Till navigation Till innehåll
Bildkonst, form och konsthantverk

Konstnärliga produktionsplatser

Det här bidraget finns till för att främja konstnärlig utveckling och förnyelse och för att minska konstnärers omkostnader för framställning av konstverk.

Material och utrustning för att skapa textilkonst i stor lokal med stengolv.Textilavdelningen på Konstnärernas Kollektivverkstad i Härnösand. Foto: Staffan Westerlund.

Webbinarium

Titta gärna på vårt webbinarium innan du skickar in din ansökan. 

Följ vår verksamhet inom bildkonst, form och konsthantverk

Här samlar vi information om vår verksamhet inom bildkonst, form och konsthantverk. Du hittar bidrag att söka samt tidigare beviljade bidrag, utbildningsfilmer och nyheter om vårt arbete inom området.

Bildkonst, form och konsthantverk i fokus

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Stödet kan sökas av konstnärliga produktionsplatser som drivs av sammanslutningar av yrkesverksamma konstnärer inom bildkonst, form och konsthantverk.

  Det huvudsakliga syftet ska vara att ställa verkstads- och produktionsresurser för konstnärlig produktion till medlemmarnas förfogande.

  Bidraget kan sökas av en organisation eller grupp som är en juridisk person eller som företräds av en enskild näringsidkare med F-skattsedel.

  Den sökande ska vara professionellt verksam i Sverige.

  Aktörer får inte ha en offentlig huvudman. Med offentlig huvudman menas i det här sammanhanget statlig, regional eller kommunal styrning av organisationen.

 • Du kan söka bidrag för kostnader som är kopplade till den konstnärliga produktionsplatsens verkstads- och produktionsresurser, till exempel utrustning för att framställa konstverk.

  Bidrag kan också sökas för kostnader för utvecklingsarbete och kunskapsöverföring i form av seminarier, föredrag, workshops och liknande.

  Bidrag lämnas i form av projektbidrag och utrustningsbidrag. Beviljas projektbidrag ska projektet påbörjas det år som ansökan om bidrag görs. Bidrag kan sökas för projekt som är längst ett (1) år.

  Endast projekt som även har annan finansiering kan få bidrag. Exempel på annan finansiering kan vara bidrag från kommun eller region. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering. Budgeten ska vara hållbar utifrån ersättning till konstnärer och andra medverkande.

  Bidrag kan inte sökas för kostnader som den sökande får andra stöd eller offentliga bidrag för.

  De konstnärliga produktionsplatserna ska kunna intyga att medlemmarna är professionella inom bildkonst, form och konsthantverk.

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången.

  Efter att ansökan tagits emot kan Kulturrådet i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan den inte behandlas.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Du kan komplettera din ansökan med material som är relevant. Dokumenten du skickar bör vara i pdf-format och inte längre än tio sidor. Skicka kompletteringen via e-post till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. De bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet.
  Kulturrådet fattar beslut om hur bidrag ska fördelas.

  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partiskt på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i bedömningen av den ansökan. Om någon handläggare inte har deltagit i bedömningen på grund av jäv informerar Kulturrådet om detta i beslutet.

  Vid behov kan Kulturrådet komma att använda sig av utlåtande från externa sakkunniga.

  Kulturrådet bedömer alla ansökningar utifrån de ekonomiska förutsättningarna och övrig finansiering. Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Kulturrådet ska:

  • prioritera organisationer som inte får annat stöd från Kulturrådet,
  • prioritera organisationer som är väl etablerade och har en kontinuerlig verksamhet som Kulturrådet bedömer är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde samt
  • ta hänsyn till om organisationen redan har beviljats annat statligt stöd då dubbel statlig finansiering av samma kostnad inte får förekomma.

  Vid bedömningen av ansökningarna är utgångspunkten de yrkesverksamma konstnärernas behov samt verksamhetens stadga, professionalitet, storlek och inriktning.

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet.
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts-och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men den sammanlagda fördelningen av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor. De framgår av en villkorsbilaga som bifogas bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor, då finns de också med i bilagan.

  Det som beskrivs i ansökan ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor Kulturrådet beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommuniceras till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor


  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. Från och med den 30 juni 2020 gäller en ny förordning för bidraget.

  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

  Riktlinjer för statsbidrag till konstnärliga produktionsplatser 

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet  

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Mona-Lisa Djerf

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +