Till navigation Till innehåll
28 dagar kvar
Litteratur och läsande

Bidrag till översättare av svensk litteratur

Det här bidraget finns till för att främja det internationella utbytet på litteraturområdet och för att genom olika aktiviteter stärka kompetensen hos översättare av svensk litteratur och dramatik.

 • Du som är professionell översättare av svensk litteratur och dramatik kan söka detta bidrag. Med svensk litteratur avser vi litteratur skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.


  Översättare av litteratur från andra språk till svenska, samt organisationer, förlag eller nätverk, kan inte söka detta bidrag.

 • Du kan söka bidrag för kostnader i samband med arbetsrelaterade resor och kompetenshöjande aktiviteter, exempelvis genom medverkan i projekt eller evenemang som festivaler, kongresser, seminarier, mässor, workshops. Du kan även ansöka om stöd för kostnader för resor som ansluter sig till arbetet med en särskild översättning.


  Bidrag kan även sökas för mentorskapssamarbete mellan en etablerad översättare och en adept. I dessa fall är det den etablerade översättaren som söker bidraget.


  Vi ger inte bidrag till resor, evenemang och aktiviteter som redan ägt rum.


  Provöversättning
  Du kan ansöka om stöd för att göra en provöversättning ur ett svenskt verk som du vill presentera för relevanta förlag inom ditt språkområde. Maxbeloppet som du kan söka är 12 000 kronor.


  Till din ansökan ska du bifoga ett aktuellt CV med förteckning över dina tidigare översättningar från svenska.


  I ansökan beskriver du varför du har valt just den boken, vilka förlag du vill presentera den för och varför dessa förlag är relevanta.
  Du ska ha ett skriftligt tillstånd för provöversättning från rättighetsinnehavaren. Tillståndet bifogar du till ansökan.


  Ett år efter att du beviljades stödet ska du lämna in en rapport till Kulturrådet. En länk till en rapportblankett finner du längre ner på denna sida.


  Mentorskap
  Erfarna översättare kan ansöka om stöd för att handleda en översättare i början av hens översättarbana. Maxbeloppet är 12 000 SEK och arvodet betalas ut när ansökan har godkänts. För adepten är handledningen kostnadsfri. Mentorskapet kan innebära handledning endera för adeptens arbete med en provöversättning eller för hens arbete med en översättning som ska ges ut på ett etablerat förlag. Adepten räknas som ny översättare fram till att hen har fått sitt andra hela verk publicerat.


  När adept och mentor har nått en överenskommelse om samarbete, lämnar mentorn in en ansökan om arvode till Kulturrådet. Ett avtal, signerat av bägge parter, deras respektive CV:n och ett motivationsbrev av adepten bifogas till ansökan.

 • Bidraget kan sökas löpande under hela året men ansökningarna behandlas vid fyra tillfällen per år.


  Ansökan måste göras i god tid innan avresan/evenemanget äger rum. Beslut meddelas cirka sex veckor efter sista ansökningsdag.


  Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång.

  Ansökningsdatum 2022

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2022 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2022

 • Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

   

  Din ansökan måste innehålla en noggrann beskrivning av ditt projekt. Om du ansöker om stöd för en arbetsrelaterad resa ska du uppge datum för din resa och en detaljerad budget.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av ansökningsblanketten


  Stöd för provöversättning

  Som professionellt verksam översättare kan du ansöka om stöd för att arbeta med en provöversättning ur ett svenskt verk som du vill presentera för relevanta förlag inom ditt språkområde. I din ansökan ska du beskriva varför du önskar jobba med det verk du har valt, vilka förlag du vill presentera det för och varför just de är relevanta. Var också noggrann med att fylla i utrymmet avsett för ditt CV.


  Det maximala beloppet du kan ansöka om är 12 000 SEK.


  Efter att du har lämnat in din ansökan och fått ett KUR-nummer kan du sända in bilagor till kulturradet@kulturradet.se, med hänvisning till KUR-numret du fick. En kopia av rättighetsinnehavarens tillstånd till dig att du kan göra en provöversättning är obligatorisk. Tillståndet kan bifogas ansökan till exempel i form av en kopia av ett e-postmeddelande.


  Ett år efter att du har beviljats ett provöversättningsstöd ska du lämna in en rapport om hur projektet har avlöpt. En blankett för din rapport hittar du längre ner på den här sidan.


  Stöd för mentorskapsprojekt

  Erfarna översättare kan ansöka om stöd för att handleda en översättare som är i början av sin karriär.


  Det maximala beloppet för ett mentorskapsprojekt är 12 000 SEK och arvodet betalas ut till mentorn när ansökan har godkänts.


  Ett mentorskapsprojekt kan fokusera endera på att arbeta fram en provöversättning eller på att jobba med en hel bok som redan har antagits för utgivning på ett etablerat förlag. Som nybörjaröversättare räknas adepter ända tills deras andra fullständiga verk har getts ut.


  Mentorn kan lämna in en ansökan till Kulturrådet när bägge parter har kommit överens om ett samarbete.


  Efter att mentorn har lämnat in sin ansökan och fått ett KUR-nummer, sänder hen in bilagor till kulturradet@kulturradet.se, med hänvisning till KUR-numret.


  Dessa bilagor är obligatoriska:

  1. En skriftlig överenskommelse som både mentorn och adepten har skrivit under. Den ska innehålla en plan och ett formulerat mål för mentorskapet, uppgifter om vilken text de ska arbeta med, en uppskattning av hur mycket text som lämnas till bedömning, och hur ofta paret har gemensamma möten, virtuellt eller personligen och hur länge handledningen ska pågå. I samma överenskommelse skriver parterna också in en gemensam försäkran om att samtalen är konfidentiella för att ett tryggt utbyte för bägge parter ska vara säkerställt

  2. Mentorns och adeptens CV:n

  3. Adeptens motivationsbrev om varför hen vill inleda ett mentorskapsutbyte
 • Ansökningarna bedöms av handläggare inom Swedish Literature Exchange. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan individuellt, i förhållande till de övriga ansökningarna och tillgängliga medel.


  Beslutet om vilka stöd som ska beviljas fattas av enhetschefen för Enheten för litteratur och bibliotek cirka sex veckor efter deadline och alla sökande får ett meddelande om beslutet via e-post.
  Kulturrådets beslut kan inte överklagas.


  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor.

  Kulturrådets generella villkor


  Riktlinjer


  Riktlinjer för statsbidrag till översättare av svensk litteratur och dramatik

 • • Bidraget ska användas enligt de planer som anges i ansökan och enligt de villkor som bifogas beslutet.

  • Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet senast det datum som anges i beslutet. Både en ekonomisk redovisning som verifierar utgifterna och en beskrivning av resan/evenemanget ska lämnas in.

  • Om resan/evenemanget/verksamheten ändras avsevärt i förhållande till vad som beskrivs i ansökan ska Kulturrådet meddelas om detta. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

  • Bidragsmottagaren ska på begäran lämna originalkvitton som visar hur bidraget har använts.


  Redovisningsblankett

Frågor inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Maria Antas

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +