Till navigation Till innehåll

Så redovisar du

Här har vi samlat information som är bra att läsa igenom innan du redovisar bidraget Skapande skola. Du hittar också svar på många vanliga frågor i vårt frågeforum.

Innan du sätter igång

 • Förbered din redovisning i god tid. Samla in uppgifter och information från de respektive projekt ni genomfört. Vi rekommenderar att huvudmannens kontaktperson för Skapande skola-bidraget gör en uppföljning av projekten under tidig vår så att beviljat bidrag kan användas fullt ut för eleverna. Kontakta oss via mejl under våren om ni vill göra projektändringar. 
 • På Skapande skolas bidragssida, punkt 7 "Så redovisar du" finns en kopia av redovisningsblanketten, som du kan använda för att förbereda din redovisning. Den kan även användas för att sända ut till skolorna för att samla in information inför sammanställningen av redovisningen.
 • Ska du redovisa fler kulturaktörer än 50 st, du använda en excelfil som finns på Skapande skolas bidragssida.
 • Vid redovisning görs stickprov där vi granskar professionalitetskravet, därför är det bra att ha underlag på hur professionaliteten har säkrats, genom t.ex CV eller liknande. Vår ordlista

Checklista inför redovisning

 • Stäm av projekten mot ansökan, beslutet samt eventuella beslutsnoteringar och godkända projektändringar. Finns avvikelser?
 • Läs bidragets generella villkor och specifika riktlinjer för aktuellt läsår. Riktlinjerna är ett rörligt dokument som förändras mellan åren så se över de riktlinjer som är framtagna för just detta år.
 • Huvudmannen utser en kontaktperson som samordnar och ansvarar för ansökan, uppföljning och redovisning och under läsårets gång kan kontaktuppgifterna ha ändrats. Är du ny som kontaktperson och inte hittar ert ärende kan det vara registrerat på någon annan person. Vi behöver då registrera in dig som kontaktperson. Det görs genom att du mailar vår support: support@kulturradet.se. Meddela att era kontaktuppgifterna behöver uppdateras för alla öppna ärenden. Får du tekniska problem eller saknar inloggningsuppgifter kontaktar du support.
 • Ta del av information via Skapande skolas nyhetsbrev. Via nyhetsbrevet sänder vi ut viktig information som har med Skapande skola att göra. 
 • Redovisningen går endast att göra online 
 • Innan ni börjar med redovisningen, se till att se över ekonomin. 


När du fyller i redovisningsblanketten

 • I redovisningen vill vi veta hur bidragets syften uppnåtts.
 • Ni behöver beskriva eventuella avvikelser, det vill säga om ni genomfört projekten på annat sätt än vad ni har uppgett i ansökan och gentemot eventuella beslutsnoteringar och projektändringar som godkänts av Kulturrådet under läsårets gång.
 • Du måste svara på alla stjärnmarkerade frågor för att komma vidare i redovisningen.
 • Kontrollera att din redovisning är fullständig innan du skickar in den.


När du fyller i det ekonomiska utfallet

 • Utgå från bokföringen och redovisa efter de angivna kostnadstyperna.
 • Om det finns outnyttjade medel, kommentera varför.
 • Eventuell återbetalning av outnyttjade medel kan göras i samband med att redovisningen skickas in.

OBS! Ni behöver inte invänta besked från handläggare om att redovisningen är granskad och godkänd utan ni kan betala in summan direkt till Kulturrådet. Glöm inte att ange diarienummer (KUR 20xx/xxxx). Kulturrådets bankgiro är 5052-3950 och organisationsnummer är 202100-1280.


Redovisning av kulturaktörer i tabellen i redovisningsblanketten

 • Det ska framgå tydligt vem eller vilka ni har samarbetat med.
 • Ange kulturaktörens namn ("Samir Samiri"), inte hens företag ("Kul AB") eller förmedlarens namn ("Författarcentrum") eller utställningens/föreställningens namn ("Romeo och Julia" eller ”Siri Derkert”).
 • Excelfil som bilaga för att redovisa fler kulturaktörer än 50 stycken finns på Skapande skolas bidragssida, punkt 7 "Så redovisar du".
 • Ange det huvudsakliga konst- och kulturområdet för kulturaktören. Om kulturaktören är verksam inom flera områden, ange det området som kulturaktören jobbat med tillsammans med barnen och eleverna.
 • Ange antalet timmar som kulturaktören arbetat med eleverna.

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola

+ + +