Till navigation Till innehåll
Musik

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Det här bidraget gör att ett stort och varierat utbud av konserter av hög kvalitet når ut till människor i hela Sverige.

Festivalarrangör/artist: Songs Around the World på Umeå Jazzfestival.
Foto: Kicki Mannberg. 

Bidragets övergripande mål är att:

 • främja ett varierat utbud av konserter av hög kvalitet i hela Sverige
 • främja musikers möjligheter att vara yrkesmässigt verksamma i hela Sverige
 • främja samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet
 • stärka den nationella infrastrukturen inom musikområdet
 • stärka aktörer som är av central betydelse för musikområdet och som säkrar produktion, speltillfällen, arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom sektorn
 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Det här bidraget kan sökas av professionella musikarrangörer som är verksamma i Sverige och riktar sig till en allmän publik.

   

  Med musikarrangör menar vi den aktör som ansvarar för att arrangera konserter med professionella yrkesverksamma artister och musikgrupper för en allmän publik. I detta ingår bland annat att aktören:

  • tar in biljettintäkter i sin verksamhet,
  • genom skriftliga överenskommelser anlitar och ersätter medverkande musikgrupper eller artister, samt
  • ansvarar för tekniska och administrativa frågor samt marknadsföringen av arrangemanget.


  Om det rör sig om ett samarrangemang betraktas den huvudsakliga praktiska anordnaren utifrån ovanstående kriterier, som ansvarig arrangör.


  Med professionell menar vi att verksamheten bedrivs av en juridisk person eller är samordnad genom en enskild näringsidkare och bedrivs i yrkesmässiga former. Detta innebär bland annat att gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd efterföljs och att det finns skriftliga överenskommelser med musiker och andra som medverkar yrkesmässigt.


  Då kan du inte ansöka

  Bidraget riktar sig till det fria kulturlivet inom musikområdet. Det går inte att söka om din organisation har offentlig huvudman, det vill säga att en statlig myndighet, kommunal eller regional förvaltning eller annan liknande organisation ansvarar för verksamheten.


  Det går heller inte att söka om din organisation har statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen, eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrev.

 • Bidraget kan sökas för att presentera en varierad, omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet som i huvudsak omfattar professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn.


  Bidrag kan sökas för kostnader kopplade till konsertverksamhet under kommande kalenderår.


  Det kan också sökas för kostnader kopplade till samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet.


  För vad kan du inte få bidrag?

  Artister och musikgrupper kan inte söka bidrag för egna arrangemang, det vill säga för att arrangera konserter med sig själva.


  Bidrag kan heller inte sökas för:

  • opera, musikteater och musikaler. För dessa verksamheter se Kulturrådets bidrag till scenkonst
   Konsertanta framföranden av opera och musikaler är dock godkänt
  • privata konserter
  • konserter med amatörmusiker


  Vilka krav ställs på din ansökan?

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag, se under steg 1.


  Dessutom ska:

  • verksamheten även ha annan finansiering. Exempel på annan finansiering kan vara biljettintäkter, kommunala eller regionala bidrag, egen finansiering, sponsring med mera. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering.


  Vad gäller verksamhetens innehåll och omfattning ska:

  • aktören ha arrangerat minst sex konserter med professionella musikgrupper och/eller artister inom den fria sektorn under innevarande år och planera verksamhet i minst motsvarande omfattning för kommande kalenderår,

  och/eller

  • bedriva en återkommande festivalverksamhet av särskild kulturpolitisk betydelse ur ett nationellt perspektiv,

  och/eller

  • bedriva ett främjande arbete för professionalisering av arrangörer genom informations-, utbildnings- och/eller samordningsinsatser i samband med turnéer, eller annan stödjande verksamhet som bidrar till ökad mångfald, kvalitet, förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling hos arrangörer.


  För ansökningar som innefattar konserter ska budget i ansökan för både innevarande och kommande kalenderår innehålla:

  • ersättningar till alla som medverkar yrkesmässigt. Till musiker ska ersättning utgå enligt Musikerförbundets rekommendationer om riksminimitariff som lägsta nivå, enligt SYMF:s (Sveriges yrkesmusikerförbund) rekommendationer om minimitariff som lägsta nivå eller enligt KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) minimirekommendationer för arvoden till konstnärligt yrkesverksamma som lägsta nivå,
  • biljettintäkter.


  Läs mer på Musikerförbundets webbplats
  Läs mer på Symf:s webbplats
  Läs mer på KLYS:s webbplats

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst, för verksamhet kommande kalenderår.


  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.


  Ansökan kan kompletteras utifrån ny information som tillkommit under beredningstiden, exempelvis beslut om övriga sökta bidrag. Kulturrådet meddelar om kompletterande information blir del av bedömningsgrunden eller om den kommit inför sent i processen för att beaktas.


  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 18 veckor efter sista ansökningsdatum.


  Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Beviljat bidrag betalas ut till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person eller den enskilda näringsidkaren som står angiven i ansökan.

   

  Ansökningsdatum 2022

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2022 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2022

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.


  I anslutning till ansökningsblanketten finns möjlighet att bifoga bilagor.


  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.


  Din ansökan ska innehålla den information som vi efterfrågar i ansökningsomgången. Du ska beskriva hela verksamhetens budget, och inte bara de delar som det går att söka bidrag för.


  Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma ansökan.


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för bidrag till musikarrangörer igenom alla giltiga ansökningar. Referensgruppen prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet.


  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för bidrag till musikarrangörer

   

  När Kulturrådet prövar en ansökan kan vi komma att kontrollera att den sökande har följt villkoren för eventuella tidigare beviljade bidrag.

   

  Principer för prioriteringar

  När vi bedömer ansökningar som innefattar konsertarrangemang är utgångspunkten den sammantagna konstnärliga kvaliteten i utbudet innevarande och kommande år, samt att verksamheten är av professionell art. Vi bedömer även arrangörens plan för genomförande och arbete för att nå en publik.


  Arrangörer av återkommande festivaler prioriteras endast om festivalen bedöms främja en värdefull kulturpolitisk utveckling ur ett nationellt perspektiv, så som att bidra till att främja mångfald, kvalitet och/eller förnyelse eller annan kulturpolitiskt värdefull utveckling.


  Aktörer som bedriver främjande arbete bedöms utifrån sina insatser för att utveckla det professionella arrangörskapet genom samordnande och stödjande insatser, samt hur dessa stärker kvalitet, mångfald och förnyelse eller annan kulturpolitiskt värdefull utveckling hos arrangörer.


  Kulturrådet bedömer även organisationens ekonomiska situation och förutsättningar enskilt och i förhållande till övriga ansökningar, ansökt bidrag i förhållande till övrig finansiering, samt beaktar eventuellt tidigare beviljat verksamhetsbidrag. När vi fördelar bidrag tar vi hänsyn till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • En mångfald av musikaliska uttryck
  • Geografisk spridning, och särskilt främja ett ökat utbud av konserter på platser i Sverige som har mindre tillgång till ett musikutbud
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom musiklivet
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men Kulturrådets sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.


  Definitioner

  I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.


  Definitioner av begrepp

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Aktörer som beviljats bidrag för konsertarrangemang ska säkerställa att gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd efterföljs.

  I detta ingår bland annat:

  • att arrangemangen omfattas av tillståndsbevis enligt ordningslagen om detta är tillämpligt,
  • att det finns tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol för den plats där arrangemangen äger rum om detta är tillämpligt,
  • att arrangemangen omfattas av Stimlicens om detta är tillämpligt,
  • att det finns skriftliga överenskommelser med musiker och övriga som medverkar yrkesmässigt där arvoden och konsekvenser av inställda arrangemang framgår.


  Läs mer om Stimlicenser på STIMS:s webbplats

   

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

   

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

   

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer

   

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om svarsalternativ för kön

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Den som får stöd ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.


  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.


  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Jakob Eknor

 • Handläggare för musik

Hitta inspiration

+ + +