Till navigation Till innehåll
Bildkonst, form och konsthantverk

Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk

Det här bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar området bildkonst, form och konsthantverk nationellt och internationellt.

Gräsäng med röda stänger uppsatta i labyrintisk form. Betongbyggnad utan fönster i bakgrunden.Norra Orienten med konstverket Labyrint av Ina Palm i förgrunden. Foto: Ida Rödén.

Tänk på att:

 • Projektets budget ska innehålla annan finansiering än den ni söker från Kulturrådet
 • Projektet måste starta under 2024

Kontakta oss om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Följ vår verksamhet inom bildkonst, form och konsthantverk

Här samlar vi information om vår verksamhet inom bildkonst, form och konsthantverk. Du hittar bidrag att söka samt tidigare beviljade bidrag, utbildningsfilmer och nyheter om vårt arbete inom området.

Bildkonst, form och konsthantverk i fokus

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Stödet kan sökas av aktörer som tillgängliggör samtida bildkonst, form och konsthantverk av professionell art för allmänheten genom utställningar, programverksamhet eller främjande verksamhet. Stödet ska därigenom stärka infrastrukturen och främja utvecklingen av området.

  Du kan exempelvis söka som representant för en organisation, grupp, konsthall, som arrangör eller som curator.

  Den sökande ska vara en juridisk person eller en aktör eller grupp som företräds av en enskild näringsidkare med F-skattsedel och vara professionellt verksam i Sverige.

  Vi prioriterar fria aktörer som inte har offentlig huvudman. Med offentlig huvudman menar vi i det här sammanhanget den verksamhet som har statlig, regional eller kommunal styrning. Även aktörer med verksamhet som Kulturrådet bedömer är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde prioriteras.

  Projektets samarbetspartners och konstnärer ska vara tillfrågade om medverkan i projektet. Kulturrådet kan komma att ställa frågor till angivna samarbetspartners och konstnärer angående projektets genomförande.

  Endast projekt som även har annan finansiering kan få bidrag. Exempel på annan finansiering kan vara bidrag från kommun eller region eller från samarbetsparter i projektets. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering.

  Enskilda konstnärer som söker bidrag för produktion av egna verk, utställningar eller liknande kan inte söka utan hänvisas till Konstnärsnämnden.

  Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats

  Organisationer som får verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen hänvisas till att i stället söka regionalt utvecklingsbidrag.

  Läs mer om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

  Vi prioriterar aktörer som inte har offentlig huvudman. Med offentlig huvudman menar vi i det här sammanhanget statlig, regional eller kommunal styrning. Även aktörer med verksamhet som Kulturrådet bedömer är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde prioriteras.

 • Du kan få projektbidrag för kostnader i samband med insatser och samarbeten som främjar och utvecklar det samtida bildkonst-, form- och konsthantverksområdet i Sverige som till exempel utställning, programverksamhet eller annan främjande verksamhet. Du kan också få bidrag för att delta i ett internationellt sammanhang i syfte att stärka områdets internationalisering.

  Projektet ska påbörjas samma år som bidragsbeslutet fattas och avslutas senast inom ett och ett halvt år från sista ansökningsdag.

  Utställningsarrangörer som söker projektbidrag och som redan får verksamhetsbidrag från Kulturrådet ska motivera hur projektet går utöver den ordinarie verksamheten.

  Bidrag kan inte sökas för kostnader som den sökande får andra stöd eller offentliga bidrag för.

  Bidrag kan inte sökas för kostnader som uppkommit före sista ansökningsdag.

  Projektets budget ska vara hållbar utifrån ersättning till konstnärer och andra medverkande. Utställnings- och medverkansersättning ska inkluderas i budgeten till ansökan. För medlemmar i Sveriges konstföreningar och Folkrörelsernas Konstfrämjande ska ersättning enligt MU-avtalet endast sökas från Kulturrådet, inte både från Kulturrådet och Sveriges konstföreningar eller Folkrörelsernas Konstfrämjande.

  Läs mer om avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet)

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången.

  Efter att ansökan tagits emot kan Kulturrådet i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Om ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka tre månader efter sista ansökningsdatum.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.
   
  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.
   
  Snabbguide till onlinetjänsten

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.
   
  Du kan komplettera din ansökan med material som är relevant. Dokumenten du skickar bör vara i pdf-format och inte längre än tio sidor. Skicka kompletteringen via e-post till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden.
   

  Obligatoriska bilagor 

  Det här bidraget har inga obligatoriska bilagor.
   
  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.
   
 • Ansökningarna för bidraget bedöms av en referensgrupp.

  Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om bildkonst-, form- och konsthantverksområdet.

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas.

  Referensgruppen för bidrag till bildkonst, form och konsthantverk

  Om en handläggare eller en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Vid behov kan Kulturrådet komma att använda sig av utlåtande från externa sakkunniga.

  Vi bedömer alla ansökningar utifrån projektens ekonomiska förutsättningar och övrig finansiering. Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Kulturrådet ska:

  • prioritera projekt som stärker infrastrukturen och främjar områdets utveckling,
  • prioritera projekt som är gediget planerade och förankrade och som Kulturrådet bedömer är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde,
  • prioritera projekt som inte får annat stöd från Kulturrådet,
  • ta hänsyn till om projektet redan har beviljats annat statligt stöd då dubbel statlig finansiering av samma kostnad inte får förekomma samt
  • prioritera projekt som inte tar ut en avgift för att medverka eller ställa ut.

  Vid bedömningen är utgångspunkten också den konstnärliga kvaliteten.

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet.
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts-och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. De framgår av en villkorsbilaga som bifogas bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor, då finns de också med i bilagan.

  En del av det beviljade beloppet reserveras som ersättning till utställande konstnärer enligt MU-avtalet. Det reserverade beloppet bestäms utifrån hur mycket ersättning som angetts i ansökans budget och hur mycket bidrag som projektet har beviljats.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. Från och med den 30 juni 2020 gäller en ny förordning för bidraget.

  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

  Riktlinjer för projektbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk


  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön


  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

  I redovisningen kommer vi också att särskilt följa upp att bidragsmottagaren betalat ut ersättning till utställande konstnärer enligt MU-avtalet, det vill säga det belopp som reserverades av det beviljade bidragsbeloppet.

  Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet)

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Mona-Lisa Djerf

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +