Till navigation Till innehåll
Krisstöd kultur

Återstartsbidrag till kulturen: bildkonst, museer, litteratur med mera

Det här bidraget kan sökas för projekt som stöttar en återstart för kulturen och kulturlivet i Sverige till en följd av de effekter som covid-19 pandemin haft på kultursektorn. Bidraget kan sökas för framåtblickande projekt som medverkar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom kultursektorn.

Ansökan om återstartsbidrag till kulturen är stängd, besked ges till samtliga sökande i slutet av juni.

Webbinarium

Medarbetare på Kulturrådet berättar mer om Återstartsbidraget och vad du behöver tänka på när du ansöker. 

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om återstartsbidraget i vårt frågor och svar-forum.

Frågor och svar-forum om återstartsbidraget

Support

Har du frågor om bidraget, kontakta våra handläggare via epost aterstart@kulturradet.se

Har du problem med vår onlinetjänst kan du mejla: krisstodsupport@kulturradet.se

 • Bidraget kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma och registrerade i Sverige och som bedriver:

  Bidraget kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

  Det här behöver du ha för att kunna söka

  Din verksamhet behöver ha ett plus- eller bankgiro för att kunna söka och bli beviljad bidraget. Gironumret ska vara kopplat till den sökande organisationen. Kulturrådet godkänner inte att sökande anger bank- eller plusgirokonton som tillhör bokföringstjänst eller annan organisation.

  Ett av kraven för att bli beviljad återstartsbidrag är att projektet har annan finansiering, vilket exempelvis kan vara egna intäkter, kommunalt eller regionalt stöd, stöd från den privata sektorn eller ett annat statligt stöd. Tidigare krisstöd från Kulturrådet räknas inte som annan finansiering och ideellt arbete godtas som regel inte som annan finansiering.

  Vem kan inte söka?

  Dessa verksamheter kan inte söka stöd:

  • aktörer som saknar annan finansiering för det sökta projektet,
  • företag som befinner sig i konkurs eller har skulder hos kronofogden,
  • enskilda konstnärer som söker stöd för eget arbete. Enskilda konstnärer kan däremot söka stöd, eller ingå in en gemensam ansökan, för verksamhet där flera konstnärer ingår.

  Här hittar du andra aktörer som beviljar stöd och bidrag


  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp i ansökan

 • Du kan söka bidrag för projekt som bidrar till återstart för kulturlivet och som medverkar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom sektorn.

  Bidraget riktar sig framför allt till projekt som:

  • bidrar till nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet,
  • tillgängliggör kultur digitalt och utvecklar digital produktion och intäktsmodeller för ett digitalt kulturutbud,
  • stärker arrangörledens förutsättningar,
  • stärker kultur för barn och unga.

  Projektet ska påbörjas under 2022 och genomföras senast den 30 juni 2023.

  Du kan inte ansöka om bidrag för:

  • projekt med annat huvudsakligt syfte än kulturverksamhet (vilket exempelvis kan vara företagsevenemang, föreningsträff eller föreläsning med forsknings- och utbildningssyfte),
  • intäktsbortfall eller utebliven vinst,
  • att förmedla till annan mottagare (däremot finns det möjlighet för flera aktörer att gå samman i en gemensam ansökan och om Kulturrådet beviljar ansökan kan medel fördelas till de som gemensamt sökt).

  Du får inte använda bidraget till:

  • aktieutdelning,
  • oskäligt höjda löner,
  • priser eller stipendier.
 • Ansökan öppnar måndag den 11 april. 

  Söktrycket kommer vara högt vilket betyder att vi behöver avlasta våra tekniska system – det betyder att sista ansökningsdag kommer variera utifrån det kulturområdet din verksamhet tillhör. 

  Återstartsbidrag för kulturen: bildkonst, museer, litteratur med mera  

  • Sista ansökningsdag måndag den 2 maj. 

  Återstartsbidrag till kulturen: scenkonst  

  •   Sista ansökningsdag tisdag den 3 maj. 

   Återstartsbidrag till kulturen: musik  

  •   Sista ansökningsdag onsdag den 4 maj.  
 • Du ansöker i Kulturrådets onlinetjänst. Har du inte sökt bidrag från oss tidigare behöver du öppna ett konto. Har du ett befintligt konto är det viktigt att du ser till att alla uppgifter är korrekta, exempelvis ditt organisationsnummer, plus- eller bankgironummer och mejladress. Du kontrollerar dessa uppgifter under “mina uppgifter” i onlinetjänsten. Glöm inte bort att avsluta med “spara” om du gör en förändring.

  När du ansöker är det extra viktigt att du:

  • bifogar de obligatoriska bilagorna,
  • svarar utförligt och korrekt, bland annat i ansökans fritextfält,
  • är noga när du fyller i kalkyl och budget. Budgeten ska spegla samtliga kostnader som är kopplade till projektet (och inte bara de kostnader som söks för hos Kulturrådet).

  För att vi ska kunna göra en bra bedömning ska du i ansökan:

  • visa att du uppfyller förutsättningarna för att söka bidraget (förutsättningarna hittar du under flik 1. Kan du söka?),
  • tydligt beskriva vad du planerar att göra för de medel du söker och vilka kostnader som bidraget ska täcka,
  • ange annan finansiering till projektet och andra bidrag som har mottagits eller sökts,
  • visa på hur du uppfyller prioriteringsgrunderna för stödet (dessa hittar du i återstartsbidragets riktlinjer),
  • bifogar de obligatoriska bilagorna (information om vilka bilagor du ska bifoga hittar du på sidan 12 i ansökningsblanketten).

  Branschavtal 

  I ansökningsblanketten ska du intyga att din verksamhet följer grundläggande villkor i tillämpliga branschavtal eller tillämpar motsvarande villkor avseende löner/arvoden/gager och utbetalning.

   

  Mer information om avtal för bildkonst, museer och liknande

  Verkar du inom litteraturområdet hittar du mer information om ersättningar och arvoden bland annat på:
  Författarförbundets webbplats.

  Till dig som ska göra en gemensam ansökan

  Det finns möjlighet för flera aktörer att gå samman i en gemensam ansökan. I det fall du gör det är det viktigt att du tydligt beskriver samtliga parter och deras del i projektet. Sökande part blir ansvarig för att projektet genomförs och är även ansvarig för att projektet redovisas enligt de regler och villkor som gäller.

  Tips innan du ansöker

  Den 12 april arrangerar Kulturrådet ett webbinarium där vi berättar mer om bidraget och vad du behöver tänka på när du skickar in en ansökan. Webbinariet spelas in och kommer finnas tillgänglig på Kulturrådets webbplats.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten, den ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Har du frågor om hur du ansöker?

  Kulturrådets handläggare hjälper dig gärna – du når oss via:

  Har du tekniska frågor om onlinetjänsten - skicka epost till krisstodsupport@kulturradet.se

 • Det här utgår vi ifrån när vi bedömer ansökningarna

  Enligt Kulturrådets regleringsbrev för 2022 ska återstartsbidraget fördelas för att stimulera kulturlivets återstart efter pandemin. Bidraget ska främja ett kulturutbud av hög kvalité i hela landet och som bidrar till att uppnå de kulturpolitiska målen.

  Kulturrådet ska prioritera kulturpolitiska viktiga aktörer som genom sin verksamhet medverkar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom sektorn.

  För att stimulera till återstart ska Kulturrådet även prioritera de projekt som vi bedömer ökar tillgängligheten genom:

  • nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet,
  • främjandeinsatser som stärker kultur för barn och unga,
  • att tillgängliggöra kultur digitalt.


  Kulturrådet ska också prioritera de projekt som stärker kulturens infrastruktur genom:

  • att de stärker arrangörledens förutsättningar,
  • stimulerar det fria kulturlivets samarbeten med offentligt stödda institutioner,
  • utveckling av digital produktion och intäktsmodeller för digitalt kulturutbud.


  Kulturrådet ska prioritera ansökningar från kulturverksamheter som:


  Så hanterar vi jäv

  Om en av Kulturrådets handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Jävsförhållanden informeras i det slutgiltiga beslutet.

  Vad händer efter ansökan stängt?

  Efter sista ansökningsdag går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Det sammanlagda sökta beloppet överstiger oftast de medel som finns tillgängliga att fördela. Handläggare prövar därför varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och gör en samlad bedömning av fördelning av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden.

  Sena ansökningar och ofullständiga uppgifter

  Ansökningar som skickas in efter midnatt sista ansökningsdag har inte möjlighet att bli beviljad bidrag. Är en ansökan ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi kommunicerat kommer ansökan inte behandlas.


  Vad händer om stödet blir beviljat?

  I slutet av juni ger vi besked via epost till samtliga sökande. Blir du beviljad stöd betalar vi ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som du angett i ansökan. Utbetalningen sker ungefär en vecka efter du fått besked.


  Läs mer om hur vi definierar centrala begrepp

 • Generella villkor

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. 


  Kulturrådets generella villkor

  Det här gäller för användning av bidraget

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt ansökan och de villkor vi beslutar. Om outnyttjade medel finns kvar efter den period som projektbidraget avser kan vi komma att återkräva den del av bidraget som inte har utnyttjats.  

  Så styrs bidragen 

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Kulturrådets regleringsbrev för 2022 

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Riktlinjer för återstartsbidrag till kulturen

 • Beviljas du stöd ska du lämna in en redovisning via vår onlinetjänst. Datum för redovisningen meddelar vi via epost i samband med beslutet. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och i redovisningsblankett. 

  När du redovisar ska du kunna visa upp verifikat som styrker att din verksamhet haft de intäkter och kostnader som du redovisar.  

  Kulturrådet kan komma att genomföra ytterligare granskningar och kontroller så som vinstkontroller.   

Frågor och svar om återstartsbidraget

Kontakta oss

Support återstartsbidraget

 • Har du frågor om återstartsbidraget?
+ + +