Till navigation Till innehåll

Ordlista

Här kan du ta del av en ordlista med centrala begrepp inom Skapande skola.

Delaktighet

Skapande skolas riktlinjerna grundar sig på barnkonventionen. Enligt artikel 12 har alla barn och unga rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Eget skapande

Elever ska ges möjlighet att fördjupa sig i och utforska konstnärliga uttryck tillsammans med professionella kulturverksamheter/kulturaktörer.

Barnkonventionens artikel 31 slår fast barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Att fritt delta hänvisar till hur deltagandet går till, att inte bedömas, kontrolleras eller styras i vad en tycker om konst och kultur och bör förstås i relation till barns konstnärliga frihet i det egna skapandet.

Huvudman

Själva begreppet ”huvudman” är en offentligrättslig term som syftar på den som ansvarar för en viss verksamhet, det vill säga den organisation, kommun eller myndighet som driver en eller flera skolor. Kommunen är huvudman för kommunala skolor. Fristående skolor har en enskild som huvudman t.ex. ett aktiebolag, stiftelse eller ideell förening.

Komplement till huvudmannens befintliga kulturverksamhet i skolan

Insatser inom Skapande skola ska genomföras tillsammans med kulturverksamheter eller kulturaktörer som är professionella inom sin konst- eller kulturform så att insatserna blir ett komplement till huvudmannens befintliga kulturverksamhet. Skapande skola ska komplettera läroplanens övergripande uppdrag att elever ska få uppleva, ta del av och använda olika uttrycksformer samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Skapande skola syfte är att integreras i skolan och ska komplettera skolans kulturuppdrag men ska inte ersätta ordinarie undervisning inom exempelvis språk, bild, musik, drama, dans, slöjd och historia.

Kontaktperson för bidraget

Varje huvudman utser och uppger i ansökan en kontaktperson som ansvarar för huvudmannens samordning av Skapande skola-bidraget. Här kan du läsa mer om kontaktpersonens roll: Du som är ny kontaktperson

Professionell kulturverksamhet

Verksamhet inom scenkonst, musik, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv-och museiverksamhet.

De som utför professionell kulturverksamhet ska i det här sammanhanget vara institutioner eller aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom kulturella och konstnärliga genrer.

Det innebär exempelvis att bidraget inte kan bekosta ett besök på ett naturvetenskapligt orienterat museum, hembygdsgårdar eller science center.

Media innebär i det här sammanhanget audiovisuellt skapande och digitalt berättande som speldesign eller ljudberättande. Journalistik, mediekommunikation och programmering räknas inte till kulturverksamheter som omfattas av bidraget.

Professionell kulturaktör

Aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet ska

  • ha en konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, och
  • huvudsakligen vara yrkesverksam inom sitt konst- eller kulturområde

Undantag: I de fall en kulturaktör är autodidakt inom sitt konstområde och saknar examinationsintyg från en konstnärlig utbildning kan professionaliteten styrkas genom att man tex har offentligt stöd för sin verksamhet, nationellt eller regionalt.

Kulturrådet har inte någon lista på professionella kulturaktörer, utan det är huvudmannens ansvar att inför ett Skapande skola-projekt säkerställa att aktören är en professionell kulturaktör och att eleverna får ta del av en bredd av uttryck. 

Här kan ni läsa mer om hur ni kan hitta professionella kulturaktörer

Se även riktlinjerna för Skapande skola bidraget. Du hittar riktlinjerna här: 

Riktlinjer för Skapande skola

Hör gärna av er till handläggarna för Skapande skola om ni har frågor och funderingar inför utformandet av era Skapande skola-projekt.

Kontakt

Lykke Pörtfors

Region/Län: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland

Josefine Alm

REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, KRONOBERG, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA, VÄRMLAND OCH VÄSTRA GÖTALAND

Thorleif Warmboe

Kommunikatör

Laddar...

+ + +