Till navigation Till innehåll
Internationellt

Projektbidrag till kulturlivets internationalisering

Det här bidraget finns till för att stärka mellanledet genom att stötta främjande insatser för internationaliseringen inom bildkonst, form, konsthantverk, litteratur, dramatik, scenkonst och musik. Bidraget kan sökas av mellanledet som är verksamma i Sverige och som företräder och presenterar professionella utövare och deras verk.

Mellanled betyder i det här sammanhanget professionella och i Sverige verksamma aktörer som företräder och presenterar professionella utövare och deras verk.Bild på en utställning med sju stora färgglada målningar.Bild: Galleri Steinsland Berliner på CHART Art Fair 2022 med konst av Malin Gabriella Nordin.

Bidraget ska möjliggöra aktiviteter som främjar kontaktskapande, nätverkande och samarbete med internationella parter. Målet med aktiviteterna i projektet ska vara framtida utbyten och/eller samarbeten samt arbetstillfällen för konstnärliga utövare.

 • Bidrag kan sökas av aktörer som agerar som mellanled, vilket i det här sammanhanget betyder professionella och i Sverige verksamma aktörer som företräder och presenterar professionella utövare och deras verk.  

  Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma och registrerade i Sverige och som innehar ett bank-eller postgironummer kopplat till sitt organisationsnummer. 

  Verksamheten ska bedriva främjande verksamhet av professionell art inom kulturområdet; bildkonst, form, konsthantverk, litteratur, dramatik, scenkonst och musik.  

  Bidrag kan sökas av Kulturverksamhet som bedrivs i Sverige, av aktör som är verksam i Sverige och som deltar i internationell eller interkulturell kulturverksamhet eller av internationell verksamhet som bedrivs av en samisk organisation.  

  Bidrag kan ej sökas av aktörer som:  

  • har skulder hos kronofogden för svenska skatter eller som är i likvidation eller konkurs. 
  • inte har ett bank- eller plusgironummer kopplat till sitt organisationsnummer. 
  • saknar medfinansiering till projektet. 
  • har offentlig huvudman (statlig, regional eller kommunal). 

  Med offentlig huvudman avses organisationer som helt eller delvis ägs av stat, region eller kommun. Med offentlig huvudman avses även organisationer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller region.  

  Läs mer om våra grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag. 

  Grundläggande krav

 • Målet med stödet är att främja förekomsten av samarbeten och utbyten, uppdrag och arbetstillfällen, försäljning samt att möjliggöra för en internationell publik att ta del av professionell kultur från Sverige.   

  Bidraget kan sökas för aktiviteter som främjar kulturlivets internationalisering och som leder till kontaktskapande, nätverkande och samverkan med internationella parter.  

  Främjande av kulturlivets internationalisering betyder här att delta på strategiskt valda sammanhang såsom mässor, biennaler eller andra mötesplatser och att där representera och synliggöra konstnärliga och i Sverige verksamma utövare inom bildkonst, form, konsthantverk, litteratur, dramatik, scenkonst och musik.  

  Det kan även vara insatser som underlättar för internationella aktörer att ta del av svenskt kulturutbud på plats i Sverige.  

  Aktiviteterna kan också vara bilaterala. Även digitala arbetsmetoder med därtill hörande produktion av material kan betraktas som en främjande insats.  

  Projektet ska avgränsas till 1–2 sammanhang vars planering påbörjas samma år som ansökan görs och som äger rum inom det närmaste året. Projektets målsättning och önskade resultat ska beskrivas i ansökan. Bidraget är inte avsett att täcka flera olika aktiviteter under ett helt verksamhetsår. 

  Det internationella sammanhanget ska vara relevant och för konstområdena viktiga platser som mässor, biennaler med mera.  

  Sökanden kan/bör beskriva det aktuella sammanhanget och om en inbjudan finns kan den bifogas.  

  Det kan även gälla att bjuda in internationellt verksamma aktörer för en motsvarande insats i Sverige. 

  Kulturrådets bidrag kan sökas för kostnader rörande till exempel resor, monterhyra, försäkring, frakt, deltagarkostnader samt produktion av informationsmaterial för internationell spridning och liknande.  

  Gällande eventuella medföljande konstnärer hänvisar Kulturrådet i första hand till Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag. 

  Läs mer om Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag

  Om den sökande parten redan har beviljats statligt verksamhetsstöd från Kulturrådet ska det framgå hur projektet går utöver den ordinarie verksamheten.  

  Bidrag kan inte sökas för:  

  • projekt som redan ägt rum. 
  • konstnärlig produktion, utövares egna utställningar, framträdanden eller turnéer. 
 • Det går att söka det här bidraget två gånger per år. 

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 10 veckor efter sista ansökningsdatum. 

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in. 

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Om du redan har ett konto behöver du kolla att uppgifterna där fortfarande stämmer och korrigera vid behov. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan. 

  Snabbguide till onlinetjänsten 

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan. 

  Obligatoriska bilagor

  Det här bidraget har inga obligatoriska bilagor.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. 

  Kopia av ansökningsblanketten 

 • Ansökan bedöms av Kulturrådets kansli. När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden. Enhetschef för internationellt samarbete fattar beslut om bidrag. 

  Om en anställd vid Kulturrådet är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om en anställd inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet. 

  Kulturrådet kommer i bidragsgivningen att prioritera projekt: 

  • vars syfte och mål är väl beskrivna och som stämmer överens med bidragets riktlinjer. 
  • av hög kvalitet och relevans för sitt konstområde. 
  • som synliggör verk med hög konstnärlig kvalitet. 

  Hänsyn tas till om projektet redan har beviljats annat statligt stöd. Detta betyder att projektet inte ska finansieras dubbelt med olika statliga bidrag.  

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av följande: 

  • Förnyelse och utveckling. 
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma i kulturlivet. 
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv. 

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.  

 • Kulturrådets generella villkor

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så styrs bidragen

  Riktlinjer för Projektbidrag till kulturlivets internationalisering

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Grundläggande regelverket för det här bidraget:

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  De här riktlinjerna bygger också på:

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

  Myndighetsförordning (2007:515)

  Förvaltningslag (2017:900)

  samt generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning, Kulturrådets arbetsordning, Kulturrådets regleringsbrev och de nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen i december 2009. Läs mer om hur vi styrs

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickat ut via e-post i samband med beslutet. 

  Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett. Den sökande ska i sin redovisning kunna påvisa att projektet som beviljats stöd för, har ägt rum. 

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion. 

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. 

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Anna Livén West

Handläggare

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Laddar...

+ + +