Till navigation Till innehåll

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek

En kunskapsöversikt.

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har tidigare uppmärksammat att det finns en brist på kunskap på bibliotek om hur man skapar god tillgänglighet till verksamheten för personer med psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi gav därför i uppdrag till Begripsam att genomföra en kunskapsöversikt som beskriver folkbibliotekens möjlighet att uppfylla de mål som formulerats i lagar och andra styrdokument och att beskriva framgångsfaktorer och identifiera goda exempel.

Vi hoppas att denna rapport kan bidra till en diskussion om hur arbetet med kognitiv tillgänglighet kan bedrivas med lika stor systematik som arbetet med fysisk tillgänglighet och ge stöd för folkbiblioteken att ta ett första steg mot ett kognitivt tillgängligt bibliotek.

Läs och ladda ner översikten

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek

PDF-version

Bilagor

Bilaga 1. Enkätresultat

Bilaga 2. Mitt drömbibliotek

Bilaga 3. Sammanställning av diskussioner och övningar

Bilaga 4. Slutrapport Malmö bibliotek 2019