Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

33 dagar kvar
Litteratur och läsande

Bidrag till översättare av svensk litteratur

Det här bidraget finns till för att främja det internationella utbytet på litteraturområdet och för att genom olika aktiviteter stärka kompetensen hos översättare av svensk litteratur och dramatik.

 • Du som är professionell översättare av svensk litteratur och dramatik kan söka detta bidrag. Med svensk litteratur avser vi litteratur skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.


  Översättare av litteratur från andra språk till svenska, samt organisationer, förlag eller nätverk, kan inte söka detta bidrag.

 • Du kan söka bidrag för kostnader i samband med arbetsrelaterade resor och kompetenshöjande aktiviteter, exempelvis genom medverkan i projekt eller evenemang som festivaler, kongresser, seminarier, mässor, workshops. Du kan även ansöka om stöd för kostnader för resor som ansluter sig till arbetet med en särskild översättning.


  Bidrag kan även sökas för mentorskapssamarbete mellan en etablerad översättare och en adept. I dessa fall är det den etablerade översättaren som söker bidraget.


  Vi ger inte bidrag till resor, evenemang och aktiviteter som redan ägt rum.


  Provöversättning

  Du kan ansöka om stöd för att göra en provöversättning ur ett svenskt verk som du vill presentera för relevanta förlag inom ditt språkområde. Maxbeloppet som du kan söka är 12 000 kronor.


  Till din ansökan ska du bifoga ett aktuellt CV med förteckning över dina tidigare översättningar från svenska.


  I ansökan beskriver du varför du har valt just den boken, vilka förlag du vill presentera den för och varför dessa förlag är relevanta.
  Du ska ha ett skriftligt tillstånd för provöversättning från rättighetsinnehavaren. Tillståndet bifogar du till ansökan.


  Ett år efter att du beviljades stödet ska du lämna in en rapport till Kulturrådet. En länk till en rapportblankett finner du längre ner på denna sida.


  Mentorskap

  Erfarna översättare kan ansöka om stöd för att handleda en översättare i början av hens översättarbana. Maxbeloppet är 12 000 SEK och arvodet betalas ut när ansökan har godkänts. För adepten är handledningen kostnadsfri. Mentorskapet kan innebära handledning endera för adeptens arbete med en provöversättning eller för hens arbete med en översättning som ska ges ut på ett etablerat förlag. Adepten räknas som ny översättare fram till att hen har fått sitt andra hela verk publicerat.


  När adept och mentor har nått en överenskommelse om samarbete, lämnar mentorn in en ansökan om arvode till Kulturrådet. Ett avtal, signerat av bägge parter, deras respektive CV:n och ett motivationsbrev av adepten bifogas till ansökan.


  Översättarträff i Hamburg

  Den 22–23 november arrangerar vi i samarbete med Sveriges ambassad i Berlin en träff för tyska översättare. Träffen inkluderar ett evenemang för förlag från regionen. Värd för evenemanget är Literaturhaus Hamburg. Evenemanget är en del av deras temalandssatsning i anslutning till de nordiska litteraturdagarna som de arrangerar under den veckan. Ansökan sker på samma blankett som för översättarbidraget, sista ansökningsdag är den 7 september, med beslut cirka fem veckor senare.


  Program


  Den 22 november erbjuder vi författarsamtal med två inresta författare, workshops utgående från de två författarnas romaner, ett specialprogram där förläggare är inbjudna att delta och möta er, och sedan under kvällen publika presentationer av de deltagande författarna. Under förmiddagen den 23 fortsätter programmet med slutrapporter från workshoparna och föreläsning om något aktuellt tema.
  Den som så önskar, kan möta upp redan på kvällen den 21.

  Vem kan delta?


  Översättarträffen är för översättare från svenska till tyska. Ungefär femton översättare kan delta i evenemanget. Eftersom vi planerar ett liknande evenemang i München nästa år, så prioriterar vi översättare från de nordliga/mellersta delarna av det tyskspråkiga språkområdet.


  Hur du ansöker om en plats på översättarträffen


  Ansökan sker på samma blankett som för översättarbidraget, sista ansökningsdag är den 7 september, med beslut cirka fem veckor senare.


  Var noggrann med att skriva en fyllig motivering till varför du vill delta i evenemanget. Bifoga även ett kort CV som innehåller ett representativt urval av de skönlitterära böcker du har översatt.


  I budgeten fyller du i de beräknade kostnaderna för dina resor och din övernattning så exakt som möjligt. Du kan ansöka om två övernattningar ifall du vill anlända redan den 21 november.


  En arbetsgrupp som planerar evenemanget kommer att läsa och bedöma alla ansökningar. Även översättare i början av karriären kan ansöka om en plats, men det förutsätter att man redan ska ha fått en skönlitterär översättning utgiven av ett professionellt verksamt förlag.


  De som har fått bifall på sin ansökan får bidraget utbetalt på sitt konto och bokar sedan sina biljetter och sitt hotellrum själva.


  Residensvistelser i Stockholm

  En nyhet för 2023 är att vi har startat ett samarbete med Sveriges Författarförbund. Det innebär att vi under två veckor varje år kommer att erbjuda översättare av svensk litteratur en sju dagar lång residensvistelse i Författarförbundets gästrum i centrala Stockholm, Drottninggatan 88 B–C.


  Den första residensvistelsen, 3–10 december, utlyser vi redan i år med 7 september som sista ansökningsdag. De därpå följande residensperioderna kommer sedan att infalla i början av maj och slutet av oktober nästa år. Det finns tre små rum med gemensamt kök och en sitthörna. Alla tre rum står till vårt/översättarnas förfogande under en veckas tid. Inga andra gäster rör sig i lokalen under veckan, och översättarna har därför goda möjligheter till umgänge och erfarenhetsutbyte.


  Så här fungerar ansökningsproceduren och residensvistelsen:


  Alla översättare, både erfarna och sådana som är i början av sin karriär, kan ansöka om ett stipendium för en residensvistelse. Ansökningarna sker på samma blankett som för översättarbidraget. Sista ansökningsdag för ansökningar till decemberveckan är den 7 september, och besked om ett stipendium sänds till alla sökande cirka fem veckor efter fristen. Swedish Literature Exchange väljer vilka översättare som beviljas ett stipendium.


  Översättare ansöker om ett standardbelopp: 3 000 kronor för resor inom Europa, 8 000 kronor för resor från länder utanför Europa. Därtill ansöks ett bidrag för själva övernattningen som är 3 640 kronor för hela vistelsen.


  I ansökan beskriver de sökande sina planer för residensvistelsen, vilka översättningsprojekt som just nu är aktuella och motiverar så fylligt som möjligt varför de önskar vistas en vecka i Stockholm. Bifoga också ett aktuellt CV.


  Översättare som har beviljats ett residensstipendium bokar rum och betalar för sin vistelse i direkt kontakt med Författarförbundet.


  Rummen är små enkelrum med fönster mot innergården, det finns säng och ett litet skrivbord. Det kan vara bra att planera in att sitta till exempel på ett bibliotek för att få omväxling under dagarna. Tips på bibliotek och liknande finns på gästhemmet. 


  Vi förser översättargästerna med kontaktuppgifter till relevanta aktörer inom den svenska bokvärlden, och ger tillsammans med Författarförbundet också tips på litteraturevenemang som pågår under veckan. En gemensam träff med oss ingår förstås också.


  Här hittar du mer information om gästrummen

 • Bidraget kan sökas löpande under hela året men ansökningarna behandlas vid fyra tillfällen per år.


  Ansökan måste göras i god tid innan avresan/evenemanget äger rum. Beslut meddelas cirka sex veckor efter sista ansökningsdag.


  Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång.

 • Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

   

  Din ansökan måste innehålla en noggrann beskrivning av ditt projekt. Om du ansöker om stöd för en arbetsrelaterad resa ska du uppge datum för din resa och en detaljerad budget.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten


  Stöd för provöversättning

  Som professionellt verksam översättare kan du ansöka om stöd för att arbeta med en provöversättning ur ett svenskt verk som du vill presentera för relevanta förlag inom ditt språkområde. I din ansökan ska du beskriva varför du önskar jobba med det verk du har valt, vilka förlag du vill presentera det för och varför just de är relevanta. Var också noggrann med att fylla i utrymmet avsett för ditt CV.


  Det maximala beloppet du kan ansöka om är 12 000 SEK.


  Efter att du har lämnat in din ansökan och fått ett KUR-nummer kan du sända in bilagor till kulturradet@kulturradet.se, med hänvisning till KUR-numret du fick. En kopia av rättighetsinnehavarens tillstånd till dig att du kan göra en provöversättning är obligatorisk. Tillståndet kan bifogas ansökan till exempel i form av en kopia av ett e-postmeddelande.


  Ett år efter att du har beviljats ett provöversättningsstöd ska du lämna in en rapport om hur projektet har avlöpt. En blankett för din rapport hittar du längre ner på den här sidan.


  Stöd för mentorskapsprojekt

  Erfarna översättare kan ansöka om stöd för att handleda en översättare som är i början av sin karriär.


  Det maximala beloppet för ett mentorskapsprojekt är 12 000 SEK och arvodet betalas ut till mentorn när ansökan har godkänts.


  Ett mentorskapsprojekt kan fokusera endera på att arbeta fram en provöversättning eller på att jobba med en hel bok som redan har antagits för utgivning på ett etablerat förlag. Som nybörjaröversättare räknas adepter ända tills deras andra fullständiga verk har getts ut.


  Mentorn kan lämna in en ansökan till Kulturrådet när bägge parter har kommit överens om ett samarbete.


  Efter att mentorn har lämnat in sin ansökan och fått ett KUR-nummer, sänder hen in bilagor till kulturradet@kulturradet.se, med hänvisning till KUR-numret.


  Dessa bilagor är obligatoriska:

  1. En skriftlig överenskommelse som både mentorn och adepten har skrivit under. Den ska innehålla en plan och ett formulerat mål för mentorskapet, uppgifter om vilken text de ska arbeta med, en uppskattning av hur mycket text som lämnas till bedömning, och hur ofta paret har gemensamma möten, virtuellt eller personligen och hur länge handledningen ska pågå. I samma överenskommelse skriver parterna också in en gemensam försäkran om att samtalen är konfidentiella för att ett tryggt utbyte för bägge parter ska vara säkerställt

  2. Mentorns och adeptens CV:n

  3. Adeptens motivationsbrev om varför hen vill inleda ett mentorskapsutbyte
 • Ansökningarna bedöms av handläggare inom Swedish Literature Exchange. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan individuellt, i förhållande till de övriga ansökningarna och tillgängliga medel.


  Beslutet om vilka stöd som ska beviljas fattas av enhetschefen för Enheten för litteratur och bibliotek cirka sex veckor efter deadline och alla sökande får ett meddelande om beslutet via e-post.
  Kulturrådets beslut kan inte överklagas.


  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor.

  Kulturrådets generella villkor


  Riktlinjer

  Riktlinjer för bidrag till översättare av svensk litteratur och dramatik

 • • Bidraget ska användas enligt de planer som anges i ansökan och enligt de villkor som bifogas beslutet.

  • Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet senast det datum som anges i beslutet. Både en ekonomisk redovisning som verifierar utgifterna och en beskrivning av resan/evenemanget ska lämnas in.

  • Om resan/evenemanget/verksamheten ändras avsevärt i förhållande till vad som beskrivs i ansökan ska Kulturrådet meddelas om detta. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

  • Bidragsmottagaren ska på begäran lämna originalkvitton som visar hur bidraget har använts.


  Redovisningsblankett

Frågor inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Maria Antas

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +