Till navigation Till innehåll
Internationellt

Projektbidrag till internationell verksamhet som påverkats av pandemin

Detta bidraget gick att söka under 2022. Den 23 mars kommer ett liknande bidrag att utlysas. Det nya bidraget går att söka vid två tillfällen under 2023, dels den 23 mars – 13 april, dels den 12 september – 10 oktober.

Läs mer om det nya bidraget som heter Projektbidrag till kulturlivets internationalisering

Internationell sittande publik sedd framifrån mot vägg med målningar.

 • Du kan söka bidrag för projekt och insatser som främjar och stärker internationaliseringen av kulturlivet i Sverige, vilket bland annat kan vara internationellt utbyte, samverkan och exportfrämjande insatser. 

  Bidraget kan sökas av organisationer, grupper eller mellanledets aktörer. Med mellanled menar vi en aktör som företräder andra utövare/konstnärer

  Du som söker ska bedriva professionell verksamhet inom litteratur och dramatik; bildkonst, form och konsthantverk; scenkonst eller inom musik. 

  Aktörer inom konstområdena som söker bidrag för exempelvis turnéer, produktion eller liknande hänvisas till konstområdenas ordinarie bidrag samt till Konstnärsnämnden. 

  Grundläggande krav för dig som söker 

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

 • Du söker för de kostnader som du har för en insats eller ett projekt, exempelvis resekostnader, informationsmaterial, försäkring, frakt, deltagarkostnader, löner, produktionskostnader, ersättning till konstnärer och utövare med mera.

  Bidraget är ett stöd för att återuppta internationella aktiviteter som avstannat på grund av pandemin.

  Det internationella sammanhanget ska vara av hög kvalitet och ha relevans för sitt konstområde. Projektet kan ske såväl i utlandet som i Sverige och ska påbörjas, men behöver inte avlutas, under 2022.

 • Vi tar emot ansökningar och fattar beslut löpande under 2022.

 • Du ansöker via en wordblankett som du skickar till oss med e-post.

  Blanketten hittar du via knappen under informationsstegen. Den är tillgänglig under ansökningsperioden.

  Skicka ansökan till: kulturradet@kulturradet.se

  Ange vilket bidrag din ansökan gäller i ämnesraden.

  När du fyller i ansökan är det viktigt att du lämnar den information som vi efterfrågar. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi kommunicerat kommer vi inte kunna behandla den.

  Deltagande samarbetspartners och medverkande konstnärer ska vara tillfrågande om medverkan i projektet innan du skickar in ansökan.

 • Medarbetare på Kulturrådet bedömer inkommande ansökningar löpande. Varje enskild ansökan prövas och förslag till bidragssumma ges utifrån de tillgängliga medel som finns för bidraget. Beslut fattas av enhetschefen för Konstarter och regional utveckling och beslutet kan inte överklagas.  

  Prioriteringar

  Vi kommer i bidragsgivningen i första hand prioritera projekt som inte får annat stöd från Kulturrådet. Har du redan beviljats verksamhetsstöd från oss behöver du motivera hur projektet går utöver den ordinarie verksamheten.

  När vi bedömer ansökningarna är vår utgångspunkt konstnärlig kvalitet, ekonomiskt behov samt det internationella sammanhangets betydelse.

  Dessa aktörer kommer att prioriteras:

  • aktörer som inte har offentlig huvudman (statlig, regional eller kommunal),
  • aktörer med verksamhet som Kulturrådet bedömer ha stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

  Kulturrådet ska i första hand prioritera måluppfyllelse gentemot de kulturpolitiska målen varför mål om kulturexport och kommersiell bärighet prioriteras i andra hand.

  Annan finansiering är ett krav

  För att beviljas bidrag behöver projektet ha annan finansiering, vilket kan vara bidrag från kommun och region eller egna och andras medel.

  När får du besked?

  Vi fattar beslut och informerar dig som sökt via epost ca fyra till tolv veckor efter du skickat in din ansökan. Under sommarmånaderna kan beslut dröja.

  Vad händer om bidraget blir beviljat?

  Vi betalar ut bidraget till det plus- eller bankgironummer som du angett i din ansökan. Gironumret ska tillhöra den juridiska person som står angiven i ansökan.

  Så hanterar vi jäv

  Om en av Kulturrådets handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Jävsförhållanden informeras i det slutgiltiga beslutet.

 • Generella villkor

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Kulturrådets generella villkor

  Det här gäller för användning av bidraget

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt ansökan och de villkor vi beslutar. Om outnyttjade medel finns kvar efter den period som bidraget avser kan vi komma att återkräva den del av bidraget som inte har utnyttjats. 

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Kulturrådets regleringsbrev för 2022 

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Riktlinjer för projektbidrag till internationell verksamhet som påverkats av pandemin

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  När du fyllt i redovisningsblanketten skickar du den tillsammans med bilagorna till kulturradet@kulturradet.se.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

  Redovisningsblankett

Kontakt

Anna Livén West

Handläggare

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Laddar...

+ + +