Till navigation Till innehåll

Så redovisar du

Här har vi samlat information som är bra att läsa igenom innan du redovisar bidraget Skapande skola. Du hittar också svar på många vanliga frågor i vårt frågeforum.

Innan du sätter igång

 • Förbered din redovisning i god tid. Gå in på vår hemsida och läs igenom informationen så tidigt som möjligt.
 • På hemsidan finns en kopia av redovisningsblanketten, som du kan använda för att förbereda din redovisning. Det finns även en word-blankettmall som kan användas för att samla in information till redovisningen.
 • Ska du redovisa fler kulturaktörer än 50 st, ska du använda en excelfil som finns på hemsidan.
 • Vi rekommenderar att huvudmannen gör en uppföljning av projekten under tidig vår så att beviljat bidrag kan användas fullt ut för eleverna. Kontakta oss via mail om ni vill göra projektändringar.
 • Vid redovisning görs stickprov där vi granskar professionalitetskravet, därför är det bra att ha underlag på hur professionaliteten har säkrats, genom t.ex CV eller liknande. Vår ordlista

Checklista inför redovisning

 • Stäm av projekten mot ansökan, beslutet samt eventuella beslutsnoteringar och projektändringar.
 • Läs bidragets generella villkor och specifika riktlinjer för aktuellt läsår. Riktlinjerna är ett rörligt dokument som förändras mellan åren så se över de riktlinjer som är framtagna för just detta år.
 • Hittar du inte ert ärende kan ärendet vara registrerat på någon annan person, då behöver vi registrera dig som kontaktperson, det görs genom att du mailar vår support, det samma gäller om du får tekniska problem eller saknar inloggningsuppgifter: support@kulturradet.se
 • Redovisningen går endast går att göra online 
 • Innan ni börjar med redovisningen, se till att se över ekonomin. Finns det projektmedel kvar att använda? Hör av er om eventuella projektändringar.


När du fyller i redovisningsblanketten

 • I redovisningen vill vi veta hur bidragets syften uppnåtts. Vi vill att ni beskriver det egna skapandet som har genomfört tillsammans med professionella kulturaktörer. Vi frågar även efter hur det strategiska arbetet med Skapande skola-bidraget har sett ut. Detta för att fånga upp bidraget syfte att kulturella och konstnärliga uttryck integreras långsiktigt i skolans verksamhet.
 • Vi vill också att ni ska beskriva hur eleverna, utifrån sina förutsättningar, har medverkat i planering, genomförande och uppföljning av Skapande skola-projekten
 • Du måste svara på alla stjärnmarkerade frågor för att komma vidare i redovisningen
 • Kontrollera att din redovisning är fullständig innan du skickar in den


När du fyller i det ekonomiska utfallet

 • Utgå från bokföringen och redovisa efter de angivna kostnadstyperna.
 • Om det finns outnyttjade medel, kommentera varför.
 • Eventuell återbetalning av outnyttjade medel kan göras i samband med att redovisningen skickas in.

OBS! Ni behöver inte invänta besked från handläggare om att redovisningen är granskad och godkänd utan ni kan betala in summan direkt till Kulturrådet. Glöm inte att ange diarienummer (KUR 20xx/xxxx). Kulturrådets bankgiro är 5052-3950 och organisationsnummer är 202100-1280.


Redovisning av kulturaktörer i tabellen i redovisningsblanketten

 • Det ska framgå tydligt vem eller vilka ni har samarbetat med.
 • Ange kulturaktörens namn ("Samir Samiri"), inte hens företag ("Kul AB") eller förmedlarens namn ("Författarcentrum") eller utställningens/föreställningens namn ("Romeo och Julia" eller ”Siri Derkert”).
 • Bilaga för att redovisa fler kulturaktörer 
 • Om du inte känner till aktörens kön klicka i "Vet ej”. Är kulturaktören en teatergrupp eller liknande, klicka i "Vet ej".
 • Ange det huvudsakliga konst- och kulturområdet för kulturaktören. Om kulturaktören är verksam inom flera områden, ange det området som kulturaktören jobbat med tillsammans med barnen och eleverna.
 • Ange antalet timmar som kulturaktören arbetat med eleverna.

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola

+ + +