Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

Internationellt

Projektbidrag till fristadsprogrammet

Det här bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och fristadskonstnärer få möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

Konsert med The Forbidden Orchestra under Safe Havens årliga nätverkskonferens i Malmö.
Foto:
Ava Hanning

 • Kommuner, regioner, förlag och/eller annan aktör som främjar fristadskonstnärerna inom det svenska fristadssystemet kan söka det här bidraget. Om du är enskild fristadskonstnär kan du inte söka.

   

  Med fristad menar vi här ett temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare, regissörer och andra konstnärliga utövare.  

   

  Med begreppet konstnär menar vi här utövare inom alla konstformer. 

 • Du kan få bidrag för projekt som ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten. Det kan till exempel handla om debatter, seminarier, uppläsningar, möten och andra publika evenemang.

   

  Du kan också söka bidrag för översättning av konstnärers verk inför evenemang eller publicering i bok-, tidnings- eller tidskriftsform, verksamheter som stödjer den inbjudne konstnärens eget skapande, eller insatser som på andra sätt bidrar till att fristadskonstnären deltar i konstnärliga sammanhang.

 • Projektbidrag till fristadskonstnärer går att söka två gånger om året via vår onlinetjänst. 

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.  

   

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka åtta veckor efter sista ansökningsdatum. 

 • Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst. 

   

  I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången och beskriva projektets budget, egeninsats och eventuella andra finansiärer. Du kan också skicka med en kompletterande projektbeskrivning eller annat material som är relevant för ansökan. 

   

  Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den. 

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden och har god kännedom om det svenska fristadssystemet.

   

  Handläggarna bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon handläggare inte har deltagit i kanslibedömningen på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  I bedömningen tittar vi på:  

  • hur projektet är förankrat hos professionella samarbetsparter som ansvarar för produktion och arrangemang 
  • att de fristadskonstnärer som medverkar får ekonomisk ersättning. 

   

  Vi prioriterar ansökningar som involverar flera aktörer och breda samarbeten i syfte att uppmärksamma fristadsfrågorna samt utveckla fristadssystemet och fristadskonstnärernas arbete. 

   

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och: 

  • Förnyelse och utveckling 
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet 
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 
  • Barn- och ungdomsperspektiv  

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. 

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.  

 • Villkor

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.
   
  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

   

  Riktlinjer för projektbidrag till fristadsprogrammet

   

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om svarsalternativ för kön

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Josefine Alm

 • Handläggare
+ + +