bidrag för alla dessa kostnader.

  För att regionala institutioner för teater, dans och musik ska kunna få bidrag ska kostnaderna för komponisten ha medfinansiering. Ett riktmärke för regionala institutioner är att den totala kostnaden för komponisten ska ha minst 30 procent egen finansiering.

  Du kan inte söka bidrag för musikerarvode, för kostnader för librettist/dramaturg eller textförfattare. Beställning av soloverk prioriteras ej. 

  Vill du beställa soloverk? Då ska du i första hand vända dig till Konstnärsnämnden.

  Konstnärsnämnden, projektbidrag inom musik

  Bidrag kan sökas för arvode till komponist lägst enligt rekommenderade miniarvoden för musikaliska beställningsuppdrag framtagna av Föreningen svenska tonsättare (FST) eller motsvarande rekommendationer från Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP).

  Föreningen svenska tonsättare

  Sveriges kompositörer och textförfattare

  Bidrag lämnas endast till sådan verksamhet som även har annan finansiering. Sökande ska bekräfta i ansökan att det finns en plan för genomförande och finansiering av framförande av det nya musikaliska verket även om dessa uppgifter inte efterfrågas i budgeten.

  Om du på eget initiativ vill skapa musik och söka bidrag för kostnader för detta ska du vända dig till Konstnärsnämndens bidrag för yrkesverksamma komponister/musikskapare.

  Konstnärsnämndens musikbidrag

 • Du kan söka det här stödet två gånger per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka sju veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. 

  Ansökan ska innehålla:

  • En ifylld ansökningsblankett
  • Ett ljudprov på minst 15 minuter enligt anvisningarna nedan
  • CV för komponisten/komponisterna som ansökan avser (bilaga/bilagor ska bifogas och kallas för komponistens namn)

  Budgeten ska beskriva endast de delar som går att söka bidrag för.

  Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Ljudprov

  Tillsammans med ansökan ska du skicka in ett ljudprov med musik som är representativ för komponisten/komponisterna som ingår i projektet som du söker stöd för. Ljudprovet rekommenderas att vara högst 30 minuter långt för varje komponist som ansökan avser. Ett bra exempel på ljudprov är 3 ljudfiler av varierande musikalisk karaktär med sammanlagd speltid på  ca 15-20 minuter per komponist.

  Skicka in ljudprovet via ditt ärende i onlinetjänsten, efter att själva ansökningsblanketten skickats in samt efter att du fått en bekräftelse på att ansökan skickats in. Om du stöter på problem vid uppladdning, skriv till ljudprov@kulturradet.se och uppge vad du får för felmeddelande. Var vänlig ange ditt ärendenummer i mejlet.

  Svar på många vanliga frågor finner du även i vårt forum. 

  Forum för frågor och svar

  Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal. Ljudprovet ska vara av god teknisk kvalitet och minst 15 minuter långt för varje komponist som ansökan avser.

  Om din ansökan gäller flera komponister är det viktigt för oss att veta vilken komponist som komponerat vilken ljudfil. Här är några exempel på hur detta kan förtydligas: ange vilka låtnummer som gäller varje komponist i ansökningsblanketten under ”övriga upplysningar” (s. 11); lägg till initialer för komponistens namn i början av låttitel; bifoga en lista med låtnummer och låttitlar och vilka personer som komponerat respektive ljudfil. I ärendehanteringssystemet ser vi låtnummer och låttitel men inte komponistens namn varför det är viktigt för oss att veta vilka komponister som komponerat vilka ljudfiler.

  Observera att det inte går att ladda upp mer än 100 Mb sammanlagt.

  Så här laddar du upp ljud

 • Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för bidragsgivning till samverkan med komponister/musikskapare igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter.

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan.

  Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Referensgruppen för bidragsgivning till samverkan med komponister

  I din ansökan bedömer vi den konstnärliga kvaliteten. Därför ska du ladda upp ljudexempel, länkar och tydligt kommunicera annan information kring det konstnärliga innehållet som ansökan gäller. Låt gärna komponisten berätta om det som ska göras inom ramen för ansökan i den del av blanketten som är avsedd för det.

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara professionellt verksamma inom musiken och scenkonsten
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Ansökningar som avser flera än ett framförande av det nya musikaliska beställningsverket prioriteras.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka sju veckor efter sista ansökningsdatum.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som tillhör den juridiska person eller enskilda näringsidkare som står angiven i ansökan. Uruppförandets/projektets genomförande kan ske under nästa år, men utbetalning av bidrag sker under det år då beslutet fattats.

  Meddela alltid Kulturrådet om det sker förändringar i projektet som påverkar genomförandet enligt plan.

  Det är viktigt att nämna att du har fått bidrag av Kulturrådet för att göra kompositionsbeställningen i all information om projektet som publiceras på webbplatser och dylikt.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Om organisationen har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska ni ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

  Riktlinjer för statsbidrag till samverkan med komponister

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Exempel Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Annette Taranto Fuller

Handläggare

Agneta Olofsson

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +