Till navigation Till innehåll

Bedömningsgrunder för Bokstarts utvecklingsbidrag

Här utvecklar och förklarar vi bedömningsgrunderna som stöd vid ansökan.

Varje enskild ansökan bedöms enligt följande bedömningsgrunder. Ansökan:  

 • bygger på ett familjecentrerat arbetssätt som riktar sig till barn i åldern 0–3 år och vuxna i deras närhet
    
   
  Ett familjecentrerat arbetssätt kännetecknas inom Bokstart av insatser som vänder sig till hela familjen i syfte att stimulera de yngsta barnens (0–3 år) språk- och läsutveckling.

  Barnets och familjens behov och förutsättningar
  är i centrum. Arbetssättet innebär också att olika verksamheter som möter familjerna samverkar; barnhälsovård, folkbibliotek och förskola med flera. På det sättet möts familjerna med gemensamma budskap kring språk- och läsutveckling, för att stärka vårdnadshavarna och med intentionen att förbättra barnens uppväxtvillkor. 

 • stärker vårdnadshavare i deras roll för barnens språk- och läsutveckling

  Bokstart syftar till att medvetandegöra, stärka och bekräfta vårdnadshavare i  deras betydelsefulla roll för sina barns språkutveckling. Att läsa högt, sjunga och ramsa tillsammans med det lilla barnet är viktiga sätt att stötta barnets språkutveckling. Forskning visar att just samspelet mellan den vuxne och barnet är en nyckelfaktor. 
 • möjliggör det individuella mötet – med utgångspunkt i det enskilda barnet och familjens behov och förutsättningar 

  Forskning visar att det är individuella, och gärna upprepade, möten och samtal med familjen som gör störst skillnad i att minska läsglapp och stärka språkutveckling. Möten kan ske på olika sätt och på olika platser. Exempelvis genom: 

  hembesök (av BHV, folkbibliotek eller andra). 
  hälsobesök inom barnhälsovårdens program, i hemmet eller på vårdcentral. 
  samtal i kapprumsbibliotek på förskolan vid hämtning och lämning. 
  inskolnings- och utvecklingssamtal inom förskolan. 
  gruppträffar på biblioteket, BVC, familjecentral eller öppna förskolan där även möjligheter för individuella samtal finns. 
 • bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola
   
  Folkbibliotek, barnhälsovård och förskola har uppdrag att främja små barns språkutveckling. För att på ett kvalitativt och effektivt sätt stödja familjen kring barnens språkutveckling är samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård, förskola och andra viktiga samarbetspartners av central betydelse.

  Samverkan kan se olika ut och ske på olika nivåer, viktiga komponenter är att tillsammans utveckla hållbara strategier och metoder för att stötta vårdnadshavare i sin roll för barnens språkutveckling, gemensam kompetensutveckling och inte minst att lära känna varandras verksamheter och skapa en plattform för att samarbeta.
   
 • medverkar till att öka och sprida kunskap om små barns språkutveckling

  Inom Bokstart är kunskapsöverföring mellan yrkesroller och framtagandet av gemensamma strategier viktiga framgångsfaktorer i arbetet att nå ut till och sprida kunskap kring språkutveckling till familjerna.  Detta kan exempelvis göras genom gemensamma kompetensutvecklingsdagar, handlings- och verksamhetsplaner, informationsinsatser och omvärldsbevakning. På bokstart.se finns filmer och artiklar framtagna av och med forskare, för kompetensutveckling, samt material riktat till vårdnadshavare. 
 • möjliggör för engagemang och delaktighet hos de som projektet riktar sig till

  Genom exempelvis dialog och uppföljningsenkäter kan det skapas möjlighet för familjerna att ge feedback på planerade och genomförda insatser. För inspiration läs gärna om Bokstart Idélabbet och metoder inom tjänstedesign, på bokstart.se.
   
 • har en långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut.  
  Planer och idéer för hur satsningen ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet finns med från början och utvecklas och utvärderas under projekttidens gång.  
   
 • utmärks av ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt. 
  Insatserna handlar om att bygga upp samverkan samt att testa metoder och verktyg för att nå målgruppen/målgrupper. Däremot inte om redan befintlig verksamhet och verksamhet som kan karaktäriseras som basverksamhet. 
   
 • deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar. 
  Erfarenheter och lärdomar kan spridas inom kommunen, regionalt och nationellt genom exempelvis media, kunskapsdagar, webbsidor och rapporter. 

För mer information om Bokstart, kunskap och metodtips, besök bokstart.se 

Fördjupande länkar: 

Bokstart i Sverige: en uppföljning 

Bokstart i världen: metoder och forskning om bokgåvoprogram för små barn och deras familjer 

Sluta gissa börja fråga: Bokstarts utvecklingsprogram Idélabbet 

Vägledning för familjecentrerat arbetssätt och för familjecentraler i Göteborg 0-6 år (Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen) 

 

+ + +