Redovisning och uppföljning

Regionerna redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen, liksom den verksamhet som bedrivits under föregående år. Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen och består av siffror och kvalitativa uppgifter, till exempel en beskrivning av verksamheten.

Kvantitativ och kvalitativ uppföljning

Regioner och landsting är ansvariga för redovisningen till Kulturrådet och för att samla in uppgifter från de kulturverksamheter som tilldelats statliga medel.

Den kvantitativa redovisningen sker i Kulturdatabasen som sedan 2018 drivs av Myndigheten för Kulturanalys. Som vägledning för den kvantitativa uppföljningen har Kulturrådet tagit fram en handbok.

Handbok för kvantitativ uppföljning

Den kvalitativa uppföljningen består av en kortfattad redovisning, främst i form av årsredovisningar och verksamhetsberättelser, samt en separat uppgiftsinsamling.  Den separata uppgiftsinsamlingen sker enligt särskilda instruktioner från Kulturrådet.

Kulturrådet följer upp

I samråd med regionerna och Samverkansrådet arbetar Kulturrådet kontinuerligt för att utveckla och anpassa riktlinjerna för uppföljningen.

Utifrån regionernas redovisningar och separata uppgiftsinsamlingar sammanställer Kulturrådet nationella uppföljningsrapporter om kultursamverkansmodellen.

Redovisning

  • Mall för kortfattad kvalitativ redovisning inom kultursamverkansmodellen (wordfil bifogas separat)

Uppföljning

Rapporter


Myndigheten för kulturanalys utvärderar

Myndigheten för Kulturanalys har ansvar för att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen och dess långsiktiga effekter.

Myndigheten för Kulturanalys

Kontakt

Martin Rickarsson

  • Utredare

Johanna Övling

  • Utredare

Helena Hjelte

  • Utredare