Till navigation Till innehåll
Barn och unga

Skapande skola

Det här statsbidraget ska bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter ger bidraget elever i grundskolan möjlighet att fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck, utveckla sitt eget skapande samt uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

Skapande skolas informationssida

På vår informationssida hittar du inbjudningar till kommande webbinarier och tidigare inspelningar. Du får vägledning och tips inför ansökan och redovisning, kan läsa nyheter och rapporter samt hitta inspiration.

Läs mer på informationssidan

Bidrag för läsåret 2021/22

Bidraget redovisas mellan 1–29 september 2022

Bidrag för läsåret 2022/23

Beslut om bidrag för läsåret 22/23 fattades i maj 2022, bidraget redovisas i september 2023

Bidrag för läsåret 2023/2024

Ansökan om bidrag för läsåret 2023/24 söks under januari 2023. Beslut om bidrag fattas i början av maj 2023.

Nedan hittar du information om det aktuella bidraget.

 • Du som enligt den svenska skollagen är kommunal, statlig eller fristående huvudman för grundskolan kan söka det här bidraget. Du kan också söka om du enligt skollagen är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer, det vill säga har undervisning vid särskilda ungdomshem, för elever som vårdas på sjukhus eller vid en institution som är knuten till ett sjukhus, eller vid internationella skolor på grundskolenivå (som lyder under den svenska skollagen).


  Om du är huvudman för anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan), specialskolan och sameskolan kan du också söka.


  Svenska utlandsskolor ligger utanför skollagens område och kan inte söka det här bidraget.

  Samverkan

  En kommunal huvudman kan inkludera fristående grundskolor (enskilda huvudmän) i sin ansökan. Samverkan kan även ske mellan kommuner. Om flera kommuner vill samverka ska en huvudansvarig kommun utses som söker och redovisar bidraget.


  I ansökan ska den som är huvudansvarig ange skolhuvudmännens totala antal elever och deltagande elever, såväl de egna eleverna som den eller de samverkande huvudmännens.


  Förutsättningar för bidrag

  Som förutsättning för att få bidrag ska huvudmannen

  • ha en översiktlig handlingsplan för arbetet med Skapande skola, utifrån skolans behov
  • översiktligt beskriva de Skapande skola-insatser som planeras. Insatserna som planeras ska vara ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan, och
  • ge skolans elever tillfälle att vara delaktiga i och ges inflytande i planering, genomförande och utvärdering av Skapande skola-insatserna


  Du behöver inte skicka in handlingsplanen till oss, det räcker med att i ansökningsblanketten intyga att den finns.

 • Skapande skola-bidrag kan sökas för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, musik, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.


  Det går att få bidrag för

  1. inköp av professionell kulturverksamhet
  2. konst- och kulturprojekt som genomförs av professionella kulturaktörer för att främja elevernas eget skapande, och/eller
  3. för- och/eller efterarbete med skolans pedagoger och den professionella kulturaktören, för att främja en långsiktig samverkan mellan skolan och kulturlivets parter. Till exempel i form av workshops eller liknande aktiviteter som sker som en del av ett Skapande skola-projekt.


  Följande kostnader kan bidraget användas till:

  • löner och arvoden till professionella kulturverksamheter/ kulturaktörer
  • resor och logi för anlitad kulturaktör
  • entré- och biljettkostnader
  • materialkostnader som exempelvis lera och annat konstnärsmaterial
  • hyra av teknik som exempelvis film-, ljud- och ljusutrustning
  • lokalhyror, och/eller
  • transportkostnader för elever och lärare för att besöka en kulturverksamhet/aktör, får uppgå till max 20 procent av totala bidragsbeloppet


  De här kostnaderna kan bidraget inte användas till:

  • administrationskostnader
  • material som behövs i skolans ordinarie verksamhet, t.ex. inventarier, teknik, böcker, förbrukningsmaterial, förtäring etc.
  • arvode till personer som inte är professionella kulturaktörer enligt bidragets krav exempelvis skolans egna pedagoger, fritidspedagoger, föreläsare, biolog, kemist, kock, journalist, programledare etc.
  • skolresor, lägerskolor eller liknande
  • fritidsverksamhet
  • insatser som ingår i grundskolans ordinarie verksamhet, exempelvis musik- bild- och slöjdundervisning
  • utveckling av den ordinarie verksamheten och anställning av personal
  • kompensation för huvudmannens besparingar
  • ersätta kostnader för insatser som redan genomförs eller insatser som finansieras av annat statsbidrag, och
  • finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. De kulturskolepedagoger som blir engagerade i Skapande skola ska frigöras i motsvarande grad från sin ordinarie tjänst under projekttiden.


  Huvudmannen ansvarar för att eleverna under sin tid i grundskolan får ta del av en bredd av olika konst- och kulturuttryck.

  Hitta professionella kulturaktörer

  I vår ordlista hittar du en förklaring av professionell kulturaktör och andra centrala begrepp inom Skapande skola.

 • Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin. Det går bara att söka för kommande läsår.


  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.


  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 12 veckor efter sista ansökningsdatum.


  Ansökningsdatum 2022

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2022 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2022

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.


  Om du är huvudmannens kontaktperson för Skapande skola-bidraget och saknar inloggningsuppgifter, behöver ändra kontaktuppgifter eller har övriga tekniska frågor, kontakta Kulturrådets support: support@kulturradet.se
  Meddela att era kontaktuppgifterna behöver uppdateras för alla öppna ärenden.


  Här har vi samlat tips och råd som kan vara bra att läsa igenom innan du ansöker.

  Guide: Så ansöker du 


  I vår ordlista hittar du en förklaring av kontaktperson för Skapande skola-bidraget och andra centrala begrepp inom Skapande skola.

   

  Kopia av ansökningsblankett

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten för att kunna förbereda dig inför ansökan. Kopian ska inte skickas in till Kulturrådet. Ansökan går endast att göra online.


  Använd gärna kopian som arbetsmaterial för att samla in underlag från de skolor som planeras delta i insatserna


  Kopia av ansökningsblankett 2023/24
  Arbetsdokument för ansökan 2023/24
  OBS! Blanketterna är under arbete och publiceras under hösten 2022

 • När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.


  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon handläggare inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.


  Utifrån tillgängliga medel och i konkurrens med samtliga sökanden sker en fördelning mellan samtliga sökanden som uppfyller villkoren för bidraget.
  Fördelning sker genom nyckeltal.


  För att säkerställa möjligheten att genomföra satsningar även hos små huvudmän varierar stödets storlek utifrån antalet deltagande elever.


  Därutöver fördelas ytterligare medel till huvudmän som

  • särskilt riktar sig till barn och unga i anpassad grundskola eller specialskolan
  • befinner sig i glesa eller mycket glesa landsbygdskommuner, enligt Tillväxtverkets kommunkategorisering


  Kulturrådet kan i beslut om bidrag komma att sätta en begränsning för hur stor del av beviljade medel som får användas till kostnader som inte är direkt kopplade till genomförande tillsammans med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter som exempelvis busskostnader för elever och lärare att ta sig till en kulturverksamhet eller kulturaktör.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Skapande skola-aktiviteten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2007:1436)


  Riktlinjer för läsåret 2023/24

   

  Allmänna förordningen

   

  Kulturrådets regleringsbrev

 • Du som fått bidrag ska redovisa bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. 28 dagar innan ditt slutredovisningsdatum blir redovisningsblanketten tillgänglig i onlinetjänsten. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickade ut till alla sökande via e-post.


  Här har vi samlat tips och råd som kan vara bra att läsa igenom innan du redovisar.


  Så redovisar du Skapande skola

  För huvudmän med många kulturaktörer

  Den här bilagan är en excel-fil som är till för de huvudmän som har fler än 50 kulturaktörer.


  Bilaga för redovisning av kulturaktörer

   

  För dig som redovisar bidrag för läsåret 21/22 och 22/23

  Du som redovisar bidraget för läsåret 2021/2022 eller läsåret 2022/2023 ska utgå från dessa riktlinjer.


  Riktlinjer för Skapande skola 2020-11-10

  Arbetsmaterial och kopia av redovisningsblankett

  Nedan hittar du en pdf-kopia av redovisningsblanketten så att du kan förbereda dig inför redovisningen. Det finns även ett ifyllbart word-dokument som kan användas som underlag för de huvudmän som har många skolor och behöver samla in information. Bortse från frågorna som gäller förskolan, dessa är inte aktuella i årets redovisning. Övrigt är aktuellt

   

  Blanketterna ska inte skickas in till Kulturrådet. Redovisningen till Kulturrådet går endast att göra online.

   

  Kopia av redovisningsblankett (pdf)

   

  Arbetsmaterial, ifyllbar kopia av redovisningsblankett (word)

   

  För dig som beviljas bidrag 2023 och ska redovisa hösten 2024

  I samband med redovisning ska huvudmannen visa hur bidragets regelverk följts och vad bidragsmedlen använts till. Du ska redovisa följande kostnader:

  • löner och arvoden till professionella kulturaktörer/verksamheter
  • resor och logi för anlitad kulturaktör
  • entré- och biljettkostnader
  • materialkostnader som exempelvis lera, konstnärsmaterial, hyra av teknik, film-, ljud- och ljusutrustning
  • lokalhyror, och
  • transportkostnader för elever och lärare för att besöka en kulturverksamhet/kulturaktör


  I redovisningen görs en beskrivning av genomförda projekt och hur elevernas gjorts delaktiga i insatserna. Du ska ange vilka kulturformer eleverna har fått ta del av och specificera vilka kulturverksamheter/kulturaktörer som har engagerats samt deras yrken och konst- eller kulturform.


  Utöver ordinarie redovisning kan Kulturrådet göra fördjupad uppföljning och kontroll av att statsbidraget används på ett korrekt sätt. Detta görs genom stickprov. Samtliga huvudmän som Kulturrådet fördelar pengar till kan bli föremål för en kontroll.

Vanliga frågor och svar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Josefine Alm

 • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, KRONOBERG, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA, VÄRMLAND OCH VÄSTRA GÖTALAND

Lykke Pörtfors

 • Region/Län: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland
+ + +