Till navigation Till innehåll
Bibliotek

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Det här bidraget finns till för att främja barns och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier.

Flicka på bibliotek ligger på mage på stor teckning och lyssnar i lurar.Kulturrådet fördelar stöd till kommuner för inköp av barn- och ungdomslitteratur. Foto: Susanne Kronholm.

Viktig nyhet om ändrade krav för Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek 2023:

Reglerna för bibehållet medieanslaget ligger kvar som tidigare: kommunens sammanlagda medieanslag, som uppges i ansökan, får inte vara lägre än under föregående år. Den summa som avser medier för barn och unga får inte heller minska. Läs mer under punkt 1.

Ansökan

Från och med 2023 har vi en ny förenklad ansökningsblankett för inköpsstödet. Vi frågar, liksom tidigare, om medieanslag för innevarande och föregående år. Vi har tagit bort de frågor som handlar om läsfrämjande insatser gentemot olika målgrupper (barnhälsovård, förskola, skola etc.), en uppföljande fråga om hur stödet använts kommer i redovisningsblanketten.

Redovisning

Från och med 2023 bedömer vi inte längre ekonomiskt utfall i redovisningar för inköpsstödet. Det betyder att siffror för utfall inte längre behöver sammanställas i kommunen och uppges i redovisningen. Sökande riskerar inte längre att bli återbetalningsskyldiga om utfallet är lägre än det totala medieanslag som uppgivits i ansökan.

Rutan för utfall finns dock kvar i årets redovisningsblankett. Tills en ny blankett är på plats 2024, ber vi er att lägga en skattad siffra för det totala utfallet när ni redovisar stödet för 2022.

Kontakta handläggare för stödet vid frågor.

Kunskapsöversikt

Läs och ladda ner kunskapsöversikten och översynen av stödet

 • Du som ansöker ska representera kommunens folk- och skolbibliotek. En samlad ansökan per kommun gäller. Det är viktigt att det i kommunen görs tydligt vem som samordnar ansökan.

  Kommunens totala anslag för medier under ansökningsåret får inte vara lägre än under föregående år. Den summa som avser medier för barn och unga får inte heller minska. Enda skäl för att sänka medieanslaget är minskad befolkning eller minskat elevunderlag. När det totala medieanslaget sammanställs, bör inte tillfälliga satsningar av engångskaraktär tas med.

  I kommunens ansökan kan friskolors skolbibliotek inkluderas, på samma villkor som de kommunala folk- och skolbiblioteken. Friskolor kan inte söka separat, utan ska ingå i kommunens ansökan.

  Kommunerna måste enligt lag ha en politiskt antagen biblioteksplan. Saknas en plan ska beslut om att en sådan kommer att tas fram lämnas till oss i samband med ansökan. Om det varken finns en färdig plan eller beslut om att ta fram en plan kan kommunens ansökan komma att avslås.

  Bidraget kan användas under ett läsår, det vill säga under ansökningsåret och påföljande vårtermin.

 • Du kan få stöd för inköp av barn- och ungdomsmedier eller inköp av vuxenmedier som främjar barns och ungas läsintresse. Du kan använda bidraget under ett läsår, det vill säga under ansökningsåret och påföljande vårtermin.

  Med medier menas här: böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser och liknande produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina besökare (se förordning 2018:66 7 § under rubriken Vilka villkor och regler gäller?).

  Inköpsstödet, som minst uppgår till 50 000 kronor, beräknas huvudsakligen efter antalet barn och ungdomar upp till 18 år i kommunen. Som sökande kan du därför inte söka ett visst belopp.

  Stödet ska inte användas till att bygga ett nytt grundbestånd, utan snarare användas för utveckling av den läsfrämjande verksamheten.

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 10 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  I ansökan ska kommunen redovisa sina medieanslag och intyga att folkbiblioteket har en aktuell biblioteksplan. Eftersom inköpsstödet är riktat till både folk- och skolbibliotek, ska ansökan, liksom fördelningen av medlen, göras i samråd mellan folkbibliotek och skola. Att ha en kontaktperson som representerar skolsidan respektive folkbibliotekssidan är en bra förutsättning för att få till samverkan och dialog mellan biblioteksformerna i en kommun. 

  För de kommuner som sökt digitalt tidigare går det bra att använda samma användar-id. Nya sökande kan registrera ett nytt.

  För att främja samarbete och informationsspridning i länet/regionen är det också viktigt att du skickar en kopia av ansökan direkt till respektive läns- eller regionbibliotek.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek

  Riktlinjer för Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

  Nyhet från 2023

  Från och med 2023 kommer vi inte bedöma ekonomiskt utfall i redovisningar för inköpsstödet till folk- och skolbibliotek. Det betyder att siffror för utfall inte längre behöver sammanställas i kommunen och uppges i redovisningen. Sökande riskerar inte längre att bli återbetalningsskyldiga om utfallet är lägre än det totala medieanslag som uppgivits i ansökan.

  Rutan för utfall finns dock kvar i årets redovisningsblankett. Tills en ny blankett är på plats 2024, ber vi er att lägga en skattad siffra för det totala utfallet när ni redovisar stödet för 2022.

  Reglerna för medieanslaget ligger kvar som tidigare: kommunens sammanlagda medieanslag, som uppges i ansökan, får inte vara lägre än under föregående år. Den summa som avser medier för barn och unga får inte heller minska.

  Kontakta handläggare för stödet vid frågor.

Vanliga frågor och svar inom Bibliotek

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Anna Hällgren

Handläggare

Nina Suatan

Handläggare

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +