Till navigation Till innehåll
Internationellt

Projektbidrag till kulturlivets internationalisering

Det här bidraget finns till för att stärka främjande insatser för internationaliseringen inom bildkonst, form, konsthantverk, litteratur, dramatik, scenkonst och musik. Bidraget riktar sig till professionella och i Sverige verksamma aktörer som företräder och presenterar professionella utövare och deras verk.

Bild: Galleri Steinsland Berliner på CHART Art Fair 2022 med konst av Malin Gabriella Nordin.

Bidraget ska möjliggöra aktiviteter som främjar kontaktskapande, nätverkande och samarbete med internationella parter. Målet med aktiviteterna i projektet ska vara framtida utbyten och/eller samarbeten samt arbetstillfällen för konstnärliga utövare.

 • Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma och registrerade i Sverige och som innehar ett bank-eller postgironummer kopplat till sitt organisationsnummer.


  Verksamheten ska bedriva kulturverksamhet av professionell art eller bedriva främjande verksamhet inom kulturområdet. 


  Bidrag kan sökas av Kulturverksamhet som bedrivs i Sverige, av aktör som är verksam i Sverige och som deltar i internationell eller interkulturell kulturverksamhet eller av internationell verksamhet som bedrivs av en samisk organisation. 


  Bidrag kan ej sökas av aktörer som: 

  • har skulder hos kronofogden för svenska skatter eller som är i likvidation eller konkurs.
  • inte har ett bank- eller plusgironummer kopplat till sitt organisationsnummer.
  • saknar medfinansiering till projektet.
  • har offentlig huvudman (statlig, regional eller kommunal).


  Med offentlig huvudman avses organisationer som helt eller delvis ägs av stat, region eller kommun. Med offentlig huvudman avses även organisationer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller region. 


  Läs mer om våra grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav

 • Bidrag kan sökas för kostnader i samband med insatser som främjar kontaktskapande, nätverkande och samarbete med internationella parter. Målet med aktiviteterna i projektet ska vara framtida utbyten och/eller samarbeten samt arbetstillfällen för konstnärliga utövare.  


  Bidraget ska riktas mot insatser som bidrar till internationell samverkan. Kulturrådet kan bevilja kostnader för till exempel resor, informationsmaterial, monterhyror, försäkring, frakt, deltagarkostnader, löner, ersättningar till medföljande utövare, produktion av informationsmaterial för internationell spridning. 


  Projektbidragets syfte är att stötta mellanledets främjande insatser för internationaliseringen inom bildkonst, form, konsthantverk, litteratur, dramatik, scenkonst och musik.  


  Mellanled
  betyder i det här sammanhanget professionella och i Sverige verksamma aktörer som företräder och presenterar professionella utövare och deras verk. 


  Främjande av kulturlivets internationalisering
  betyder i det här sammanhanget främjande insatser på strategiskt valda platser utomlands såsom på mässor, biennaler eller andra internationella mötesplatser. Det kan även vara insatser som underlättar för internationella aktörer att ta del av svenskt kulturutbud inom sitt respektive konstområde på plats i Sverige. Aktiviteterna kan också vara bilaterala. Även digitala arbetsmetoder med därtill hörande produktion av material kan betraktas som en främjande insats. 


  Aktörer som redan beviljats verksamhetsstöd från Kulturrådet ska motivera hur projektet går utöver den ordinarie verksamheten. 


  Projektbidrag för kulturlivets internationalisering kan sökas för projekt som startar det år som ansökan görs.  


  Bidrag kan inte sökas för: 

  • projekt som redan ägt rum.
  • konstnärlig produktion, utövares egna utställningar, framträdanden eller turnéer.
 • Det går att söka det här bidraget två gånger per år.


  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 10 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du ansöker via en Wordblankett som finns tillgänglig under ansökningsperioden. Blanketten hittar du via knappen under informationsstegen. 


  Ifylld blankett skickas per mejl in till Kulturrådets registratur: kulturradet@kulturradet.se 


  I ansökan ska den sökande lämna den information vi efterfrågar i blanketten. Budgeten ska beskriva hela projektet och inte bara de delar som det går att söka bidrag för. 


  Efter att vi tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. 


  Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.
   

  Vad händer om bidrag blir beviljat?


  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • Ansökan bedöms av Kulturrådets kansli. När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden. Enhetschef för konstarter och regional utveckling fattar beslut om bidrag.


  Om en anställd vid Kulturrådet är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om en anställd inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.


  Kulturrådet kommer i bidragsgivningen att prioritera projekt:
   

  • vars syfte och mål är väl beskrivna och som stämmer överens med bidragets riktlinjer.
  • som ska delta i internationellt sammanhang av hög kvalitet och relevans för sitt konstområde.
  • som synliggör verk med hög konstnärlig kvalitet/hög verkshöjd.


  Hänsyn tas till om projektet redan har beviljats annat statligt stöd. Detta betyder att projektet inte ska finansieras dubbelt med olika statliga bidrag. 


  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av följande:
   

  • Förnyelse och utveckling.
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma i kulturlivet.
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv.


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. 

 • Kulturrådets generella villkor


  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet


  Så styrs bidragen

  Riktlinjer för Projektbidrag till kulturlivets internationalisering


  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Grundläggande regelverket för det här bidraget:

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål


  De här riktlinjerna bygger också på:

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

  Myndighetsförordning (2007:515)

  Förvaltningslag (2017:900)


  samt generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning, Kulturrådets arbetsordning, Kulturrådets regleringsbrev och de nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen i december 2009. Läs mer om hur vi styrs


  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om svarsalternativ för kön


  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.


  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Den som får stöd ska lämna in en redovisning på Word-blankett senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.


  Den sökande ska i sin redovisning kunna påvisa att projektet som beviljats stöd för, har ägt rum.


  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Anna Livén West

 • Handläggare

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support
+ + +