Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

 • Kommande
 • Beräknas öppna första kvartalet 2024
Kreativa Europa

Spridning av europeisk litteratur

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan ges till projekt för att översätta, publicera, distribuera och marknadsföra europeisk skönlitteratur.

 

Stödet kan sökas av aktörer inom litteratursektorn (ej enskilda personer) så som bokförlag, litterära agenturer, bokdistributörer, bokhandlare, bibliotek, litteraturfestivaler, bokmässor, organisationer eller nätverk som arbetar med översättning, litterära evenemang eller andra organisationer inom litteratursektorn.

Projektet ska bidra till att uppfylla följande mål:

 • stärka den transnationella spridningen och mångfalden av europeisk skönlitteratur.
 • särskilt uppmuntra översättningar från mindre använda språk till engelska, tyska, franska, spanska och italienska.
 • att europeiska skönlitterära verk ska nå en ny publik i och utanför EU.
 • stärka litteratursektorns konkurrenskraft genom att uppmuntra europeiskt samarbete.

Webbinarium

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet, Call for proposals Circulation of European Literary Works 

Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet.

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Stödet kan sökas av aktörer inom litteratursektorn (ej enskilda personer) så som bokförlag, litterära agenturer, bokdistributörer, bokhandlare, bibliotek, litteraturfestivaler, bokmässor, organisationer eller nätverk som arbetar med översättning, litterära evenemang och andra organisationer inom litteratursektorn.

   

  Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra. Samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerad som juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag.

   

  Stöd kan sökas av antingen en organisation eller flera organisationer i ett europeiskt land, eller av ett partnerskap bestående av flera organisationer i flera europeiska länder som deltar i Kreativa Europa.


  I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island i Kreativa Europa. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på denna sida.

 • Stöd kan ges till projekt för att översätta, publicera, distribuera och marknadsföra europeisk skönlitteratur.

  Projektet ska bidra till att uppfylla följande mål:

  • stärka den transnationella spridningen och mångfalden av europeisk skönlitteratur.
  • särskilt uppmuntra översättningar från mindre använda språk till engelska, tyska, franska, spanska och italienska.
  • att europeiska skönlitterära verk ska nå en ny publik i och utanför EU.
  • stärka litteratursektorns konkurrenskraft genom att uppmuntra europeiskt samarbete.

  Tillägg för denna utlysning:

  • Principen om skälig ersättning till författare och översättare bör respekteras och vara i linje med EU-rapporten Translators on the cover som publicerades i januari 2022.

  • Med hänsyn till situationen i Ukraina kommer projekt som syftar till att ge ukrainska flyktingar tillgång till europeiska eller ukrainska böcker på ukrainska att uppmuntras. Notera att behörighetsvillkoren som framkommer i utlysningsdokumentet fortfarande måste vara uppfyllda.

  Aktiviteter som kan finansieras
  Förutom aktiviteter kopplade till översättning, marknadsföring och distribution kan en ansökan också omfatta exportaktiviteter för att främja försäljning av översättningsrättigheter i och utanför Europa.


  Stöd kan ges till projekt som genomförs antingen av en organisation eller flera organisationer som samarbetar.


  Varje projekt ska ha en strategi för utgivning och marknadsföring.


  Projektet ska även:

  • Bidra till att öka mångfalden av skönlitteratur i det land eller de länder som skönlitteraturen publiceras, genom att inkludera verk från länder som är underrepresenterade, och särskilt verk skrivna på mindre använda språk översatta till engelska, tyska, franska, spanska och italienska.

  • Distributionsstrategin ska säkerställa en bred och enkel tillgång till de europeiska skönlitterära verken för allmänheten.

  • Marknadsföringsstrategin ska bidra till att fler och nya läsare får del av europeiska skönlitterära verk.

  • Uppmuntra till samarbete mellan författare, översättare, förläggare, litterära agenter, distributörer, bokhandlare, bibliotek, festivaler, bokmässor och litterära evenemang.

  • Bidra till att stärka översättarnas villkor, exempelvis genom att ge skäligt betalt.

  • Inkludera ett resonemang om hur Kreativa Europas prioriterade perspektiv gällande inkludering, jämställdhet och miljömässig hållbarhet beaktas i projektet.

  Godkända språk
  Källspråket och målspråket måste vara officiellt erkända språk i något av de länder som deltar i Kreativa Europa. Officiellt erkända språk är de som definieras av konstitutionen eller annan relevant lag i respektive land.


  Översättningar från latin och forntida grekiska till officiellt erkända språk är också berättigade.


  Målspråket måste vara översättarens modersmål (utom i undantagsfall gällande språk som talas sällan, om förlaget ger en tillräcklig motivering).


  Översättningen måste ha en gränsöverskridande dimension. Översättning av nationell litteratur från ett officiellt språk till ett annat officiellt språk i samma land är inte stödberättigat om det inte finns någon distributionsstrategi utanför landet i fråga.


  Godkända originalverk för översättning
  Utgivning i tryckt och/eller digitalt format (e-böcker och ljudböcker).


  All typ av skönlitteratur, oavsett deras litterära genre eller format, exempelvis roman, novell, drama och radioteater, poesi, serier, grafiska romaner samt barn- och ungdomslitteratur.


  Facklitteratur är inte stödberättigad. Facklitterära verk inkluderar självbiografier, biografier, uppsatser, litteratur utan fiktiva element exempelvis turistguider, humaniora och samhällsvetenskap (historia, filosofi, ekonomi, etc.) och verk relaterade till andra vetenskaper (fysik, matematik, etc.).


  De skönlitterära verken måste ha publicerats av förlag i annat land.


  De skönlitterära verken får inte vara översätta till målspråket tidigare, om det inte finns ett mycket motiverat behov av en nyöversättning.


  De skönlitterära verken måste vara skrivna av författare som är medborgare i, bosatta i, eller är erkänd som en del av det litterära arvet i ett land som deltar i Kreativa Europa.

  Tre stödtyper
  Ni väljer att ansöka inom en av följande storlekskategorier:


  Mindre projekt

  Projekt som inkluderar översättningar av minst 5 olika skönlitterära titlar kan ansöka om upp till 100 000 euro.


  Medelstora projekt

  Projekt som inkluderar översättningar av minst 11 olika skönlitterära titlar kan ansöka om upp till 200 000 euro.


  Stora projekt

  Projekt som inkluderar översättningar av minst 21 olika skönlitterära titlar kan ansöka om upp till 300 000 euro.


  Ett projekt kan oavsett val av kategori pågå i max 36 månader. Medfinansieringen från Kreativa Europa kan vara upp till 60 procent av projektets budget.

  Läs mer i utlysningsdokumentet för ansökan.


  Budget för utlysningen
  Total budget för utlysningen är 5 000 000 euro och cirka 40 projekt kommer att finansieras.

 • Sista ansökningsdag är den 21 februari 2023.

  I juni/juli väntas besked om utfall av utvärderingen och kontrakt kommer att skrivas under perioden augusti–oktober 2023.

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar.


  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  I utlysningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.


  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Frågor om ansökan
  Kontakta oss på Kreativa Europa Desk Sverige eller mejla Education, Audiovisual and Culture Executive Agency i Bryssel om du har frågor om utlysningen eller ansökan.


  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative). 


  LEAR

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 


  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats.

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering i samband med sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.


  Bedömningskriterier för stöd till cirkulation av europeisk litteratur:

  Bedömningskriterierna för stöd till cirkulation av europeisk litteratur finns att läsa i utlysningsdokumentet.

  1. Relevans (30 p)

  2. Kvalitet på innehåll och aktiviteter (30 p)

  3. Projektledning (20 p)

  4. Spridning (20 p)

   

 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i utlysningsdokumentet.


  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.


  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

   

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Kontakt

Ann Traber

 • Handläggare
+ + +