Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

19 dagar kvar
Bildkonst, form och konsthantverk

Främjandeorganisationer inom bildkonst, form och konsthantverk

Det här bidraget finns till för att stärka konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan, så att fler ska kunna ta del av samtida bildkonst, form och konsthantverk.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Kollage av performanceverk som ingår i projektet Performance på Zoom.

Webbinarium

Titta gärna på vårt webbinarium innan du skickar in din ansökan. 

Följ vår verksamhet inom bildkonst, form och konsthantverk

Här samlar vi information om vår verksamhet inom bildkonst, form och konsthantverk. Du hittar bidrag att söka samt tidigare beviljade bidrag, utbildningsfilmer och nyheter om vårt arbete inom området.

Bildkonst, form och konsthantverk i fokus

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav

   

  Du kan söka det här bidraget om du representerar en nationellt verksam organisation som arbetar med att främja tillgången till och utvecklingen av bildkonst, form och konsthantverk och med att stärka infrastrukturen för konstområdet i Sverige.


  Med främjandeorganisation menar vi i det här sammanhanget en nationellt verksam organisation inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet som har andra organisationer som medlemmar. Främjandeorganisationen har i uppgift att stärka andra aktörer inom bildkonst, form eller konsthantverk, till exempel genom att tillvarata medlemmarnas intressen eller bevaka konstområdets förutsättningar.


  Den sökande ska vara en juridisk person och får inte ha en offentlig huvudman. Med offentlig huvudman menas i det här sammanhanget statlig, regional eller kommunal styrning av organisationen.

 • Bidrag kan sökas för verksamhetens kostnader för att främja bildkonst, form och konsthantverk och för att stärka infrastrukturen för konstområdet i Sverige. Verksamheten kan utföras dels av den sökande organisationen, dels av organisationens medlemmar.


  Bidraget söks för ett helt kalenderår, det vill säga tolv månader.


  Bidrag får endast lämnas till verksamhet som även har annan finansiering. Exempel på annan finansiering kan vara bidrag från kommun eller region. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering. Verksamhetens budget ska vara hållbar utifrån ersättning till konstnärer och andra medverkande.


  För att kunna få verksamhetsbidrag från Kulturrådet ska sökande följa MU-avtalet i de fall det är tillämpligt. Kostnader för utställnings- och medverkansersättning ska inkluderas i budgeten till ansökan. Om ersättning även söks och beviljas från annat håll ska Kulturrådet informeras om detta.


  Bidrag kan inte sökas för kostnader som täcks av andra bidrag, till exempel genom eventuella regionala eller kommunala bidrag.


  Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtal)


  Organisationer med amatörkulturell inriktning kan söka verksamhetsstöd genom vårt bidrag till Centrala amatörorganisationer

 • Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst.


  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan Kulturrådet som princip inte ta med den i bidragsomgången.


  Efter att ansökan tagits emot kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Om ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan den inte behandlas.


  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka två månader efter sista ansökningsdatum.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.


  I ansökan ska du lämna den information som vi efterfrågar i ansökningsomgången.


  Till ansökan ska följande bilagor bifogas:

  • senaste verksamhetsberättelse med årsbokslut eller årsredovisning
  • verksamhetsplan för det år som ansökan gäller


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. De prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Handläggarna är ämnesexperter inom olika konstområden. Kulturrådet fattar beslutar om hur bidrag ska fördelas.


  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partiskt på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får handläggaren inte vara med i bedömningen av den ansökan. Om någon handläggare inte har deltagit i bedömningen på grund av jäv informerar Kulturrådet om detta i beslutet.


  Vid behov kan Kulturrådet komma att använda sig av utlåtande från externa sakkunniga.


  Kulturrådet bedömer alla ansökningar utifrån de ekonomiska förutsättningarna och övrig finansiering. Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare beviljade bidrag.


  Kulturrådet ska:

  • prioritera organisationer som inte får annat stöd från Kulturrådet,
  • prioritera organisationer som är väl etablerade, har en kontinuerlig verksamhet och som Kulturrådet bedömer är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde,
  • ta hänsyn till om organisationen redan har beviljats annat statligt stöd då dubbel statlig finansiering av samma kostnad inte får förekomma samt
  • prioritera organisationer som inte tar ut en avgift för att medverka eller ställa ut.


  Vid bedömningen av ansökningarna är utgångspunkten verksamhetens konstnärliga kvalitet och omfattning samt att verksamheten är ekonomiskt hållbar.


  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men den sammanlagda fördelningen av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.


  Vad händer om bidraget blir beviljat?

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor. De framgår i en bilaga som bifogas bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor vilket då framgår av bilagan.


  En del av det beviljade beloppet reserveras som medverkans- och utställningsersättning till utställande konstnärer enligt MU-avtalet. Det reserverade beloppet bestäms utifrån hur mycket ersättning som angetts i ansökans budget och hur mycket bidrag som projektet har beviljats.


  Det som beskrivs i ansökan ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor myndigheten beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommuniceras till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

  Riktlinjer för verksamhetsbidrag till främjandeorganisationer inom bildkonst, form och konsthantverk

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om svarsalternativ för kön

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.


  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. När du fyllt i redovisningsblanketten skickar du den tillsammans med bilagorna till kulturradet@kulturradet.se.

   

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

   

  Redovisningsblankett


  Till redovisningen ska följande bilagor bifogas:

  • årsbokslut eller årsredovisning
  • verksamhetsberättelse över det år som bidraget har utbetalats


  På begäran ska även ett revisorsintyg eller en revisionsrapport bifogas som visar hur bidraget har förbrukats.


  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.


  I redovisningen följer vi också särskilt upp att bidragsmottagaren utbetalat ersättning enligt MU-avtalet till utställande konstnärer enligt det belopp som reserverades av det beviljade bidraget.

Vanliga frågor och svar inom bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Eineborg

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +