Till navigation Till innehåll
Barn dansar balettBarn dansar balettBarn dansar balett

Foto: Susanne Kronholm

Pedagogik

Hur lär man ut kultur? Hur skiljer sig undervisningen åt mellan olika konstformer? Vilka erfarenheter finns från musikundervisning i förskolan, från gehörsträning med digitala hjälpmedel eller från att ge personregi i barn- och ungdomsteaterverksamhet?

Här kan du läsa senaste forskningen om pedagogik, lärande exempel från andra kulturskolor och nyheter kring lärande och pedagogik. 

Temat pedagogik är mycket brett och gäller kulturskolans hela verksamhet. Det rymmer bland annat didaktik och metodik för olika instrument, för dansformer och -uttryck, för bild och form. Sidan kommer gradvis att fyllas på med fler exempel. Temasidan innehåller redan material om gruppundervisning inom olika konstämnen och om hur man kan anpassa undervisningen till åldersblandade grupper.  

Pedagogik som grund

I kulturskolan är pedagogiken grunden – mötet med barnet eller ungdomen och att lära ut en färdighet oavsett om det är första gången barnet möter penseln/instrumentet/rörelsen eller om den lärande situationen har återkommit i flera år. 

Kulturskolans verksamhet är i en förändringsprocess och det gäller även i vissa fall inom pedagogiken och didaktiken. Kulturskolan har ambitioner att möta nya och fler elever, att möta barn och unga med särskilda behov och att vara relevanta för ungdomar i högre grad. Kulturskolan behöver möta många behov och pedagogiken behöver anpassas därefter. 

Kulturskolans personal är välutbildad men har ändå behov av kompetensutveckling när det kommer till pedagogiken för vissa utvecklingsområden. 

Kulturskola i rörelse

I Kulturskolecentrums rapport om kulturskolornas utvecklingsbehov som publicerades under våren 2019 framgår flera olika utvecklingsbehov bland annat att nå nya målgrupper och då framförallt tonåringar, barn och unga med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning eller från socioekonomiskt utsatta områden. På många kulturskolor pågår också ett arbete med att utveckla arbetsformer och arbetssätt till exempel gruppundervisning där det inte tidigare funnits eller öppen verksamhet. 

I rapporten framkommer det att kulturskolor kan ha svårt att utveckla sin pedagogiska verksamhet på grund av brist på kompetens bland personalen när det kommer till olika undervisningsformer eller hur de möter elever med olika utmaningar. Kulturskolecentrums rapport Kulturskola i rörelse visar att det är främst pedagogisk kompetens för gruppundervisning, öppen verksamhet, specialpedagogik och generell pedagogik för det estetiska området som man har kompetensbehov av. Det framkommer att pedagoger i kulturskolan behöver en bred palett av pedagogiska verktyg med metoder och förhållningssätt som kan anpassas för olika lärandesituationer och barn och ungas varierande lärostilar. 

Behovet av att utveckla pedagogiken utifrån målgruppen är stort, att kunna anpassa den till det enskilda barnet, att omvandla undervisning som skett enskilt till gruppundervisning, att möta barn och unga i den öppna verksamheten med friare ramar eller att möta barn och unga med utmaningar av olika slag. 

Här kan du hitta information om olika ingångar till pedagogiken. Det finns både rapporter, lärande exempel, nätverk och forskning att ta del av. 

Kulturskolecentrums rapporter

Läs mer om Kulturskoleklivet

Har du ett bra exempel på en pedagogisk metod att dela med dig av? Gör det här!

Forskning pedagogik

+ + +