Så redovisar du

Här har vi samlat information som är bra att läsa igenom innan du redovisar bidraget Skapande skola. Du hittar också svar på många vanliga frågor i vårt frågeforum.

Innan du sätter igång

 • Förbered din redovisning i god tid. Gå in på vår hemsida och läs igenom informationen så tidigt som möjligt. Det gäller särskilt mallen i pdf-fil som visar hur redovisningsblanketten kommer att se ut.
 • Word-blankettmallen kan användas av de huvudmän som har många skolor för att samla in information till redovisningen.
 • Excelfilen för kulturaktörer använder du om antalet kulturaktörer är högre än 50.
 • Använd huvudmannens generella e-postadress, så att information från oss når fram oavsett om kontaktpersonen byts ut. Behöver du ändra något i din profil? Gå till mina inställningar.
 • Begär in och spara CV som styrker kulturaktörernas utbildning och kompetens. Vid redovisning väljer vi ut ett antal kulturaktörer och därför är det bra att ni har underlag på hur professionaliteten har säkrats. Läs mer om professionalitet i vår ordlista.
 • Lyft gärna rättighetsperspektiv som:
  - genusfrågor, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning, exempelvis genom att konstuttryck förmedlats på ett normkritiskt sätt.
  - gett möjligheter för barn och elever med funktionsvariationer att delta och skapa.
  - visat och blandat olika konstuttryck
  - engagerat professionella kulturaktörer som har en annan bakgrund (socioekonomisk, etnisk eller religiös) än majoriteten i kommunen/det geografiska området,
  - inkluderat konst och kultur från de fem folkgrupperna som har urfolks- och minoritetsskydd enligt svensk lag (det vill säga samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar).

När du fyller i redovisningsblanketten

 • Du måste svara på alla stjärnmarkerade frågor för att komma vidare i redovisningen.
 • Aktiviteter för huvudmannens alla enheter redovisas i samma redovisning. Om du är kommunal huvudman kan du även inkludera fristående för-och grundskolor i redovisningen.
 • Om för- och grundskolan har samma huvudman ska du bara skicka in en redovisning, stäm av mot beslutet.
 • Jämför antalet deltagande elever med ansökan och kommentera i fältet Övriga upplysningar (sidan 12) om utfallet är mycket mindre än det planerade.
 • Jämför med ansökan och beslutet (se kolumnen ”Beslutsnotering”) samt förklara ifall något inte blev som planerat. Beskriv ifall skolorna haft specifika Skapade skola-insatser för förskoleklass, förberedelseklass och särskolan.
 • Kontrollera att din redovisning är fullständig innan du skickar in den!

För dig som söker för förskolan

 • Frågan på sidan 9 om erfarenheter utgår ifrån barnens, förskolepersonalens och huvudmannens perspektiv. Förskolepersonalen får därmed skilja på hur de uppfattar barnens engagemang i Skapande förskola-aktiviteterna och sin egen roll och sina egna lärdomar. Huvudmannens perspektiv kan vara slutsatser av Skapande skola-arbetet.

När du fyller i det ekonomiska utfallet

 • Utgå från bokföringen och redovisa efter de angivna kostnadstyperna. Resor för elever, inträdesavgifter med mera har en egen kostnadstyp liksom resor och logi för kulturaktörer.
 • Med ”Övriga kostnader” avses lokal, material och liknande och ska uppgå till högst 20 procent av totala kostnader.
 • Om det finns oanvända medel, kommentera varför. Vi rekommenderar en uppföljning under tidig vår så att beviljat bidrag kan användas fullt ut för barnen och eleverna.
 • Om kostnaderna för Skapande skola-insatserna blev högre än beviljat bidrag, fyll i tabellen. Huvudmannen kan inte ha både oanvända medel och högre kostnader för Skapande skola! Administration och aktiviteter som finansierats av andra medel kan inte tas upp som Skapande skola-insatser.
 • Om ni beviljats bidrag för både för- och grundskola, ska det faktiska bidraget för varje del specificeras i rutorna för finansiering.

Om tabellerna över kulturaktörer

 • Ange kulturaktörens namn ("Samir Samiri"), inte hens företag ("Kul AB") eller förmedlarens namn ("Författarcentrum") eller utställningens/föreställningens namn ("Romeo och Julia" eller ”Siri Derkert”).
 • Om du inte känner till aktörens kön klicka i “vet ej”. Är kulturaktören en teatergrupp eller liknande, klicka i vet ej. Valet “annat” väljs om du, som fyller i blanketten, vet att en person inte definierar sig som kvinna eller man utifrån frivilligt lämnad information.
 • Ange det huvudsakliga konst- och kulturområdet för kulturaktören. Om kulturaktören är verksam inom flera områden, ange det området som kulturaktören jobbat med tillsammans med barnen och eleverna.
 • Ange antalet timmar som kulturaktören arbetat med eller för eleverna. Om kulturaktören har varit på skolan fyra timmar, blir det fyra timmar oavsett hur många elever som deltagit.
 • I kolumnen om arbetet med och för elever på eller utanför skolan ska du ange om eleverna har varit med och skapat eller varit åskådare.
 • Alternativen för avstämning mot treårsprincipen är ja, nej eller vet ej. "Ja” betyder att kulturaktören har stämts av mot och uppfyller treårsprincipen. "Vet ej" är möjligt om kulturaktören är en förmedlare (exempelvis Författarcentrum) eller en offentlig institution (exempelvis länsmuseet). ”Nej” betyder att kulturaktören inte stämts av mot treårsprincipen. Om så är fallet kommer vi att begära in kompletterande underlag. Läs mer i vår ordlista.

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola