Till navigation Till innehåll
Barn och unga

Stärkt kultur i skolan

Bidraget stödjer utvecklingsprojekt av nationellt intresse som bidrar till att stärka strukturer och främja samverkan mellan fria kulturaktörer och skolan. Syftet är att främja en likvärdig tillgång till konst och kultur för barn och elever oavsett geografisk ort eller skolform.

Läs nyhet om fördelningen i december 2022

Barn ligger på rygg på golvet och kopplar ihop gula plastslangar.I projektet "Jag är tid, jag är rum" arbetar scenkonstgruppen Kollaborativet med taktila, visuella och auditiva uttryck.
Foto: Casper Wijlhuizen.

 • Du kan söka det här bidraget om du:

  • är en juridisk person eller enskild näringsidkare, som inte har en offentlig huvudman (till exempel statlig, regional eller kommunal), och som
  • bedriver professionell kulturverksamhet och som
  • är verksam och registrerad i Sverige, och som
  • inte har skulder hos kronofogden eller är i likvidation eller konkurs.

  Du kan söka bidraget i samverkan med andra, men bara en verksamhet är ansvarig för ansökan och redovisning av beviljat bidrag. Samverkan ska vara förankrad och intygas i ansökan.

 • Det går att få bidrag för:

  • insatser som stärker strukturer och samverkan mellan kultur och skola,
  • att metodutveckla ett särskilt konst- eller kulturområdes förutsättningar att samverka med skolan,
  • spridning av nya metoder, modeller eller arbetssätt, och/eller genomföra särskilda insatser för att ge elever tillgång till fördjupning inom ett visst konstnärligt område.

  Samtliga projekt ska vara av nationellt intresse och stärka förutsättningarna för barns och ungas rätt till konst och kultur oavsett förutsättningar, geografisk ort eller skolform.

  Du kan få bidrag för kostnader som:

  • löner och arvoden,
  • resor och logi,
  • hyra av lokaler,
  • inköp/hyra av utrustning och material,
  • information och marknadsföring,
  • planering och uppföljning av projektet.

  Du kan inte få bidrag för kostnader som:

  • drift av pågående och löpande verksamhet,
  • produktion av föreställningar eller liknande,
  • insatser som redan genomförs,
  • finansieras från annat håll (dubbelfinansiering).

  Krav på medfinansiering

  För att kunna få stöd måste du som söker även ha annan finansiering för projektet. Det kan till exempel vara egna intäkter, stöd från den privata sektorn, kommunalt, regionalt eller annat statligt stöd.

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst. Ansökningsperioden är i slutet av september till mitten av oktober och gäller bidrag för projekt som ska äga rum följande år.

  Ansökan ska inkomma senast kl. 24 sista ansökningsdag. Om ansökan inte inlämnas inom ansökningstiden kommer den avvisas. Efter att vi tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Bidrag fördelas för ett år i taget. I ansökan ska den sökande lämna den information vi efterfrågar i ansökningsomgången.

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  OBS! Kulturrådets ansökningar utgår ifrån ett standardformulär. När du ska fylla i verksamhetsform finns möjligheten att ange alternativen region, kommun och statligt. Behörig sökande för bidraget Stärkt kultur i skolan kan inte ha en offentlig huvudman. Kryssar man i något av de alternativen blir ansökan automatiskt avvisad som ogiltig.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten för att kunna förbereda dig inför ansökan. Kopian är ett arbetsmaterial och ska inte skickas in till Kulturrådet. Ansökan går endast att göra online.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon handläggare inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av projektet och dess förutsättningar att bidra till att stärka kultur i skolan.

  I den samlade bedömningen tittar Kulturrådet på hur de olika projekten kompletterar varandra för att nå bidragets syften i ett större perspektiv. Vi eftersträvar en geografisk spridning över hela landet samt en variation av metoder och arbetssätt.

  Vi bedömer om projektet i din ansökan:

  • har nationellt intresse och potential att sprida modeller och metoder,
  • stärker förutsättningarna för barns och ungas rätt till konst och kultur,
  • säkrar tillgången till en bredd av konst- och kulturuttryck i hela landet, och/eller
  • skapar strukturer som främjar alla barns lika tillgång och möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor.

  Vi prioriterar projekt som:

  • har elever i grundskolan som målgrupp,
  • riktar sig till barn och elever som sällan eller aldrig tar del av konst- eller kultur,
  • bidrar till en variation av konstnärliga eller kulturella uttryck i skolan,
  • ger barn och elever möjlighet till inflytande i projektet och dess processer,
  • kan tillgängliggöras nationellt,
  • stärker förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av kultur i skolan utifrån målgruppens olika funktionsförmågor,
  • skapar nya förutsättningar för en likvärdig tillgång av konst och kultur, oberoende skolform eller geografisk ort.

  Kulturrådet kan komma att fatta beslut om ytterligare prioriteringsgrunder vid behov.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Kulturrådets regleringsbrev, anslag 1:3

  Riktlinjer för projektbidrag för stärkt kultur i skolan

  Lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter

 • Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det bidragsbeslut som vi skickade ut till alla sökande via e-post.

  Du redovisar via vår onlinetjänst. Där hittar du redovisningsblanketten under redovisningsperioden. I din redovisning ska du lämna den information vi frågar efter i redovisningsomgången. Efter att vi tagit emot din redovisning granskas samtliga redovisningar av handläggare och du kommer att få ett meddelande när din redovisning är granskad och godkänd eller om vi behöver eventuell komplettering.

  Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din redovisning.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Redovisning av projektbidrag för 2022

  Beslut om bidrag för 2022 fattades 15 december 2021. Redovisningen görs i onlinetjänsten senast 15 december 2023.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblankett

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Lykke Pörtfors

Handläggare

Vanliga frågor och svar

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +