Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

Musik

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Det här bidraget gör att ett stort och varierat utbud av konserter av hög kvalitet når ut till människor i hela Sverige.

För information om våra olika uppdrag inom musikområdet, sökbara bidrag samt tidigare beviljade bidrag inom musikområdet, gå till sidan Musik i fokus. Där hittar du även musikrelaterade nyheter kopplat till vår verksamhet, inspelade konferenser och webbinarium som vi själva arrangerat och informationsfilmer från branschorganisationer kring frågor om bland annat upphovsrätt och avtal.


Foto: Matt Palmer Mannberg. 

Bidragets övergripande mål är att:

 • främja ett varierat utbud av konserter av hög kvalitet i hela Sverige,
 • främja musikers möjligheter att vara yrkesmässigt verksamma i hela Sverige,
 • främja samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet,
 • stärka den nationella infrastrukturen inom musikområdet,
 • stärka aktörer som är av central betydelse för musikområdet och som säkrar produktion, speltillfällen, arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom sektorn.
 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav

   

  Det här bidraget kan sökas av juridisk person eller enskild näringsidkare som är verksam inom musikområdet i Sverige och bedriver arrangörsverksamhet av professionell art för en allmän publik eller främjande insatser gentemot arrangörsledet.

  Med musikarrangör menar vi den aktör som ansvarar för att arrangera konserter med yrkesverksamma musiker för en allmän publik. I detta ingår bland annat att aktören:

  • tar in biljettintäkter i sin verksamhet,
  • genom skriftliga överenskommelser anlitar och ersätter medverkande musiker, samt
  • ansvarar för tekniska och administrativa frågor samt marknadsföringen av arrangemanget.

  Om det rör sig om ett samarrangemang betraktas den huvudsakliga praktiska anordnaren utifrån ovanstående kriterier, som ansvarig arrangör.


  Med professionell art menar vi att verksamheten bedrivs i professionella former. Detta innebär bland annat att gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd efterföljs och att det finns skriftliga överenskommelser med musiker och andra som medverkar yrkesmässigt.


  En juridisk person eller enskild näringsidkare kan enbart skicka in en ansökan om verksamhetsbidrag till musikarrangörer per år.


  Då kan du inte ansöka

  Bidraget riktar sig till det fria kulturlivet inom musikområdet. Det går inte att söka om din organisation har offentlig huvudman, det vill säga att en statlig myndighet, kommunal eller regional förvaltning eller annan liknande organisation ansvarar för verksamheten.


  Det går heller inte att söka om din organisation har statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen, eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrev.

 • Bidraget kan sökas för att presentera en varierad, omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet i Sverige som i huvudsak omfattar yrkesverksamma musiker inom den fria sektorn.


  Bidrag kan sökas för kostnader kopplade till konsertverksamhet under kommande kalenderår.


  Det kan också sökas för kostnader kopplade till samlande och stödjande insatser för arrangörer som bedriver verksamhet av professionell art och engagerar yrkesverksamma musiker.

  För vad kan du inte få bidrag?

  Musiker kan inte söka bidrag för egna arrangemang, det vill säga för att arrangera konserter med sig själva.


  Bidrag kan heller inte sökas för:

  • opera, musikteater och musikaler. För dessa verksamheter se Kulturrådets bidrag till scenkonst
   Konsertanta framföranden av opera och musikaler är dock godkänt
  • privata konserter
  • konserter med amatörmusiker


  Vilka krav ställs på din ansökan?

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag, se under steg 1.


  Verksamheten ska även ha annan finansiering. Exempel på annan finansiering kan vara biljettintäkter, kommunala eller regionala bidrag, egen finansiering, sponsring med mera. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering.

  Vad gäller verksamhetens innehåll och omfattning ska:

  • aktören ha arrangerat minst sex konserter med yrkesverksamma musiker inom den fria sektorn under innevarande år och planera verksamhet i minst motsvarande omfattning för kommande kalenderår,

  och/eller

  • aktören bedriva en återkommande festivalverksamhet med yrkesverksamma musiker inom den fria sektorn

   

  och/eller

  • aktören bedriva främjande insatser för professionalisering av arrangörer genom informations-, utbildnings- och/eller samordningsinsatser i samband med turnéer, eller annan stödjande verksamhet som bidrar till ökad mångfald, kvalitet, förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling hos arrangörer.

  För ansökningar som innefattar konserter ska budget i ansökan för både innevarande och kommande kalenderår innehålla:

  • ersättningar till alla som medverkar yrkesmässigt
  • biljettintäkter
 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst, för verksamhet kommande kalenderår.


  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången och den kan komma att avvisas. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat avvisas den.


  Ansökan kan kompletteras utifrån ny information som tillkommit under beredningstiden, exempelvis beslut om övriga sökta bidrag. Vi meddelar om kompletterande information blir del av bedömningsgrunden eller om den kommit inför sent i processen för att beaktas.


  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 18 veckor efter sista ansökningsdatum.


  Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Beviljat bidrag betalas ut till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person eller den enskilda näringsidkaren som står angiven i ansökan.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.


  I anslutning till ansökningsblanketten finns möjlighet att bifoga bilagor. Det är inga obligatoriska bilagor till ansökan.


  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

   

  Din ansökan ska innehålla den information som vi efterfrågar i ansökningsomgången. Du ska beskriva hela verksamhetens ekonomi, och inte bara de delar som det går att söka bidrag för.


  Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma ansökan.


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten

 • Kulturrådet har tillsatt en referensgrupp som är kopplad till bidraget. När sista ansökningsdatum har passerat går referensgruppen igenom alla giltiga ansökningar. Referensgruppen prövar varje ansökan enskilt och i förhållande till övriga ansökningar, och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen lämnar ett samlat förslag. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur pengarna ska fördelas.

   

  Referensgruppen för bidrag till musikarrangörer

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.


  Vid prövningen av en bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare beviljade bidrag.

   

  Tillvägagångssätt och prioriteringsprinciper vid bedömning för ansökningar från musikarrangörer

  När vi bedömer ansökningar som innefattar konsertarrangemang är utgångspunkten den sammantagna konstnärliga kvaliteten i utbudet innevarande och kommande år, samt att verksamheten är av professionell art. Vi bedömer även arrangörens plan för genomförande och arbete för att nå en publik.


  Arrangörer av återkommande festivaler prioriteras endast om festivalen bedöms främja en värdefull kulturpolitisk utveckling ur ett nationellt perspektiv. Med detta menas att festivalen utifrån ett nationellt perspektiv särskilt bedöms bidra till att främja mångfald, kvalitet och/eller förnyelse eller annan kulturpolitiskt värdefull utveckling.


  Vi bedömer också de sökande organisationernas ekonomiska situation och förutsättningar enskilt och i förhållande till övriga ansökningar, ansökt bidrag i förhållande till övrig finansiering, ersättningsnivåer till yrkesverksamma musiker, samt beaktar eventuellt tidigare beviljat verksamhetsbidrag. Vi tar också hänsyn till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.


  Kulturrådet prioriterar ansökningar som följer grundläggande villkor i tillämpliga branschavtal/kollektivavtal, rekommenderade minimitariffer av fackförbund eller tillämpar motsvarande villkor.


  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av följande:

  • Förnyelse och utveckling
  • En mångfald av musikaliska uttryck
  • Geografisk spridning, och särskilt främja ett ökat utbud av konserter på platser i Sverige som har mindre tillgång till ett musikutbud
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom musiklivet
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Tillvägagångssätt och prioriteringsprinciper vid bedömning för ansökningar från aktörer som bedriver främjande insatser

  Ansökningar från aktörer som i huvudsak bedriver främjande insatser gentemot musikarrangörer på nationell nivå bereds vidare av sakkunniga handläggare efter att ha inhämtat och beaktat referensgruppens omdömen. Kulturrådet avsätter särskilda bidragsmedel att fördela till dessa aktörer. Ansökningarna som detta avser ställs mot varandra och inte gentemot enskilda arrangörers ansökningar. Dessa ansökningar fattas beslut om i särskild ordning av Kulturrådets generaldirektör.

  Aktörer som bedriver främjande insatser på nationell nivå bedöms utifrån sina insatser för att stärka den nationella infrastrukturen och utveckla det professionella arrangörskapet genom samordnande och stödjande insatser. En utgångspunkt för bedömning av dessa insatser är huruvida de stärker konstnärlig kvalitet, mångfald och förnyelse eller annan kulturpolitiskt värdefull utveckling hos arrangörer. 

  Vi bedömer också de sökande organisationernas ekonomiska situation och förutsättningar enskilt och i förhållande till övriga ansökningar, ansökt bidrag i förhållande till övrig finansiering samt beaktar eventuellt tidigare beviljat verksamhetsbidrag. Vi tar också hänsyn till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

  Den totala bidragsgivningen till aktörer som bedriver främjande insatser ska präglas av följande:

  • Förnyelse och utveckling
  • En mångfald av musikaliska uttryck
  • Geografisk spridning
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom musiklivet
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.


  Definitioner

  I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.


  Definitioner av begrepp

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Aktörer som beviljats bidrag för konsertarrangemang ska säkerställa att gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd efterföljs. I detta ingår bland annat:

  • att arrangemangen omfattas av tillståndsbevis enligt ordningslagen om detta är tillämpligt,
  • att det finns tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol för den plats där arrangemangen äger rum om detta är tillämpligt,
  • att arrangemangen omfattas av Stimlicens om detta är tillämpligt,
  • att det finns skriftliga överenskommelser med musiker och övriga som medverkar yrkesmässigt där arvoden och konsekvenser av inställda arrangemang framgår.


  Läs mer om Stimlicenser på STIMS:s webbplats

   

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

   

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

   

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Riktlinjer för statsbidrag till musikarrangörer

   

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om svarsalternativ för kön

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Den som får stöd ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.


  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Jakob Eknor

 • Handläggare för musik

Hitta inspiration

+ + +