Till navigation Till innehåll
Barn och unga

Bidrag för kapacitetsstärkande insatser i kulturskolan

Det här bidraget kan sökas för förberedande insatser i de kommunala kulturskolorna inför införandet av fritidskortet 2025 av kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Pojke står i folkvimmel med en saxofon ovanför sitt huvud.Foto: Susanne Kronholm

Allmänt om bidraget

Bidraget kan sökas vid ett tillfälle. Syftet är att stödja den kommunala kulturskolans arbete inför införandet av fritidskortet 2025. Det kan handla om att öka kännedomen om och deltagandet i den kommunala kulturskolan i hela landet genom exempelvis uppsökande verksamhet. Det kan också handla om att främja utbildning av personal inom den kommunala kulturskolan och om att stödja kommunernas arbete för att möta barn och unga med särskilda behov.

Medlen fördelas via fördelningsnyckel efter ett enklare ansökningsförfarande.

Webbinarium

I det här webbinariet berättar vi mer om bidraget och  vad du behöver tänka på när du ska ansöka.

 • Kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidraget.

  Kulturskoleverksamhet betyder i det här sammanhanget en verksamhet där barn och unga erbjuds möjlighet att lära, skapa och utöva kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Verksamheten är helt eller delvis finansierad av kommunen. Begreppet kulturskoleverksamhet inkluderar verksamhet inom både musik- och kulturskolan.

 • Kommuner kan söka bidraget för att öka kännedom om och deltagande i kulturskolan bland barn och unga, särskilt i ekonomiskt svaga hushåll, genom att:

  • utveckla samverkan med verksamheter eller organisationer som har en etablerad kontakt med målgruppen,utveckla uppsökande kulturskoleverksamhet,
  • inköp av material, instrument och liknande för att möjliggöra deltagande i kulturskolans aktiviteter,
  • utveckla öppen verksamhet utan anmälan och avgifter,
  • anpassning av lokaler i syfte att öka deltagandet i kulturskolans aktiviteter.

  Bidraget kan också sökas för att främja utbildning av pedagoger eller annan personal inom kulturskolan genom:

  • utbildningsinsatser i bemötande av barn och unga i socioekonomisk utsatthet,
  • utbildningsinsatser i bemötande av barn och unga med behov av särskilt stöd,
  • utbildningsinsatser för unga ledare.

  Vidare kan bidrag sökas för att nå barn och unga med funktionsnedsättningar och med särskilda behov för att öka kännedomen om och deras deltagande i den kommunala kulturskolan genom att:

  • utveckla samverkan med verksamheter eller organisationer som har en etablerad kontakt med målgruppen,
  • utveckla uppsökande kulturskoleverksamhet för målgruppen,
  • inköp av material, specialbyggda instrument och liknande för att göra det möjligt för målgruppen att delta i kulturskolans aktiviteter
  • anpassa lokaler för att göra det möjligt för målgruppen att delta.

  Det här kan du inte söka för

  Du kan inte söka för:

  • att starta verksamhet i en kommun som inte redan bedriver kulturskoleverksamhet,
  • aktiviteter som är en del av den obligatoriska verksamheten i grundskolan, i den anpassade grundskolan eller inom den garanterade undervisningstiden för gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan.
 • Du kan söka det här bidraget vid ett tillfälle. Det går att söka bidraget mellan den 20 augusti och 17 september.  

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag, är den inte med i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi anger, kan vi inte behandla den.  

 • Det går att söka stöd vid ett tillfälle via vår onlinetjänst.  

  I ansökan ska du lämna den information vi efterfrågar i ansökningsomgången. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag, avvisas. Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi angett, kan vi inte behandla den. 

  Så stort belopp kan du söka

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 4 veckor efter sista ansökningsdatum. 

  Kopia till ansökningsblankett 

  Obligatoriska bilagor

  Detta bidrag har inga obligatoriska bilagor.

   

 • När sista ansökningsdag har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Ansvarig enhetschef fattar beslut om bidrag enligt Kulturrådets delegationsordning. 

  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av ansökan. Om någon handläggare inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet. 

  Medel fördelas till samtliga sökanden som uppfyller villkoren för bidraget enligt en beräkningsnyckel som tar hänsyn till det totala antalet barn och unga i kommunen och antal barn och unga i ekonomiskt svaga hushåll i kommunen. Vad varje kommun som mest kan ansöka om, utgår från ett underlag från Statistiska Centralbyrån som anger antal barn och unga mellan 8–16 år och antal barn och unga mellan 8–16 år med låg ekonomisk standard, enligt SCB:s definition. Fördelningen viktas något till förmån för mindre kommuner för att verksamhet i hela landet ska kunna genomföras. 

  Så stort belopp kan du söka

  Det maximala belopp som en kommun kan beviljas, publiceras på bidragets webbsida i mitten av juni. Om medel återbetalas eller om medel inte söks av alla kommuner som bedriver kulturskola, kan överblivna medel fördelas till kommuner som i ansökningsblanketten angett att de önskar extra medel. 

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto till den juridiska person som anges i ansökan. 

  Så styrs bidraget

  Riktlinjer för Bidrag för kapacitetsstärkande insatser i kulturskolan

 • För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som framgår bidragsbeslutets villkorsbilaga. Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet och de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget. 

 • Den som får stöd ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi har beslutat och som vi kommunicerar via e-post i samband med beslutet. 

Vanliga frågor och svar

Kontakt

Fritidskortet

Frågor om Fritidskortet

Emil Viklund

Handläggning Kulturskolebidrag

Laddar...

+ + +