Till navigation Till innehåll

Ordlista

Här kan du ta del av en ordlista med centrala begrepp inom Skapande skola.

Delaktighet

Delaktighet innebär i det här sammanhanget att eleverna ges tillfälle till inflytande och möjlighet att delta i utformandet inför, under och efter de Skapande skola-projekt de medverkar i. Strukturer för delaktighet kan se ut på olika sätt och ske på olika nivåer.

Eget skapande

Elever ska ges möjlighet att fördjupa sig i och utforska konstnärliga uttryck tillsammans med professionella kulturverksamheter/kulturaktörer. Samtliga projekt, oavsett konst- och kulturform, som bekostas med Skapande skola-bidraget ska ha fokus på elevers eget skapande och vara en del av den obligatoriska undervisningen.

Handlingsplan

Huvudmannen ska ha en handlingsplan för det egna arbetet med konst och kultur i skolan så att Skapande skola-bidraget blir ett komplement till den ordinarie verksamheten. Hur handlingsplanen är utformad eller hur omfattande den är, är upp till varje kommun, utifrån det kommunala självstyret.

Samtliga definitioner ovan finns även beskrivna i riktlinjerna för Skapande skola-bidraget. Du hittar riktlinjerna här:

Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till kulturell verksamhet i skola, Skapande skola

Hör gärna av er till handläggarna för Skapande skola om ni har frågor och funderingar inför utformandet av era Skapande skola-projekt. 

Kontaktperson för Skapande skola-bidraget

Kontaktpersonens roll

Varje huvudman utser och uppger i ansökan en kontaktperson som ansvarar för huvudmannens samordning av Skapande skola-bidraget.

Organiseringen och strukturen för arbetet med kultur i skola ser väldigt olika ut hos de olika huvudmännen. Huvudmän som söker Skapande skola-bidraget kan vara en stor kommun, en mindre kommun, en kommun med långa avstånd till kulturlivet, en liten friskola eller en friskolekoncern eller en statlig skola med skolor över hela landet. Kontaktpersonen för Skapande skola-bidraget kan exempelvis vara en tjänsteman på utbildningsförvaltningen, en kultursekreterare, en samordnare hos kulturskolan, en rektor eller en lärare. Beroende på hur organisationen ser ut så kan kontaktpersonen strukturera upp arbetet kring bidraget så att det passar den egna organisationen på bästa sätt och kompletterar huvudmannens egna arbete med kultur i skolan.

Kommunikationen mellan huvudmannen och Kulturrådet sker via Skapande skola-bidragets kontaktperson. Om huvudmannen ändrar kontaktperson eller kontaktuppgifter på kort eller på lång sikt behöver ni meddela det till Kulturrådet för att vår löpande kommunikation kring ansökningar, beslut, redovisning och prenumerationen av nyhetsbrev ska nå fram till rätt person hos er.

Så här gör ni: kontakta support@kulturradet.se och meddela att era kontaktuppgifter behöver uppdateras för alla öppna ärenden.

Den nya kontaktpersonen behöver även prenumerera på Skapande skolas nyhetsbrev. I nyhetsbrevet går vi ut med information som rör bidraget, viktiga datum och eventuella förändringar. Nyhetsbrevet ersätter tidigare information som skickades ut till kontaktpersonernas mailadresser. Vem som helst kan nu istället prenumerera på nyhetsbrevet, men som kontaktperson är det viktigt att ta del av den information som där sänds ut. 

Kontaktpersonens ansvarsområden

Eftersom strukturerna och förutsättningarna hos de olika huvudmän som söker bidraget ser så olika ut finns inte generella riktlinjer om hur arbetet med bidraget bäst bör bedrivas. Det är upp till varje huvudman att organisera och budgetera arbetet med kultur i skolan.

Kontaktpersonen ansvarar för:

  • att sammanställa en samlad ansökan för huvudmannens samtliga planerade projekt samt efter avslutat läsår en samlad redovisning till Kulturrådet för samtliga genomförda projekt. Till stöd finns handläggarna för Skapande skola-bidraget och information på Kulturrådets webbplats, möjlighet att ta del av webbinarier, filmer och inspirationsartiklar, länkar till regionala kulturkonsulenter för rådgivning och kulturkataloger för att hitta professionella kulturaktörer och redan utformade Skapande skola-projekt.
  • att hålla sig och övriga berörda inom organisationen uppdaterad kring eventuella förändringar i riktlinjer och viktiga datum samt att skapa hållbara strukturer så att respektive skolas arbete med och kring bidraget sköts enligt riktlinjer och villkor och säkerställa att projekten genomförs som komplement till skolornas egna arbete med kultur i skolan. 
  • att följa upp beviljat bidrag och budget under läsåret, att ha kontakt och avstämningar med skolorna och/eller kulturaktörer för respektive projekt samt med ansvarig handläggare på Kulturrådet för eventuell revidering av ansökning eller för förfrågningar om projektändring.
  • att skapa dialog och hållbara strukturer så att kontakten med kulturrådet inför, under och efter de olika projektens genomförande från exempelvis lärare, huvudmannens ekonomiavdelning, involverade kulturaktörer och elever sker via kontaktpersonen.
  • om huvudmannen ansvarar för många skolor så bör hållbara strukturer skapas för att samordna skolornas och elevernas önskemål om projekt, uppföljning under läsåret samt för redovisningen.
  • att överföra aktuell information till ny kontaktperson. Säkerställa att kontaktuppgifterna ändras när ny kontaktperson utses. Kontakta support@kulturradet.se och meddela att era kontaktuppgifter behöver uppdateras för alla öppna ärenden
  • att prenumerera på och ta del av informationen i Skapande skolas nyhetsbrev samt att sprida vidare till de i organisationen som informationen berör. Prenumerera på Skapande skolas nyhetsbrev

Kulturlivets parter

Skapande skola-projekten ska ske i samarbete med kulturlivets parter, det vill säga aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå.

Kulturverksamhet

Verksamhet inom Skapande skolas konstområden: scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.

Långsiktig integrering av kulturella och konstnärliga uttryck

Långsiktig integrering handlar i det här sammanhanget om att professionella kulturverksamheter/kulturaktörer, genom konstnärliga uttryck, bidrar till nya arbetssätt, metoder och lärprocesser används i skolans undervisning. På sikt ska detta fördjupa skolans eget arbete med konst och kultur enligt grundskolans läroplan (Lgr11).

Professionell kulturaktör

Kulturrådets definition för professionell kulturaktör utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller har huvudsakligen varit yrkesverksamma inom konstområdet.

Utöver detta krävs dessutom dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. Fokus ska ligga på den kreativa processen samt kompetensen att överföra och kommunicera det konstnärliga uttryckssättet.

Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturaktörer.

Förutom pedagogisk utbildning ska de ha en högre konstnärlig utbildning samt dokumenterad vana av att arbeta med barn och ungdomar.

Kulturrådet har inte en lista på professionella kulturaktörer, utan det är huvudmannens ansvar att inför ett Skapande skola-projekt säkerställa att aktören är en professionell kulturaktör och att eleverna får ta del av en bredd av uttryck. Här kan ni läsa mer om hur ni kan hitta professionella kulturaktörer

Kontakt

Lykke Pörtfors

  • Region/Län: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland

Josefine Alm

  • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, KRONOBERG, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA, VÄRMLAND OCH VÄSTRA GÖTALAND

Thorleif Warmboe

  • Kommunikatör
+ + +