Till navigation Till innehåll
Barn och unga

Utvecklingsbidrag till kulturskolor

Det här bidraget finns till för att hjälpa kulturskolor att utvecklas. Att prova nya satsningar, utveckla befintlig verksamhet och bredda utbudet är exempel på vad bidraget kan användas till.

Syftet med utvecklingsbidraget för kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Läs mer om Kulturskolecentrum
 
Utvecklingsbidraget 2020/2021: Redovisning av bidrag med förlängd bidragsperiod
Redovisningsperioden för bidrag som till följd av pandemin har beviljats förlängd bidragsperiod är nu öppen. Möjligheten till förlängning erbjöds satsningar som beviljades 2020. Sista redovisningsdatum för dessa bidrag är 1 september i år. Bidraget redovisas i Wordblanketter och skickas till oss via e-post till kulturskolecentrum@kulturradet.se senast den 1 september. Blanketterna hittar du under rubriken redovisning i informationen om bidraget nedan. Blanketterna har även skickats ut via mejl till samtliga kulturskolor som har beviljats förlängning.

Utvecklingsbidraget 2021/2022
För bidragsomgång 2021/2022 kommer det inte finnas möjlighet till förlängning. Det bidraget kan användas fram till 31 december 2022. Kostnader och aktiviteter redovisas senast 1 november 2022.

Utvecklingsbidraget 2022/2023
Bidrag som beviljades under våren 2022 kan användas fram till 31 december 2023. Kostnader och aktiviteter redovisas senast 7 november 2023.

Nedan hittar du mer information om det aktuella bidraget.

 • Kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidraget.

   

  Med kulturskoleverksamhet avses i det här sammanhanget en verksamhet där barn och unga erbjuds möjlighet att lära, skapa och utöva kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Undervisande personal har relevant utbildning eller lång praktisk erfarenhet av ett visst kulturuttryck och verksamheten är helt eller delvis finansierad av kommunen. Begreppet kulturskoleverksamhet inkluderar här verksamhet inom både musik- och kulturskolan.
   

 • En kommun som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka bidrag för egna satsningar och/eller för att samverka med andra kommuner. Om flera kommuner vill samverka ska en huvudansvarig kommun utses som söker och redovisar bidraget.

  Kommuner som söker både för egna satsningar och satsningar i samverkan skickar in två separata ansökningsblanketter – en ansökningsblankett för de egna satsningarna och en ansökningsblankett för satsningar i samverkan med andra kommuner.
   
  Bidraget kan sökas för satsningar som ska förnya och utveckla ny och befintlig verksamhet. Från och med 2021 kan bidrag ges tidsbegränsat upp till tre år för en satsning. Det är alltså möjligt att söka bidrag för tre år till, även för pågående satsningar som genomförs med bidraget. Bidrag ska sökas årligen för fleråriga satsningar.

  Bidraget avser läsåret 2022/2023.
    
  Bidraget gäller frivilliga verksamheter för barn och unga. Det är möjligt att ta ut en elevavgift för aktiviteter som genomförs med bidraget.
   
  Det går att få bidrag för att:

  • bredda och utveckla kulturskolans utbud,
  • erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,
  • genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper och nationella minoriteter,
  • genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,
  • genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar eller i glesbygd,
  • på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.


  Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband med att en satsning genomförs. Det gäller exempelvis löner och arvoden, inköp av instrument och material, kompetensutveckling, marknadsföring och kostnader för samordning och liknande.
   
  Bidrag kan också sökas för att förbereda och planera satsningar, exempelvis genom behovs- och målgruppsanalyser, kompetensutveckling och forskningscirklar i samarbete med universitet/högskola. Det gäller under förutsättning att insatserna leder till undervisning för barn och unga senast under satsningens andra år. För satsningar som genomförs i samverkan mellan kommuner ställs inte detta krav.

  Läs mer om forskningscirklar för kulturskolan

  Bidrag kan sökas för att anställa en regional samordnare för kommunerna i länet. Bidraget kan då som mest täcka hälften av kostnaden för samordnaren och medfinansiering från kommuner och /eller region krävs.
    
  Du kan också söka bidrag för att sänka elevavgiften. Det gäller om kommunen har genomfört kvalitetshöjande åtgärder och höjt elevavgiften så att den motsvarar eller överstiger den genomsnittliga elevavgiften nationellt.
   
  Det går inte att söka bidrag för att sänka elevavgiften om kommunen redan har mottagit statsbidrag för detta, eller om genomförda kvalitetshöjande åtgärder har finansierats med statsbidrag.
   
  Det går inte att söka bidrag för:

  • att finansiera drift av pågående och löpande verksamhet,
  • inköp av instrument och annan utrustning som inte är en del i en
   utvecklingssatsning enligt ovan,
  • att återinföra verksamhet som tagits bort under de senaste tre åren,
  • att starta verksamhet i en kommun som inte redan bedriver kulturskoleverksamhet,
  • aktiviteter som är en del av den obligatoriska verksamheten i grundskolan/grundsärskolan eller gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. Aktiviteter som genomförs med bidraget får heller inte vara betygsgrundande,
  • att genomföra utbildning eller annan kompetensutveckling som är kopplad till den löpande verksamheten och/eller genomförs i relation till varje enskild arbetstagares grundläggande uppdrag. Bidraget kan endast användas till köp av utbildning om sökande bedömt att motsvarande utbildning inte finns tillgänglig inom det så kallade kulturskoleklivet
  • aktiviteter som ligger inom kommunens ordinarie arbete med värdegrundsfrågor, generell informationsspridning och samordning som inte direkt är kopplat till verksamhet inom ramen för bidraget,
  • att tillgänglighetsanpassa eller renovera lokaler,
  • kommunala infrastrukturella åtgärder, inklusive digitala sådana.
     
   Se även andra möjligheter till stöd för tillgänglighet
 • Du kan söka det här bidraget en gång per år. Aktuell ansökningsperiod är 18 januari till 15 februari 2022 och gäller bidrag för insatser som ska äga rum under läsåret 2022/2023.
   
  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

 • Det går att söka stöd en gång per år via vår onlinetjänst.

  De satsningar en kommun söker bidrag för att göra i den egna kulturskoleverksamheten ska beskrivas i en och samma ansökningsblankett. Om flera kommuner avser att samverka i en gemensam satsning ska en ansökan göras för samverkansprojektet, där en kommun har utsetts till huvudansvarig för satsningen och kontakten med Kulturrådet.
   
  I ansökningsblanketten ska den sökande lämna den information vi efterfrågar i ansökningsomgången. Budgeten ska endast beskriva de delar som kommunen söker bidrag för.

  Efter att vi tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den.
    
  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka tio veckor efter sista ansökningsdatum.
    
  Kopia av ansökningsblanketten

  Mall för att lämna uppgifter om samverkande kommuner

 • När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.
   
  För ansökningar om bidrag till kommunens egna satsningar ges ett grundbelopp till samtliga sökanden som uppfyller villkoren för bidraget, i relation till antal barn och unga i kommunen. För att säkerställa möjligheten att genomföra satsningar även i mindre kommuner varierar stödets storlek per barn utifrån antalet barn och unga i kommunen.
   
  Därutöver fördelas ytterligare medel till sökande vars satsningar:

  • särskilt riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning,
  • särskilt ska stärka kulturskoleverksamhet för barn och unga i glesbygd,
  • särskilt ska stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,
  • särskilt riktar sig till nya målgrupper,
  • ger barn och unga möjlighet att delta i kulturella aktiviteter på minoritetsspråken eller en kulturyttring kopplad till de nationella minoriteterna. Vi uppmuntrar att insatserna görs i samverkan med minoritetsaktörer. 

    
  Därutöver fördelas ytterligare medel utifrån en samlad bedömning av sökandes:

  • behovsanalys som ligger till grund för satsningen/satsningarna,
  • plan för hur målgrupperna ska ges inflytande när det gäller planering, genomförande och uppföljning av satsningen/satsningarna,
  • plan för hur satsningen/satsningarna ska bidra till en långsiktig utveckling av kulturskoleverksamheten, som bidrar till att uppfylla syftet med bidraget (exempelvis utveckling som bidrar till tillgänglighet och jämlikhet, ett brett utbud eller hög kvalitet i undervisningen).

   

  För ansökningar om bidrag för satsningar i samverkan med andra kommuner ges bidrag till samtliga sökanden som uppfyller villkoren för bidraget, i relation till ansökans omfattning och antal barn och unga i samverkande kommuner. För dessa satsningar gäller samma prioriteringar som beskrivs ovan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilaga.

   

  Insatserna ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

   

  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

   

  Riktlinjer för statsbidraget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Se exempelblankett

  Redovisning av utvecklingsbidraget 2020/2021: bidrag med förlängd bidragsperiod
  Redovisningsperioden för bidrag som till följd av pandemin har beviljats förlängd bidragsperiod är nu öppen. Möjligheten till förlängning erbjöds satsningar som beviljades 2020. Sista redovisningsdatum för dessa bidrag är 1 september i år. Bidraget redovisas i Wordblanketter och skickas till oss via e-post. Notera att bidrag för kommunernas egna satsningar och bidrag för satsningar i samverkan redovisas i separata blanketter. Blanketterna kan laddas ner via länkarna nedan. Blanketterna har även skickats ut via mejl till samtliga kulturskolor som har beviljats förlängning.
    
  Redovisningsblanketterna skickas till kulturskolecentrum@kulturradet.se senast den 1 september. Ange vad ärendet gäller, ärendenummer och kommunnamn i ämnesraden på e-postmeddelandet enligt följande: Redovisning kulturskolebidrag xxxx kommun KUR 2020/XXXX
    
  Observera att redovisning i Wordblankett den 1 september endast gäller satsningar med förlängd bidragsperiod. Satsningar beviljade 2021 med redovisningsdatum 1 november 2022 redovisas som vanligt i onlinetjänsten och kommer att finnas tillgängliga där från och med början av oktober.

  Redovisning förlängda projekt: Kommunens egna utvecklingsprojekt 2020/2021

  Redovisning förlängda projekt: Samverkansprojekt med andra kommuner 2020/2021

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Teresea Wedadjo Wallin

 • Handläggare

Maja Holmqvist

 • Handläggare

Vanliga frågor och svar

Hitta inspiration

+ + +