Till navigation Till innehåll
Barn och unga

Bidrag för undervisning med nationell spetskompetens

Det här projektbidraget riktar sig till aktörer som bedriver undervisning med nationell spetskompetens. Syftet med bidraget är att främja att barn och unga kan fördjupa sig inom ett visst konstnärligt uttryck eller ett musikinstrument.

Målet är att främja ett kulturutbud av hög kvalitet som bidrar till att uppfylla de kulturpolitiska målen. Undervisning med nationell spetskompetens betyder i det här sammanhanget undervisning som vänder sig till specialintresserade barn och unga och:

 • som håller nationellt erkänd konstnärlig och pedagogisk kvalitet,
 • som är på hög avancerad nivå,
 • där eleverna får möta och skapa tillsammans med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer och konstnärer,
 • som vid relevant ålder förbereder för högre studier.

Nationell kulturpolitisk betydelse betyder i det här sammanhanget verksamhet som bidrar till att barn och unga kan utveckla sina skapande förmågor och:

 • kompletterar befintligt utbud av spetsundervisning inom konstnärliga uttryck för barn och unga
 • bidrar till att barn och unga från hela landet kan delta. 

Barn och unga betyder i det här sammanhanget upp till 19 år.

Läs mer

Om Kulturskolecentrum
 
Nedan hittar du mer information om det aktuella bidraget.

 • Juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver undervisning med nationell spetskompetens enligt definitionen ovan kan söka bidraget.
    
  Du kan söka bidraget i samverkan med andra men en aktör är huvudansvarig för ansökan och redovisning av beviljat bidrag. Kraven för att kunna ta del av bidraget kan uppnås genom samarbete mellan flera olika aktörer.

 • Bidrag kan sökas för projekt som avser undervisning med nationell spetskompetens och som är öppen för specialintresserade barn och unga från hela landet. Sökande ska kunna visa att det finns kapacitet att ta ett sådant nationellt ansvar.
    
  Bidrag ges endast till projekt:

  • som är av nationell kulturpolitisk betydelse enligt definition ovan,
  • som är ett komplement till den utbildning barn och unga ges genom exempelvis kommunal kulturskoleverksamhet, estetiskt inriktade utbildningar till och med gymnasienivå samt det befintliga utbud av utbildningar som civilsamhället och näringslivet erbjuder,
  • som genomförs i form av enskilda eller återkommande tillfällen under kortare perioder,
  • som är helt kostnadsfritt för deltagande barn och unga,
  • som tillämpar antagningsprov och som utgår från intresse och förmåga inom ett konstnärligt uttryck eller ett musikinstrument vid urval av deltagare,
  • där personer med hög pedagogisk kompetens har en kvalitetssäkrande roll i planeringen av projektet.

  Bidrag kan endast sökas för projekt som även har annan finansiering. Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till om projektet redan beviljats annat statligt stöd.

  Bidrag kan sökas för olika kostnader för att genomföra projektet såsom löner och arvoden, resor och logi för undervisande personal, hyra av lokaler, inköp/hyra av utrustning och material, information och marknadsföring samt kostnader för planering och uppföljning.

  Det går inte att söka bidrag för att finansiera drift av pågående och löpande verksamhet.
    
  Kulturrådet kan i beslut om bidrag komma att sätta en begränsning för hur stor del av beviljade medel som får användas för insatser som inte är direkt kopplade till att genomföra undervisning med barn och unga. Detta gäller exempelvis planering och uppföljning.

 • Det här bidraget kan du söka en gång per år. Aktuell ansökningsperiod gäller bidrag för insatser som ska äga rum under läsåret 2023/2024.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

 • Du söker via vår onlinetjänst.
    
  I ansökan ska du lämna den information vi efterfrågar i ansökningsomgången. Budgeten ska beskriva hela projektet och inte bara de delar som går att söka bidrag för.
    
  Efter att vi har tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter.
    
  Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta med den i bidragsomgången. Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.
    
  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka tio veckor efter sista ansökningsdatum.
    
  Till ansökan ska du bifoga intyg från en eller flera nationellt legitima aktörer, som intygar att projektet är av nationell kulturpolitisk betydelse samt att projektet erbjuder undervisning med nationell spetskompetens av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Det kan handla om intyg från ett universitet eller högskola, en nationell kulturinstitution eller från ett erkänt branschorgan.

   
  Kopia av ansökningsblanketten
   
  Mall för intyg

 • När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Vi prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Ansvarig enhetschef fattar beslut om bidrag enligt Kulturrådets delegationsordning. 
   
  Kulturrådet prioriterar projekt som:

  1. bidrar till ett breddat utbud av spetsundervisning inom olika konstnärliga uttryck,
  2. vänder sig till unga i åldrarna 13–19 år,
  3. ger barn och unga möjlighet till inflytande i planering, genomförande och uppföljning av undervisning,
  4. bygger på samverkan med andra parter,
  5. arbetar aktivt med breda informationsinsatser för att tillgängliggöra projektet nationellt,
  6. erbjuder undervisning till barn och unga med funktionsnedsättning, antingen i en integrerad undervisning eller i en särskilt riktad undervisning utifrån målgruppens olika funktionsförmågor.

  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon handläggare inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Om bidraget blir beviljat betalar Kulturrådet ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För alla bidrag som Kulturrådet beviljar gäller generella villkor. Vi kommer att bifoga en villkorsbilaga där vi beskriver de generella villkor som gäller. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till aktörer som bedriver undervisning med nationell spetskompetens 

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Redovisningsblankett

Kontakt

Jenny Löfström Ellverson

Processledare

Laddar...

+ + +