Till navigation Till innehåll
Musik

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Det här bidraget finns till för att stödja musikgrupper så att fler kan ta del av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige. Bidraget gör det också möjligt för svenska musikgrupper att göra internationella kulturutbyten.

För information om våra olika uppdrag inom musikområdet, sökbara bidrag samt tidigare beviljade bidrag inom musikområdet, gå till sidan Musik i fokus. Där hittar du även musikrelaterade nyheter kopplat till vår verksamhet, inspelade konferenser och webbinarium som vi själva arrangerat och informationsfilmer från branschorganisationer kring frågor om bland annat upphovsrätt och avtal.

Fyra musiker sitter i en soffa. En av dem håller en violin framför sig stödd mot golvet.Artist: Kolonien. Foto: Olof Grind. 

 

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Den sökande ska vara juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel.

  Verksamhetsbidrag kan sökas av professionella musikgrupper eller ensembler med omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet.

  Med professionell musikgrupp menar vi en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former. Med kontinuerlig verksamhet menas att den är årligt återkommande.

  Omfattningen av verksamheten bedöms i förhållande till gruppens storlek/besättning, men ett riktmärke är att gruppen genomför minst åtta konserter per år för att komma i fråga för verksamhetsbidrag. I ansökan beskriver den sökande uppgifter om innevarande års verksamhet och den plan som lämnats för det år som ansökan avser.

  Om du företräder en organisation, eller är en person med F-skattsedel som administrerar musikgruppens verksamhet och dess ekonomi kan du söka detta bidrag. Den sökande parten kan till exempel vara en organisation som bildats för att bedriva musikgruppens verksamhet eller en medlem i musikgruppen med F-skattsedel eller ett managementbolag om dessa ansvarar för musikgruppens ekonomi och administration.

  Den sökande aktören ansvarar då för att verksamheten genomförs enligt plan och för redovisning av bidraget. Eventuella krav på återbetalning av bidrag ställs till den sökande aktören.

  Det går inte att söka det här bidraget om den sökande parten har offentlig huvudman. Det går inte heller att söka bidrag om den sökande parten får statligt verksamhetsbidrag som en regional kulturverksamhet.

  Bidraget riktar sig till sammansättningar av musiker som verkar gemensamt.

  Sökande som är en enskild utövare inom musikområdet kan inte söka detta bidrag för egen verksamhet. I stället hänvisar Kulturrådet till Konstnärsnämnden.

  Konstnärsnämnden

  Bidraget får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.

 • Du kan söka bidrag för musikgruppens verksamhet med syftet att nå en publik, bland annat för produktionskostnader som leder fram till konserter och andra publika framträdanden.

  För att beviljas bidrag krävs medfinansiering, främst i form av spelintäkter eller andra uppdragsintäkter som relaterar till musikgruppens verksamhet.

  Bidraget är ett komplement till annan finansiering och avser inte att ersätta spelintäkter från arrangörer.

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

  Verksamhetsbidraget för fria musikgrupper utlyses årligen och kan sökas för verksamhet nästkommande kalenderår. En ansökan ska göras i Kulturrådets onlinetjänst, ansökningsblanketten finns tillgänglig under ansökningsperioden.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 23 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Din ansökan ska innefatta de obligatoriska uppgifter som efterfrågas vid ansökningstillfället och beskriva hela verksamhetens budget, inte enbart de delar som rör de kostnader som kan sökas för. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor till ansökan

  Du som söker verksamhetsbidrag till fria musikgrupper ska inlämna ett ljudprov i samband med ansökan. Verksamheter som huvudsakligen riktar sig till barn (0-18 år) ska även inlämna rörligt material i samband med ansökan.

  Observera att du som söker för en grupp som inte främst vänder sig till barn och unga också har möjlighet att skicka in rörligt material. Det är inget krav men en möjlighet för dig som vill.

  Obligatoriska bilagor ska inkommit senast den 22 maj 2023.

  Kulturrådet kan utöver uppgifter som efterfrågas i ansökan även begära in ytterligare uppgifter för att pröva ansökan.

  Ljudprov är obligatoriskt

  Efter att ansökningsblanketten skickats in samt efter att du fått en bekräftelse på att ansökan registrerats ska din ansökan kompletteras med ett ljudprov. Ljudprovet ska laddas upp via Kulturrådets onlinetjänst. Logga in i onlinetjänsten och gå in på fliken ”Mina ärenden” och därefter ”Registrerade öppna ärenden”. Klicka på ärendet för att komma till sidan ”Uppladdning av ljud”.

  Ljudprovet ska vara aktuellt och representativt för gruppen när det gäller kvalitet och repertoar. De personer som spelar på ljudprovet ska vara samma som är med i ansökan, för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av konstnärlig kvalitet. Ljudprovet ska innehålla minst tre verk/låtar/stycken på sammanlagt 15–30 minuter och vara av god teknisk kvalitet. Ljudprovet ska vara inspelat 1 januari 2022 eller senare oavsett om det gäller en live- eller en studioinspelning. Skriv i ansökan var och när inspelningen är gjord.

  Kontakta vår support om du får problem när du ska ladda upp ditt ljudprov.

  Ljudprovet ska hålla god ljudkvalitet och bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

  Så här laddar du upp ljud

  Observera att din ansökan inte anses som komplett om Kulturrådet inte mottagit ditt ljudprov.

  Filmat material och annan dokumentation

  Har gruppen du representerar verksamhet som huvudsakligen riktar sig till barn och unga (0-18 år)?

  Då ska du, utöver ljudprov, också skicka med filmat material.

  Det rörliga materialet ska, om möjligt, visa det sceniska framträdandet under en konsert.

  Även om gruppen du söker för inte främst vänder sig till barn och unga kan du skicka in rörligt material tillsammans med din ansökan.

  Det filmade materialet ska vara längst 30 minuter. Det filmade materialet ska ha codec MPEG-2 med minst samplingsfrekvensen 6 Mb/s för video och samplingsfrekvensen 48 kHz för ljud.

  Du kan skicka filer som inte är större än 2 GB via filöverföringstjänsterna Sprend eller Wetransfer och ange ljudprov@kulturradet.se som e-postadress.

  Om du skickar det filmade materialet via Sprend eller Wetransfer ska du döpa mappen som filerna ligger i till diarienumret för din ansökan. Du ska också ange vilken organisation du söker för.

  Om du inte kan skicka filerna över internet ska du posta en DVD i två exemplar med det filmade innehållet.

 • Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för fria musikgrupper igenom alla giltiga ansökningar.

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Beslutet kan inte överklagas och förhandsbesked kan inte lämnas.

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Referensgruppen för fria musikgrupper

  När vi bedömer din ansökan tittar vi på musikgruppens konstnärliga kvalitet och på verksamhetens omfattning. I ansökan beskriver du uppgifter om innevarande års verksamhet och den plan som lämnats för det år som ansökan avser.

  Vi bedömer verksamhetens omfattning i relation till gruppens konsertverksamhet under året och tidigare år, vilken verksamhet som är planerad under kommande år, samt till gruppens storlek/besättning.

  Vi bedömer din ansökan utifrån den fria musikgruppens verksamhet som den är beskriven i ansökan och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om verksamheten redan beviljats statligt stöd.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som framgår i en till bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.

  Kulturrådet bör ha möjlighet att följa musikgruppens konsertplaner för hela det år du söker stöd - även planer som gäller konserter efter ansökningsperioden – för att kunna få en aktuell bild av verksamhetens omfattning och tillgänglighet för publik. Uppdatera därför gärna den webbplats som du anger i ansökan med information om årets genomförda och planerade konserter.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Riktlinjer för verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du som får stöd ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet.

   

  Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.

   

  Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

  Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt eftersom det betraktas som skattepliktig inkomst av näring. Du ska redovisa bidraget i din bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket som gäller bidrag till enskilda näringsidkare.

Vanliga frågor och svar inom musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Karl Tiderman

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +