Till navigation Till innehåll
Kulturtidskrifter

Produktionsstöd till kulturtidskrifter

Det här bidraget finns till för att många olika sorters kulturtidskrifter av hög kvalitet ska kunna ges ut och läsas i Sverige.

  Sex kulturtidskrifter uppradade i två led. Några exemplar står omlott.Kulturrådet främjar mångfald, kvalitet och spridning av kulturtidskrifter.

 • Om du ger ut en kulturtidskrift i Sverige, eller är samisk utgivare i ett annat nordiskt land, kan du söka det här bidraget. En tidskrift som får annat statligt stöd kan bara få det här bidraget om det finns särskilda skäl.

  Med kulturtidskrift menar vi en tidskrift som kommer ut regelbundet flera gånger per år och har ett innehåll som vänder sig till en allmän publik. Tidskriften ska innehålla kulturdebatt i vid mening eller ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konst.

  Dessutom gäller att tidskriften:

  • Är resultatet av ett redaktionellt arbete
  • Går att ta del av genom prenumeration, lösnummerförsäljning eller liknande
  • Inte får komma ut med fler än 50 nummer per år

  Om du ger ut en organisationstidskrift, medlemstidskrift eller liknande måste den vända sig till fler än organisationens medlemmar för att kunna få bidrag. Om du ger ut en tidskrift med lokalt fokus måste den ha nationell distribution och vara angelägen också på nationell nivå.

  Vi prioriterar inte tidskrifter som har offentlig huvudman, det vill säga ges ut av en statlig myndighet, kommunal förvaltning eller liknande.

 • Du kan söka bidrag för produktion, distribution och marknadsföring av en kulturtidskrift under ett år. Det går att söka bidrag för både tryckt och digital tidskrift.

  Kulturrådet har som mål att bidra till goda villkor för konstnärligt skapande. När vi fattar beslut om vilka som ska få bidrag tittar vi därför på vilka ersättningar de som medverkar i tidskriften får. Vi tittar också särskilt på digitala tidskrifters tillgänglighet utifrån gällande standard för digital publicering.

  Om en kulturtidskrift är skriven på något annat språk än svenska tittar vi på språkgruppens tillgång till tidskriften.

  Vi prioriterar särskilt kulturtidskrifter som:

  • är utgivna på de nationella minoritetsspråken eller huvudsakligen vänder sig till de nationella minoriteterna.
  • handlar om, eller vänder sig till, barn och unga.
  • har internationellt perspektiv.
 • Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

 • Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Om din ansökan gäller en tryckt tidskrift ska du skicka in de fyra senaste numren till Kulturrådet, Box 272 15, 102 53 Stockholm. Märk försändelsen med ditt diarienr. Om tidskriften är skriven på ett annat språk än svenska, engelska eller något av de nationella minoritetsspråken ska du skicka in minst tre artiklar som är översatta till svenska eller engelska.

  Du ska också skicka in:

  • Utgivningsbevis för periodisk skrift eller registreringsbevis för anmäld databas, om vi inte har fått det sedan tidigare.
  • Årsbokslut eller årsredovisning för föregående år, om vi inte har fått det tidigare. Om din organisation har verksamhet utöver att ge ut tidskriften ska du redovisa tidskriften separat.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblankett

 • Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för kulturtidskrifter igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är bland annat journalister, författare, kritiker, forskare och bibliotekarier.

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Referensgruppen för kulturtidskrifter

  Som helhet ska varje fördelning av bidraget ge stöd till tidskrifter som tillsammans tar upp ett stort och varierat utbud av åsikter och ämnen. När vi bedömer ansökningarna väger vi in ett jämställdhetsperspektiv. Vi tar också hänsyn till vilka ekonomiska behov som varje tidskrift har och hur stor andel av tidskriftens beräknade intäkter som bidraget utgör.

  När vi bedömer en tidskrift tittar vi på innehållet men också på den tekniska och redaktionella kvaliteten. Vi bedömer också språkbehandling, kvaliteten på översättningar, formgivning och bildkvalitet. När det gäller kvaliteten på innehållet väger vi in en rad aspekter. Det handlar bland annat om förnyelse, angeläget innehåll, tillförlitlighet, aktualitet, analys och fördjupning, tilltal, källkritik, hur tidskriften förhåller sig till övrig media och om tidskriften publicerar unikt material.

  Om din tidskrift är skriven på något annat språk än svenska eller engelska använder vi lektörer som läser tidskriften på originalspråket.

  I bedömningen tar vi ibland in utlåtanden från våra andra arbets- och referensgrupper eller experter.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Riktlinjer för statsbidrag till kulturtidskrifter

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av reovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Zoi Santikos

Handläggare

Anna Ringberg

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +