Till navigation Till innehåll
Barn och unga

Bokstart: Utvecklingsbidrag

Det här bidraget finns till för att utveckla regionala och kommunala satsningar på små barns språk- och läsutveckling.

Obs: detta bidrag hette tidigare Bokstart: Projektbidrag.

Den nationella satsningen Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns (0–3 år) språkutveckling. 

Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syftet att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. För mer information om Bokstart, kunskap och metodtips besök Bokstarts hemsida. 
 
Utöver utvecklingsbidrag för Bokstart finns även ett stöd till 

Språknätverket söks som ett första steg, för att bygga upp den samverkan som behövs för att söka utvecklingsbidraget.
Det går att söka stöd en gång per år via Kulturrådets onlinetjänst, för antingen språknätverk eller utvecklingsbidrag inom Bokstart. 

Webbinarium

Ta del av vårt webbinarium om de nya riktlinjerna, kommande ansökningsomgång och utveckling inom Bokstart:
Power point-presentationen som användes på webbinariet

Läs mer

Bokstart.se

Bidraget språknätverk

 • Du som är huvudsökande representerar ett folkbibliotek eller en regional biblioteksverksamhet.

  Projektet drivs i samarbete mellan minst två aktörer. Som medsökande finns minst en samarbetspartner inom barnhälsovård och/eller förskola.

  Du som är huvudsökande är huvudansvarig för projektet och ansökan. Samverkan ska vara förankrad och medsökande ska uppges i ansökan. Organisationer i det civila samhället kan ingå som samarbetspartner. Det är endast juridiska personer med organisationsnummer och verksamhet i Sverige som kan få det här bidraget.

 • Bidrag kan sökas för kommunala och regionala satsningar på små barns språk- och läsutveckling. Utvecklingsbidraget är 1–3-årigt, i dagsläget kan en kommun eller region få bidraget för en 3-årsomgång. Ansökan för ytterligare enstaka år kan bifallas vid utvecklingsinsatser som bedöms vara av nationellt intresse och om utrymme i budgeten finns. 

  Utvecklingsbidraget för Bokstart:

  • kan sökas för olika kostnader i samband med projektets genomförande, såsom: lönekostnader, arvoden, fortbildningsinsatser, marknadsföring et cetera.
  • kan sökas för kostnader för utvärdering av projektet och spridandet av metoder och erfarenheter.

  Vi prioriterar inte basverksamhet, egenproducerat informationsmaterial, inköp av medier och möbler och andra inventarier för uppbyggnad av exempelvis hallbibliotek. För inköp av medier hänvisar vi till inköpsstödet för folk- och skolbibliotek.

  Om du får projektbidrag kan du kostnadsfritt använda material som tagits fram inom Bokstart. 

 • Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst. Ansökningsperioden är samtidig för detta bidrag och för bidrag till språknätverk inom Bokstart. Du kan bara söka ett av bidragen vid samma ansökningstillfälle.

  Läs mer om bidrag till språknätverk inom Bokstart

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. Om du har bilagor kan du bifoga dem till din ansökan i onlinetjänsten.

  I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Ansökan och budgeten ska beskriva hela verksamheten/projektet och inte bara de delar som du söker bidrag för. Om du söker för ett flerårigt projekt ska budgeten gälla för ett år i taget och en ny ansökan ska skickas in varje år. Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Ansökningar från nya kommuner och regioner prioriteras.

  Varje enskild ansökan bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

  • bygger på ett familjecentrerat arbetssätt som riktar sig till barn i åldern 0–3 år och vuxna i deras närhet. 
  • stärker vårdnadshavare i deras roll för barnens språk- och läsutveckling. 
  • möjliggör det individuella mötet – med utgångspunkt i det enskilda barnet och familjens behov och förutsättningar.  
  • bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola.  
  • medverkar till att öka och sprida kunskap om små barns språkutveckling.  
  • möjliggör för engagemang och delaktighet hos de som projektet riktar sig till. 
  • har en långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut.  
  • utmärks av ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt.
  • deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar.

  Utöver det ska vår totala bidragsgivning kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling 
  • Tillgänglighet och geografisk spridning  

  Fördjupande och främjande stöddokument för sökande till bokstartsbidrag:

  Läs mer om bedömningsgrunderna inom Bokstart

  Roller och ansvar inom Bokstart på nationell, regional och kommunal nivå

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Riktlinjer för statsbidrag till Bokstart

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten, projekt

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Nina Suatan

Handläggare

Anna Hällgren

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +